Hotărârea nr. 1087/2008

privind aprobarea P.U.D. - Construire atelier reparaţii maşini, spălătorie auto şi birou, str. Ogorului nr.62/A, nr. cad.15262, 15263 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.D. - Construire atelier reparații mașini, spălătorie auto și birou,

str. Ogorului nr.62/A, nr. cad.15262, 15263 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197721 din data de 24.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.D.- Construire atelier reparații mașini, spălătorie auto și birou, str. Ogorului nr.62/A, nr. cad.15262, 15263 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1555/18.04.2007 la solicitarea beneficiarului SC KAFER SRL prin Kasziba Francisc, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unui atelier reparații mașini, spălătorie auto și birouri pentru firmă pe parcela situată în str. Ogorului nr. 62/A, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud a localității adiacent șoselei de centură, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat este delimitat la nord de șoseaua de centură (str. Ogorului), iar la est, sud și vest de proprietăți private ale persoanelor fizice/ juridice.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii a municipiului de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție.

Terenul studiat, identificat cu nr. cad. 8968/1 are o suprafață totală de 2050 mp fiind proprietatea lui Kasziba Francisc și soția Monika. Prin contract de comodat terenul a fost dat în folosință firmei SC KAFER SRL.

Pe amplasament nu există rețele edilitare de alimentare cu apă și canalizare. Zona nordică a parcelei, pe direcția nord-vest este traversată de linia de înaltă tensiune LEA 110KV, cea ce impune ca amplasarea construcțiilor să se facă respectând zona de protecție de 8,0m pe orizontală față de cel mai apropiat conductor activ.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură, str. Ogorului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire atelier reparații mașini, spălătorie auto și birou, str. Ogorului nr.62/A, nr. cad.15262, 15263 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate:

  • -   clădirea destinată atelierului de reparații și spălătorie în regim de înălțime parter cu cote de gabarit 26,7 x 12,8 m;

  • -   clădirea de birouri în regim de înălțime P+1 va fi amplasată la 50,0m de axul străzii Ogorului și pe mejdia stânga anterior clădirii atelierului, cote de gabarit 6,4 x 12,8 m;

  • -    limita de implantare a construcțiilor: 50,0 m din axul str. Ogorului si 8,0 m orizontal față de cel mai apropiat conductor activ al LEA 110KV;

  • -    retrageri : 1,0 m față de mejdia stânga, 7,0 m față de mejdia dreapta si min.11,0 m față de mejdia spate;

  • -    în interiorul parcelei se vor amenaja spații de parcare cu o capacitate totală de 14 locuri;

  • -    se vor amenaja spații verzi pe 36,4% din suprafața parcelei;

  • -    indici de utilizare: POT max = 40%, CUT max = 0,48;

  • -   organizarea circulației: accesul la magazinul de prezentare se asigură în prima etapă din str. Ogorului prin amenajarea unor benzi suplimentare de accelerare/decelerare în dreptul parcelei, urmând ca accesul definitiv să se realizeze din drumul uzinal, conform avizului Inspectoratului de Poliție al județului Bihor nr.8982/28.03.2005.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC KAFER SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1087


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.