Hotărârea nr. 108/2008

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 391 mp teren identificat cu nr. cadastral 14861 înscris în CF 86805 Oradea, situat în Oradea, str. Fabricilor FN, în favoarea d-lui Bora Alin Viorel

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 391 mp teren identificat cu nr. cadastral 14861 înscris în CF 86805 Oradea, situat în Oradea, str. Fabricilor FN, în favoarea d-lui Bora Alin Viorel

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52.692 din 13.02.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 14861 înscris în CF 86805 Oradea, în suprafață de 391 mp, situat în Oradea, str. Fabricilor FN, în favoarea d-lui Bora Alin Viorel.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3, art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 5.865 EURO fără TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 15 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 52.691 din 13.02.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Fabricilor FN, având nr. cadastral 14861 înscris în CF 86805 Oradea, în suprafață de 391 mp, în favoarea d-lui Bora Alin Viorel.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliara Oradea;

  • -  Serviciul Patrimoniu;

  • -  Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • -  d-nul Bora Alin Viorel, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ


Nr.108.

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi „pentru”.