Hotărârea nr. 109/2008

Pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 616/30.08.2007, privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cad. 10905 în suprafaþã de 934 mp ºi trecerea în proprietatea publicã a Municipiului Oradea a te

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 616/30.08.2007, privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cad. 10905 în suprafață de 934 mp și trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 10905 reprezentând “drum de public” în Oradea, str. Paleului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53303/20.02.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 616/30.08.2007, privind aprobarea Planul cadastral de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 10905 Oradea cu suprafață de 934 mp., reprezentând ”drum public” situat în Oradea zona str. Paleului.

Prin Încheierea nr. 79553/2007, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor a respins cererea de întăbulare a Hotărârii Consiliului Local nr. 616/2007, motivată de faptul că situația de Carte funciară a nr. topografice din care se constituie nr. cadastral 10905 Oradea este modificată fată de conținutul Hotărârii Consiliului Local sus menționată. În aceste condiții se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 616/30.08.2007 conform C.F.-urilor 79821 Oradea și 79822 Oradea.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), d), alin. (5) lit.a), alin. (6) lit.a) pct. 13 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică Art.1 și Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 616/30.08.2007, privind aprobarea Planul cadastral de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 10905 Oradea cu suprafață de 934 mp., reprezentând ”drum public” situat în Oradea zona str. Paleului, după cum urmează:

”Art.1. Se aprobă trecerea în proprietate publică a municipiului Oradea a cotei de 270/1.327 mp. teren identificat cu nr. topo 5411/3 înscris in C.F. 79821 Oradea și a cotei de 664/54.473 teren identificat cu nr. topo 5412/3 teren înscris în C.F. 79.822 Oradea.

Art.2 Se aprobă constituirea nr. cadastral 10905 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în nr. cadastral

-mp-

5411/3

79821 Oradea

1.327

270

5412/3

79822 Oradea

54.473

664

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea


Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Patrimoniu

  • - Biroul Cadastru

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Nr.109

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi „pentru”.