Hotărârea nr. 1091/2008

privind aprobarea P.U.D. - Construire casă familială S+P+E/M, strada Piersicilor nr. 1F, nr. cad. 1512 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.D. - Construire casă familială S+P+E/M, strada Piersicilor nr. 1F, nr. cad. 1512 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197710 din data de 24.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.D.- Construire casă familială S+P+E/M, strada Piersicilor nr. 1F, nr. cad. 1512 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Micle loan și soția Maria, în baza certificatului de urbanism nr. 2457/29.08.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit în zona străzii Piersicilor și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 2126,0mp și este cuprins în intravilanul orașului, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile și construcții în regim mic de înălțime P , P+1. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare .

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 1512 înscris în CF nr. 92576-Oradea în favoarea lui Micle Ioan și soția Maria, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Piersicilor și pe drumul privat ce se desprinde din str. Piersicilor (pe direcția sud-nord amplasat paralel cu str. Bihorului).

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R2 reglementeaza functiunea de locuire destinata locuintelor unifamiliale izolate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E/M, strada Piersicilor nr. 1F, nr. cad. 1512 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială în regim de înălțime S+P+E/M și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei U4- Reglementări:

 • -   limita de implantare gard: 5,25m din ax drum privat;

 • -   limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

 • -   retrageri laterale: retragere lateral stânga 0,70m, retragere lateral dreapta 4,70m;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință si /sau garaj inclus în clădire;

 • -   POT propus = 7%, CUT propus = 0,14;

 • -   accesul la parcela se va realiza prin drumul privat propus, deschis lateral străzii Piersicilor care asigură accesibilitatea la terenurile situate deasupra str. Bihorului frontul II, cu un profil transversal de 10,50m, conform prevederilor din planșele "U3-Circulația terenurilor' si "U4-Reglementări urbanistice" aferente PUD;

 • -   Dotările cu utilități a viitoarei construcții, presupune racordarea la rețelele de utilități existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Micle loan și soția Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1091


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.