Hotărârea nr. 105/2008

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului cu nr. cadastral 13544 înscris în CF 85606 Oradea în suprafaþã de 38 mp, situat în Oradea, str. Horea nr. 18, cãtre Rencsik Gerda

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 13544 înscris în CF 85606 Oradea în suprafață de 38 mp, situat în Oradea, str. Horea nr. 18, către Rencsik Gerda

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52426 din 11.02.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 13544 înscris în Cf nr. 85606 Oradea, în suprafață de 38 mp, situat în Oradea, str. Horea nr. 18,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3, art. 123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 5.320 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 140 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 51493 din 30.01.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Horea nr. 18, având nr. cadastral 13544 înscris în CF nr. 85606 Oradea, în suprafață de 38 mp, în favoarea dnei Rencsik Gerda.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Serviciul Achiziții - Valorificări Active

  • •  dna Rencsik Gerda, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr. 105

Ionel Vila