Hotărârea nr. 1067/2008

privind luarea unor măsuri în vederea asigurării condiţiilor de realizare a obiectivului de investiţii „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea”, respectiv modificarea actului constitutiv şi e

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind luarea unor măsuri în vederea asigurării condițiilor de realizare a obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea”, respectiv modificarea actului constitutiv și efectuarea unui schimb de terenuri cu SC RER Ecologic Service Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr.198281 din data de 25 noiembrie 2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • -  Modificarea ultimului aliniat al art. 7 al Actului Constitutiv al SC RER Ecologic Service Oradea SA,

 • -  Efectuarea unui schimb între 2 terenuri deținute de SC RER Ecologic Service Oradea SA și Municipiul Oradea,

 • -  Aprobarea raportului de evaluare a imobilelor supuse schimbului,

 • -  Revocarea art. 1 din HCL 702/2008 privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Local al Municipiului Oradea și a RAPAS la capitalul social al SC RER Ecologic Service Oradea SA și realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea”

În temeiul prevederilor :

 • •  Art 9 din Actul Constitutiv Actualizat al SC RER Ecologic Service Oradea SA

 • •   Art 36 alin 2, lit a, alin. 3 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 121 alin 4 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea ultimului aliniat al art. 7 din Actul Constitutiv al SC RER Ecologic Service Oradea SA, după cum urmează:

„Societatea nu va putea să înstrăineze în tot sau în parte, terenul constituit ca aport în natura, decât în cazul în care Municipiul Oradea în calitate de acționar își manifesta intenția de a rascumpara/inlocui terenul în cauza. Eventualele sarcini ce s-ar constitui asupra terenurilor pe perioada funcționării societății se vor supune aprobării Consiliului Local Oradea.”

Art.2 Se revocă art. 1 din HCL 702/2008 privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Local al Municipiului Oradea și a RAPAS la capitalul social al SC RER Ecologic Service Oradea SA și realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea”

Art.3. Se dă acordul de principiu privind efectuarea schimbului de terenuri după cum urmează:

 • a) Terenul oferit la schimb de SC RER Ecologic Service Oradea SA identificat astfel: suprafață 19.648 mp, situat în Oradea, str. Matei Basarab nr. 6, înscris în CF 68098 Oradea

 • b) Terenul propus la schimb de Municipiul Oradea identificat astfel : suprafață 19.648 mp, situat în Oradea, str. Făgărașului, dezmembrat conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1042/2008, conform schitei de dezmembrare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Schimbul de terenuri se va efectua prin echivalare (1 mp. la 1 mp.), în baza unui raport de evaluare și a documentației tehnice, după obținerea aprobării Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.5. Cheltuielile ocazionate de schimbul de proprietăți vor fi suportate de la bugetul local.

Art.6. Articolul 2 din prezenta hotărâre intră în vigoare în momentul adoptării hotărârii Adunării generale a acționarilor SC RER ECOLOGIC SERVICE SA Oradea de modificare a Actului Constitutiv conform art.1.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Oradea, Administrația Imobiliară Oradea și SC RER Ecologic Service Oradea SA

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  SC RER Ecologic Service Oradea SA

 • •  Direcția Economica

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Adunarea Generală a Acționarilor SC RER Ecologic Service Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1067

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru” și 1 vot „abținere”

Ionel Vila