Hotărârea nr. 1052/2008

privind acceptarea donaţiei S.C. AUTO BARA & CO S.R.L., reprezentând suprafaţa de 163 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19900, înscris in C.F. 93426 Oradea, situat în Oradea zona sos. Borşului, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației S.C. AUTO BARA & CO S.R.L., reprezentând suprafața de 163 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19900, înscris in C.F. 93426 Oradea, situat în Oradea zona sos. Borșului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 70862/ 11.11.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 163 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19900, înscris in C.F. 93426 Oradea, situat în Oradea zona sos. Borșului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 888/17.06.2008, se propune modernizarea rețelei stradale existente în zona sos. Borșului, prin realizarea unui profil transversal de 12,00 m. lățime, 6 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2897/27.10.2008, S.C. AUTO BARA & CO S.R.L. donează Municipiului Oradea suprafața de 163 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19900, înscris in C.F. 93426 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(5) lit.,,b”, alin.(6) lit.„a”, pct. 13, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se acceptă donația S.C. AUTO BARA & CO S.R.L., reprezentând suprafața de 163 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19900, înscris in C.F. 93426 Oradea, situat in Oradea zona sos. Borșului, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. AUTO BARA & CO S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1052


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.