Hotărârea nr. 1066/2008

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 916 din 30.10.2008 cu privire la aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 648 mp., teren situat în Oradea str. Clujului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 916 din 30.10.2008 cu privire la aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 648 mp., teren situat în Oradea str.

Clujului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 72061 / 26.11.2008, prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 916/2008.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 916/30.10.2008 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 648 mp, trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral nou constituit și acordul de principiu pentru vânzarea suprafeței de 648 mp., teren situat în Oradea str. Clujului.

Având în vedere că prin art. 1 al hotărârii menționate, s-a aprobat “înscrierea in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a suprafeței de 4.766 mp. reprezentând teren proprietatea privată a Municipiul Oradea, identificat cu nr. topo 7680 din teritoriul cadastral Oradea”, nr. topo 7680 fiind înscris în Cartea Funciară se impune eliminarea art. 1 și modificarea art. 2,

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar, republicată, În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se revocă art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 916/30.10.2008 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 648 mp, trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral nou constituit și acordul de principiu pentru vânzarea suprafeței de 648 mp., teren situat în Oradea str. Clujului.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 916/30.10.2008, care va avea următorul conținut:

“Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 648 mp.

astfel:

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr. topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

7680

81471 Oradea

4.070

648

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -  S.C. ANVELO CENTER S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1066


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.