Hotărârea nr. 1063/2008

pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 22.05.2008 cu privire la cumpărarea unei suprafeţe de teren pentru realizarea accesului din str. Henrik Ibsen, la blocurile de locuin

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 22.05.2008 cu privire la cumpărarea unei suprafețe de teren pentru realizarea accesului din str. Henrik Ibsen, la blocurile de locuințe din Aleea Călinului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71885/24.11.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 22.05.2008 .

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 436 din 22.05.2008 s-a aprobat cumpărarea cotei de 65/534 mp teren înscris în CF 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56, în vederea realizării accesului din str. Henrik Ibsen, la blocurile de locuințe din Aleea Călinului.

Întrucât suprafața de 65 mp este insuficientă realizării accesului menționat , conform Minutei încheiate cu ocazia întâlnirii reprezentaților Administrației Imobiliare Oradea și dl. Giulai Florian, proprietar al imobilului înscris în CF nr. 9409 Oradea, s-au convenit următoarele:

  • - dl. Giulai este de acord cu majorarea suprafeței cedate pentru realizarea accesului, de la 65 mp. la 81 mp.;

  • - Administrația Imobiliară Oradea va reconstrui gardul de delimitare a proprietății, respectiv poarta de acces auto la imobilul rămas în proprietatea d-lui Giulai.

Conform Raportului de evaluare nr. 043/14.04.2008, valoarea terenului propus spre achiziționare este de 91 EUR/mp.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c), b), d), alin.4 lit.a), alin. 5 lit. a), alin.6 lit.a pct.13 și art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea Art. 1 și Art. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 22.05.2008, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă achiziționarea cotei de 81/534 mp teren înscris in CF 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56 în vederea realizării accesului la blocurile de locuințe din Aleea Călinului - Oradea.

Art.2. Se aprobă prețul de achiziție a terenului menționat la art.1 în suma de 7.371 EUR reprezentând 91 EUR/mp. “

Art.II. Se aprobă reconstruirea de către Administrația Imobiliară Oradea a gardului de delimitare a proprietății pe conturul noilor limite de proprietate, precum și a porții de acces auto la imobilul proprietate a d-lui Giulai.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea. Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliara Oradea

  • -   Serviciul Achiziții Valorificări Active

  • -  Serviciul Terenuri

  • -  dl. Giulai Florian, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr. 1063


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.