Hotărârea nr. 1061/2008

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr . 146/31.05.2000 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil în suprafaţă de 1.372 mp şi darea în administrare a terenului în suprafaţă de 1.37

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr . 146/31.05.2000 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a bunului imobil în suprafață de 1.372 mp și darea în administrare a terenului

în suprafață de 1.372 mp situat în Oradea str. G-ral Traian Moșoiu nr. 20 , în favoarea Grădiniței nr. 49, anularea documentației cadastrale nr. 469 și revenirea la situația de Carte Funciară anterioară încheierii nr. 11200/30.06.2000

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71857/ 24.11.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/31.05.2000, anularea documentației cadastrale nr.469 și revenirea la situația de Carte Funciară anterioară încheierii nr. 11200/30.06.2000,

Având în vedere că planul cadastral a bunului imobil cu nr. 469 a fost constituit eronat, numerele topografice de proveniență fiind în fapt aferente unui alt imobil se impune anularea numărului cadastral 469 și a CF NDF 270 Oradea și restabilirea situației anterioare de carte funciară,

Conform adresei înregistrată cu nr. 71232/2008, reprezentanții Grădiniței cu program prelungit nr. 49 sunt de acord cu abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/31.05.2000 și revenirea la situația de Carte Funciară anterioară emiterii actului menționat,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b și art.45 alin (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 146/31.05.2000 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a bunului imobil în suprafață de 1.372 mp și darea în administrare a terenului în suprafață de 1.372 mp situat în Oradea str. G-ral Traian Moșoiu nr. 20 , în favoarea Grădiniței nr. 49.

Art. 2. Se aprobă anularea documentației cadastrale cu nr. 469, înscris în CF NDF 270 Oradea, întăbulat în baza încheierii nr. 11200/30.06.2000.

Art. 3. Se aprobă radierea înscrierilor din Cf. 2838 Oradea și CF 14589 Oradea și revenirea la situația de Carte Funciară anterioară încheierii nr. 11200/30.06.2000.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Grădinița cu program prelungit nr. 49, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SCM Încălțăminte Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr. 1061


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.