Hotărârea nr. 1051/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.01.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.01.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.71.961 din 25 noiembrie 2008, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.12.2008.

Având în vedere:

• prevederile art.99 și art.100 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici,

(r.2);


  • •     prevederile art. 58 și 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizat);

  • •     prevederile Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici

  • •     prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizata;

  • •     prevederile O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007, actualizată prin ORDONANȚA nr. 9 din 30 ianuarie 2008; ’

  • •      prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

  • •     prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată.

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, art.(3) lit.b si art.(45) alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexelor nr.1, nr. și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.01.2009.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Administrația Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1051

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Ionel Vila

Legendă:


Anexa 1


valabil la data de 01.01.2009


personal contractual
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                       i—

E

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.             i—

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.            |—


T

C

E

72

4

68

din care funcții publice

19

2

17


T

C

E

32

3

29

din care funcții publice

30

3

27


T

C

E

64

5

59

din care funcții publice

38

4

34


Oradea, 27 noiembrie 2008


T

C

E

184

14

170

din care functii publice

100 |     11     |       89T

C

E

15

1

14

din care funcții publice

12 | 1 | 11“


3 IcOMP. RESURSE UMANE - SALARIZARE


STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal Administrației Imobiliare Oradea

la data de 01.01.2009

Funcții publice - Legea 188/1999, (r 2 O.G.nr.6/2007(actualizata)

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr

posturi

din care:

Conducere

Execuție

1

Consilier

I

superior

1

23

10

13

2

Consilier

I

superior

2

5

5

3

Consilier

I

superior

3

1

1

4

Consilier

I

principal

1

16

16

6

Consilier

I

principal

3

2

2

7

Consilier

I

asistent

1

5

5

8

Consilier

I

asistent

2

5

5

9

Consilier

I

asistent

3

8

8

10

Consilier

I

debutant

3

3

11

Consilier juridic

I

superior

1

1

1

11

Consilier juridic

I

asistent

1

1

1

12

Consilier juridic

I

asistent

2

1

1

13

Consilier juridic

I

asistent

3

2

2

14

Consilier juridic

I

debutant

1

1

15

Referent de specialitate

II

superior

1

3

3

16

Referent

III

superior

1

9

9

17

Referent

III

superior

2

1

1

18

Referent

III

superior

3

9

9

19

Referent

III

principal

1

2

2

20

Referent

III

asistent

1

2

2

Total funcții publice

100

11

89

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Număr posturi

1

Director executiv

1

2

Director executiv adjunct

3

3

Șef serviciu

4

4

Șef birou

3

Total funcții publice de conducere

11

Oradea, 27 noiembrie 2008

Anexa 3

STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliarea Oradea la data de 01.01.2009

FUNCTII CONTRACTUALE - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

•.posti

Conducere

Execuție

2

Consilier (șef birou)

S

IA

2

2

3

Inspector sp.(șef birou)

S

III

1

1

4

Consilier

S

IA

4

4

5

Consilier

S

I

1

1

7

Inspector de specialitate

S

III

2

2

8

Inspector

SSD

IA

1

1

9

Referent, inspector

M

IA

1

1

10

Referent, inspector

M

I

1

1

12

Inspector

M

III

4

4

13

Administrator

I

2

2

14

Magaziner

II

1

1

15

Ingrijitor

I

12

12

16

Portar

I

13

13

17

Muncitor

I

14

14

18

Muncitor

II

6

6

19

Muncitor

III

6

6

20

Muncitor

IV

5

5

21

Muncitor

VI

1

1

22

Muncitor

NEC

5

5

23

Sofer

I

2

2

Total funcții cu contract individual de muncă

9

84

3

81

Oradea, 28 noiembrie 2008