Hotărârea nr. 1073/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială D+P+E si imprejmuire teren, Etapa II, str. Facliei nr.36, nr. cad. 17541- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă RÂ R ECONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială D+P+E si imprejmuire teren, Etapa II, str. Facliei nr.36, nr. cad. 17541- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 196891 din data de 20.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială D+P+E și împrejmuire teren, Etapa II, str. Făcliei nr.36, nr. cad. 17541- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 997/20.02.2008 la solicitarea beneficiarilor Joldos Adina si Drimbe Rodica și loan, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case bifamiliale pe parcela cu nr. cadastral 17541 situată pe str. Făcliei nr. 36 și reglementarea accesului la parcela, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord- est, în zona colinară situată adiacent str. Făcliei, având asigurată calea de acces din aceasta și în vecinătatea râului Crișul Repede.

În prezent construcțiile existente în zonă sunt izolate locuințe în general cu regim mic de înălțime la frontul străzii Făcliei.

Terenul luat în studiu, parcela cu nr. cad. 17541 înscris în C.F. nr.90191 - Oradea în suprafață de 759,0mp se află în proprietatea beneficiarilor Joldos Adina -1/2 parte, respectiv Drimbe Rodica și Drimbe loan —1/2parte.

În prezent terenul este liber de construcții .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale cu regim mic de înălțime, densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea electrică și rețea de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială D+P+E și împrejmuire teren, Etapa II, str. Făcliei nr.36, nr. cad. 17541- Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Construire casă bifamilială în regim de înălțime propus D+P+E și împrejmuire teren;

 • -  Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 2/U-Reglementări :

 • - limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Făcliei;

 • - limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Făcliei;

 • - retrageri laterale: minim 1,90m fata de fiecare mejdie;

 • - retragere spate: minim 9,0m;

 • -  POT propus = 31,48% si CUT propus = 0,82;

 • -  Accesul la parcelă se va realiza pe strada Făcliei largită la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extras CF nr. 87142 - Oradea, aferent nr. cad. 17540 - proprietar municipiul Oradea;

 • -  Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețeaua orășenească, canalizarea prin racord la rețeaua orășenească, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Joldos Adina și Drimbe Rodica și loan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1073


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.