Hotărârea nr. 1082/2008

privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare sediu firmă, service auto şi cabină poartă, str. Ogorului nr. 79, nr. cad. 4216 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare sediu firmă, service auto și cabină poartă, str. Ogorului nr. 79, nr. cad. 4216 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197346 din data de 21.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator - Amplasare sediu firmă, service auto și cabină poartă, str. Ogorului nr. 79, nr. cad. 4216 - Oradea, elaborat la solicitarea societății SC Confort Astra Import-Export SRL în scopul modificării reglementărilor Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare sediu firmă și service, strada Ogorului nr. 79, Oradea, nr.cad. 10994 și aprobat de Consiliul local prin HCL nr. 700/28.09.2006, când nu se cunoșteau elementele de temă foarte concrete, constand in:

 • -   menținerea pe amplasament a funcțiunii de comerț și servicii,

 • -   modificarea indicilor de ocupare a terenului CUT,

 • -   menținerea clădirii sediu firmă și service auto și extinderea pe verticală a construcției, prin mansardare, pe terenul situat pe str. Ogorului nr. 79, intravilan.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud a localității într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea comercială și de servicii.

Amplasamentul studiat se află pe drumul de centură, în apropierea intersecției str. Ogorului cu strada Nufărului, partea dreaptă, direcția spre DN 79. Delimitat de terenuri proprietate privată. Terenul are acces la drumul de centură.

Terenul în suprafață de 1405mp, identificat cu nr. cadastral 4216 înscris în C.F. NDF nr. 3168 -Oradea se află în proprietatea lui Jarca Rugan Cosmin și Jarca Rugan Ioana, cu drept de folosință în favoarea SC Confort Astral SRL, conform declarației notariale nr. 2659 din 22.06.2006.

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție. Circulația principală în zonă se desfașoară pe drumul de centură, str. Ogorului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețele de apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă PUD Modificator - Amplasare sediu firmă, service auto și cabină poartă, str. Ogorului nr. 79, nr. cad. 4216 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Principala funcțiune propusă în zonă este cea de servicii și comerț;

 • -   Se va mansarda corpul de clădire P existent;

 • -   Regim de înălțime propus: P+M;

 • -   Mobilarea parcelei se va realiza conform prevederilor din planșa U/3 - Reglementări :

 • -   forma în plan a clădirii existente se menține;

 • -   se extinde pe verticală, prin mansardare, clădirea existentă;

 • -   regimul de înălțime propus este P+M;

 • -   Indicii de utilizare a terenului stabiliți prin PUD, POT = 27,47% si CUT = 0,28 se modifică la POTmax propus = 27,47% și CUT propus = 0,55 pe întregul amplasament care se încadrează în POTmaxim = 35% si CUTmaxim = 0,80 specific zonelor de tip servicii C8 conform Regulamentului de Zonare Funcțională a municipiului Oradea;

Organizarea circulației: Accesul în incintă în prima etapă se va realiza din drumul de centură conform aviz Inspectoratul de Poliție al județului Bihor nr.72186/14.09.08.2006, până la finalizarea drumului colector al centurii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Confort Astra Import-Export SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


  Oradea, 27 noiembrie 2008

  Nr.1082


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila