Hotărârea nr. 1083/2008

privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare service parbrize, str. Ogorului nr. 136, nr. cad. 10994 şi 4533 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare service parbrize,

str. Ogorului nr. 136, nr. cad. 10994 și 4533 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 196898 din data de 20.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator - Amplasare service parbrize, str. Ogorului nr. 136, nr. cad. 10994 si 4533 - Oradea, elaborat la solicitarea societatii SC Autoplus SRL reprezentată prin dl. Mihuța lonuț Răzvan în scopul modificării reglementărilor Planului Urbanistic de Detaliu - Salon auto -show-room și service auto, strada Ogorului nr. 136, Oradea, nr.cad. 10994 și aprobat de Consiliul local prin HCL nr. 860/30.11.2006, când nu se cunoșteau elementele de temă foarte concrete, constând în:

 • -   menținerea pe amplasament a funcțiunii de comerț și servicii

 • -   modificarea indicilor de ocupare a terenului POT și CUT;

 • -   menținerea clădirii service auto și show-room existente și amplasarea unui service de parbrize pe terenul situat pe str. Ogorului nr. 136, intravilan.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat se află pe drumul de centură, în apropierea intersecției străzii Ogorului cu strada Apateului, partea stângă, direcția spre DN 79, delimitat de terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice și strada Ogorului. Terenul are ieșire la drumul de centură.

Terenul în suprafață de 2645mp, identificat cu nr. cadastral 10994 înscris în CFN nr. 8780-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Mihuta Nelu și Raveica, Mihuta Ionut Răzvan, ca teren intravilan cu showroom și service auto, fiind notat la sarcini în C.F. cu drept de folosință gratuită în favoarea SC Autoplus SRL, și nr. cad. 4533 înscris în CFN nr. 10490-Oradea, ca teren intravilan. Pe amplasament există construcții.

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție. Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură, str. Ogorului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețele de apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă PUD Modificator - Amplasare service parbrize, str. Ogorului nr. 136, nr. cad. 10994 și 4533 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Principala funcțiune propusă în zonă este cea de servicii și comerț;

 • -   Se va amplasa un nou corp de clădire P cu destinația de service de parbrize;

 • -   Mobilarea parcelei se va realiza conform prevederilor din planșa U3 - Reglementări :

 • -   forma în plan a clădirii existente se menține;

 • -   se amplasează o nouă clădire, retrasă la 1,50m față de limita posterioară a clădirii existente și la minim 1,0m față de mejdia dreapta;

 • -  regimul de înălțime propus este P;

Indicii de utilizare a terenului stabiliți prin PUD, POT = 12,33% si CUT = 0,12 se modifică la POT propus = 35,0% si CUT propus = 0,90 pe întregul amplasament care se încadrează în POTmaxim = 35% și CUTmaxim = 2 specifice zonelor de tip servicii C8 conform Regulamentului de Zonare Funcțională a municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Autoplus SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr.1083                                                                              SECRETAR

Ionel Vila