Hotărârea nr. 1044/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 198.579 din 27 noiembrie 2008, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009, Având în vedere:

  • •       prevederile art.99 alin.1 lit.b, art.100 și art.111 alin.3 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r.2);

  • •       prevederile art. 58 și 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizat);

  • •       prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizata;

  • •       prevederile O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007, actualizată prin ORDONANȚA nr. 9 din 30 ianuarie 2008;

  • •       prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

  • •       prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată.

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.01.2009.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Biroul Resurse Umane,

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1044

Ionel Vila

ANEXA 2

STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.01.2009

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr

posturi

din care:

Conducere

Execuție

1

Secretar municipiu

1

1

2

Consilier

I

superior

1

88

28

60

3

Consilier

I

superior

2

10

10

4

Consilier

I

superior

3

1

1

5

Arhitect

I

superior

1

1

1

6

Arhitect

I

principal

1

1

1

7

Consilier

I

principal

1

34

34

8

Consilier

I

principal

2

2

2

9

Consilier

I

principal

3

7

7

10

Consilier

I

asistent

1

19

19

11

Consilier

I

asistent

2

13

13

12

Consilier

I

asistent

3

11

11

13

Consilier

I

debutant

17

17

14

Consilier juridic

I

superior

1

5

4

1

15

Consilier juridic

I

superior

2

1

1

16

Consilier juridic

I

principal

1

1

1

17

Consilier juridic

I

asistent

1

8

8

18

Consilier juridic

I

asistent

2

5

5

19

Consilier juridic

I

asistent

3

3

3

20

Auditor

I

superior

1

1

21

Auditor

I

asistent

1

1

1

22

Auditor

I

asistent

3

2

2

23

Referent de specialitate

II

superior

1

9

9

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr

posturi

din care:

Conducere

Execuție

24

Referent de specialitate

II

superior

2

1

1

25

Referent de specialitate

II

asistent

2

1

1

26

Referent

III

superior

1

28

28

27

Referent

III

superior

3

2

2

28

Referent

III

principal

1

1

1

29

Referent

III

principal

2

1

1

30

Referent

III

asistent

1

2

2

31

Referent

III

debutant

1

1

Total funcții publice

278

34

244

Nr.

crt.

Funcția publică de conducere

Număr posturi

1

Secretarul municipiului

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

5

4

Director executiv adjunct

6

5

Șef serviciu

18

6

Șef birou

3

Total funcții publice de conducere

34

Primar

Ilie Bolojan


Șef Birou Resurse Umane

Kover Ladislau Paul

Legendă:           |_J Personal contractual


MUNICIPIUL ORADEA

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIDirecția Juridică

T

C

E

42

4

38

din care funcții publice

42

4

38


Direcția Economică

T

C

E

129

12

117

din care funcții publice

95

12

83


Direcția Tehnică

T

C

E

49

6

43

din care funcții publice

49

6

43


Arhitect Șef

T

C

E

44

5

39

din care funcții publice

42

5

37


Direcția Dezvoltare Durabilă

T

C

E

19

4

15

din care funcții publice

5 i 2 r^~


Primar

Ilie Bolojan


Șef birou,

Kover Ladislau Paul


ANEXA 1

VALABIL LA 01.01.2009

Demnitari

3

Aparat propriu

T

C

335

36

299

din care funcții publice

278

34

244


DIRECȚIA

INFORMATICĂ


Direcția Informatică

T

C

E

18

2

16

din care funcții publice

18 |    2    | ră-


T

C

E

33

2

31

din care funcții publice

26

2

24


ANEXA 3


STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.01.2009

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Consilier (șef serviciu)

S

IA

1

1

2

Consilier (șef birou)

S

IA

1

1

3

Consilier

S

IA

1

7

4

Consilier

S

I

3

5

Arhitect

S

I

1

6

Inspector de specialitate

S

II

2

7

Inspector de specialitate

S

III

8

8

Inspector

M

I

1

9

Magaziner

I

11

10

Ingrijitor, portar

I

22

11

Arhivar

I

3

12

Curier

I

1

13

Șofer

2

14

Muncitor

I

1

15

Muncitor

II

1

16

Muncitor

III

1

17

Muncitor

V

1

Total funcții cu contract individual de muncă

57

2

55

Primar

Ilie Bolojan


Șef birou Kover Ladislau Paul

Legendă:           |_| Personal contractual


MUNICIPIUL ORADEA

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ANEXA 1

VALABIL LA 01.01.2009

Demnitari

3

Aparat propriu

T

C

335

36

299

din care funcții publice

278

34

244


DIRECȚIA

INFORMATICĂ


Direcția Juridică

T

C

E

42

4

38

din care funcții publice

42

4

38


Direcția Economică

T

C

E

129

12

117

din care funcții publice

95

12

83


Direcția Tehnică

T

C

E

49

6

43

din care funcții publice

49

6

43


Arhitect Șef

T

C

E

44

5

39

din care funcții publice

42

5

37


Direcția Dezvoltare Durabilă

T

C

E

19

4

15

din care funcții publice

5 i 2 r^~


Direcția Informatică

T

C

E

18

2

16

din care funcții publice

18 |    2    | ră-


T

C

E

33

2

31

din care funcții publice

26

2

24