Hotărârea nr. 107/2008

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 64, în favoarea d-lui Imre Adalbert

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 64, în favoarea d-lui Imre Adalbert

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53019 din 18.02.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, în suprafață de 132 mp, situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 64, în favoarea d-lui Imre Adalbert.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3, art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 13.596 EURO plus TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 103 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 52.704 din 18.02.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 64, având nr. topo 1206// înscris în CF 6818 Oradea, în suprafață de 132 mp, în favoarea d-lui Imre Adalbert.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea;

  • •  Serviciul Patrimoniu;

  • •   Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • •  Dl. Imre Adalbert, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 107                                                        SECRETAR

Ionel Vila