Hotărârea nr. 1074/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Izvorului nr. 55C, nr. cad. 18387 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Izvorului nr. 55C, nr. cad. 18387 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197343 din data de 21.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Izvorului nr. 55C, nr. cad. 18387 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Colompar Nicolae și soția Anica, în vederea reglementării condițiilor de amplasare a unei case pe terenul situat pe strada Izvorului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață de 300,0 mp identificat cu nr. cad. 18387 înscris în C.F. nr.90646- Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor Colompar Nicolae și soția Anica, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarului este situat pe str. Izvorului. Se învecinează cu terenuri proprietate particulară amplasate pe str. Izvorului și Spitalul de Pneumoftiziologie TBC. In vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1aeglementeaza functiunea de locuire destinata locuintelor unifamiliale izolate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Izvorului nr. 55C, nr. cad. 18387 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire casă familială de tip izolat, în regim de înălțime propus P+M;

  • -  amplasarea construcției în interiorul parcelei: construcția se va amplasa la minim 3,0m de la limita trotuarului străzii Izvorului, retrasă la 1,52m față de mejdia stânga și respectiv 2,0m față de mejdia dreapta, conform planșei 4/U - Reglementări;

  • -  POT propus = 33,60%, CUT propus = 0,669;

  • -  Circulația in zona se desfășoară pe strada Izvorului;

Asigurarea utilităților: dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Colompar Nicolae și soția Anica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.1074                                                                        SECRETAR

Ionel Vila