Hotărârea nr. 1047/2008

privind preluarea în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Milcovului nr. 7 bloc D 26 ap. 19

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind preluarea în administrarea Administrației Imobiliare Oradea a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Milcovului nr. 7 bloc D 26 ap. 19

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.71.959 din 25 noiembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea preluării în administrarea, Administrației Imobiliare Oradea a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Milcovului nr. 7 bloc D 26 ap. 19.

Ținând seamă de declarația notarială nr. 2332 din 28.10.2008 a doamnei Satmari Maria, prin care recunoaște că nu a cumpărat apartamentul nr. 19, situat în Oradea str. Milcovului nr. 7 bloc D 26, precum și faptul că nu și-a reânoit contractul de închiriere nr. 86425/10.11.1987 și nu a achitat chirie începând cu anul 2003.

În baza art. 36 alin (2), lit.c, alin.5 lit.b, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă preluarea în administrarea Administrației Imobiliare Oradea a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Milcovului nr. 7 bloc D 26 ap. 19, înscris în coala CF nr. 31139 Oradea nr. top 5353/34.

Art.2 Preluarea în administrare a unității locative prevăzută la art. 1 se va face de o comisie numită prin decizia directorului executiv a Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 După achitarea chiriei și a majorărilor aferente pe ultimii 5 ani Administrația Imobiliară Oradea, la solicitarea doamnei Satmari Maria, va încheia cu aceasta un contract de închiriere în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -     Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Doamna Satmari Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.1047

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Ionel Vila