Hotărârea nr. 1078/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit P – Etapa II - str. Livezilor nr. 2/A, nr. cad. 17232 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit P - Etapa II - str. Livezilor nr. 2/A, nr. cad. 17232 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 196887 din data de 20.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit P - Etapa II - str. Livezilor nr. 2/A, nr. cad. 17232 -Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarelor Caus Floarea, Caus Florina și But Claudia, în baza certificatului de urbanism nr. 4134/29.10.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit în zona străzii Livezilor și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 1500,0mp identificat cu nr. cadastral 17232 înscris în C.F. nr. 89237 - Oradea afla în proprietatea beneficiarelor Caus Floarea, Caus Florina și But Claudia, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura nordică a străzii Livezilor, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzuta.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiunii R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta.

Circulația în zonă se desfășoară pe străzile Livezilor și Piatra Craiului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit P - Etapa II - str. Livezilor nr. 2/A, nr. cad. 17232 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Construire casă familială în regim de înălțime propus P și împrejmuire teren aferent;

 • -  Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 4/A-Reglementări :

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Livezilor;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Livezilor;

 • -   retrageri laterale: 4,50m față de mejdia stânga și 2,0m față de mejdia dreapta;

 • -  retragere spate: minim 9,0m;

 • -   accesul la parcela se va realiza pe strada Livezilor;

 • -  POT maxim propus = 35 % si CUT maxim propus = 0,50;

 • -   asigurarea utilităților: prin puț forat pentru alimentare cu apă, rezervor vidanjabil pentru canalizare și alimentarea cu energie electrică prin racordarea la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarele Planului Urbanistic de Detaliu, Caus Floarea, Caus Florina și But Claudia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1078


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.