Hotărârea nr. 1089/2008

privind aprobarea PUD - Construire magazin Penny Market- Etapa II - str. Nufărului nr. 87, nr. cad. 19780, 18930 şi 18931 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea PUD - Construire magazin Penny Market- Etapa II - str. Nufărului nr. 87, nr. cad. 19780, 18930 și 18931 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197703 din data de 24.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin Penny Market - Etapa II - str. Nufărului nr. 87, nr. cad. 19780, 18930 și 18931 - Oradea, întocmit de arh. Andrei Barbui la solicitarea beneficiarilor Florea Călin și Florea Rodica, are ca scop integrarea unui magazin Penny Market în zona destinată construcțiilor pentru culte și învățământ de pe str. Grigore Moisil, și zona comercială C4 de pe str.Nufărului, stabililind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei.

Zona luată în studiu este situată în intravilanul municipiului Oradea, adiacent străzii Grigore Moisil.

Terenul este delimitat de:

 • -  la Est de str. Nufărului - stația terminus de tramvaie și autobuze transport spre Băile - Felix;

 • -  la Vest Biserica greco-catolică;

 • -  la Nord de piața agroalimentară

 • -  la Sud de str. Gen. Nicolae Sova

Zona este reprezentată de construcții de cult, dispensarul policlinic și stația de carburanți Lukoil, zona comercială și de servicii.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de folosință specială tip S - instituții de cult.

Terenul în suprafață totală de 3058,0mp s-a identificat cu nr. cad. 18930 înscris în CF nr. 92518 - Oradea în favoarea beneficiarilor Florea Calin și Florea Rodica, nr. cad. 18931 înscris în CF nr. 93157 - Oradea în favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum public (HCL nr. 627/28.08.2008) și respectiv nr. cad. 19780 înscris în CF nr. 93157 - Oradea în favoarea municipiului Oradea (HCL nr. 588/31.07.2008), ca teren intravilan.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe strada Nufărului, artera principală de categoria II, care leagă municipiul Oradea de comuna Sânmartin și Băile Felix și str. Gen. Nicolae Sova.

In zonă există toate categoriile de rețele tehnico-edilitare la care se va racorda obiectivul.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă PUD - Construire magazin Penny Market- Etapa II - str. Nufărului nr. 87, nr. cad. 19780, 18930 si 18931 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Construire magazin Penny Market și concesionare/vânzare teren (identificat cu nr. cad. 19780 înscris în CF nr.

93157 - Oradea) proprietatea Statului Român, situat între terenul beneficiarilor Florea Calin și Florea Rodica și bucla de întoarcere a tramvaielor ;

 • -  Principala funcțiune propusă în zonă este cea comercială și va cuprinde :

 • - magazinul comercial ;

 • - zone destinate circulației pietonale și carosabile, parcări;

 • - zone verzi ambientale, plantații de aliniament;

 • -  Amplasarea magazinului și amenajarea incintei se vor realiza conform prevederilor din planșa "3-Reglementări urbanistice-Mobilare":

 • - regim de înălțime propus: P;

- limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Gen. N. Sova;

 • -  POT propus = 35,75%, CUT propus = 0,35;

 • -  Se vor amenaja 41 locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incintă;

 • -  Zona de drumuri: Pornind de la rețeaua stradală existentă, necorespunzatoare nivelului de trafic, proiectantul a luat în studiu necesitatea amenajării și lărgirii străzii Gen. Nicolae Sova, aceasta fiind reglementată la un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), strada de categoria III, cu legătura la str. Nufărului, conform extrasului CF nr. 93157 - Oradea aferent nr. cad. 18931 înscris în favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum public.

 • -  Echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu apă se propune racordarea la rețeaua existentă, pentru canalizarea apelor uzate se va racorda la rețeaua existentă iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă;

 • -  Organizarea circulației: Accesul auto în incinta centrului comercial se va face din str. Gen. Nicolae Sova, marcată și semnalizată corespunzător conform propunerilor din PUD, planșa 3 - Reglementări urbanistice, mobilare și avizului nr. 267875/18.06.2008 al Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor- Serviciul Poliției Rutiere.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Florea Călin și Florea Rodica , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1089


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.