Hotărârea nr. 1059/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Borşa Gheorghe, a d-lui Pop Daniel şi soţia Pop Angela, reprezentând suprafaţa de 2.144 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12671, înscris in C.F.ndf 11253 Oradea, situat în Oradea str. Adev

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Borșa Gheorghe, a d-lui Pop Daniel și soția Pop Angela, reprezentând suprafața de 2.144 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12671, înscris in C.F.ndf 11253 Oradea, situat în

Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71855/ 24.11.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 2.144 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12671, înscris in C.F.ndf 11253 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 732/27.09.2007, se propune modernizarea str. Adevărului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6 m. din axul drumului pe partea beneficiarilor in zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară, dl. Borșa Gheorghe, dl. Pop Daniel și soția Pop Angela donează Municipiului Oradea suprafața de 2.144 mp., teren identificat cu nr. cadastral 12671, înscris in C.F.ndf 11253 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.„a”, pct. 13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donațiile reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat in Oradea zona str. Adevărului astfel:

 • a) Dl. Borșa Gheorghe donează cota de 1/2 din terenul identificat cu nr. cadastral 12671 înscris in C.F.ndf 11253 Oradea;

 • b) Dl. Pop Daniel și soția Pop Angela donează cota de 1/2 din terenul identificat cu nr. cadastral 12671 înscris in C.F.ndf 11253 Oradea.

Art. 2. Donațiile menționate la art.1 din prezenta hotărâre se acceptă condiționat de achitarea de către donatorii - dl. Borșa Gheorghe, dl. Pop Daniel și soția Pop Angela, a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului .

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Borșa Gheorghe prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Pop Daniel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr. 1059

Ionel Vila