Hotărârea nr. 1054/2008

privind acceptarea donaţiei d-nei Togor Andra Cornelia, reprezentând suprafaţa de 119 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19950, înscris in C.F. 93498 Oradea, situat în Oradea str. Atacului, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-nei Togor Andra Cornelia, reprezentând suprafața de 119 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19950, înscris in C.F. 93498 Oradea, situat în Oradea str. Atacului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71788/ 21.11.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 119 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19950, înscris in C.F. 93498 Oradea, situat în Oradea str. Atacului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 664/28.08.2008, se propune modernizarea str. Atacului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6 m. din axul drumului pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 942/24.10.2008, d-na Togor Andra Cornelia donează Municipiului Oradea suprafața de 119 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19950, înscris in C.F. 93498 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(5) lit.,,b”, alin.(6) lit.„a”, pct. 13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-nei Togor Andra Cornelia, reprezentând suprafața de 119 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19950, înscris in C.F. 93498 Oradea, situat în Oradea str. Atacului, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și d-na Togor Andra Cornelia.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  D-na Togor Andra Cornelia prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr. 1054


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila