Hotărârea nr. 1043/2008

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.70.805 din 11 noiembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune unele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 1,

Luând în seamă imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preșcolar,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000,

Luând în seama prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare, În baza Legii 273/2006 privind finanțele publice,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.d); alin.6 lit.c); art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr.1:

 • (1) aprobarea tarifelor de închiriere solicitate de către Parohia Romano - Catolică Oradea Velența, după cum urmează: 6000 RON/lună pentru imobilul situat in Oradea, str.Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, compus din corp clădire grădiniță, cu o suprafață construită de 207 mp, magazie în suprafață construită de 40 mp și curte in suprafață totală de 928 mp

 • (2) aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Oradea. str. Cardinal Iuliu Hossu nr.2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1, în următoarele condiții:

 • - tarifele pentru închiriere sunt cele menționate la alin.(1);

 • - obiectul de activitate: desfășurarea activității Grădiniței de Copii nr.1;

 • - suprafața închiriată:

 • - suprafață clădire: 207 mp + 40 mp magazie

 • - teren: 928 mp

 • - suportarea cheltuielilor de funcționare și reparații la imobilul închiriat, de către chiriaș;

 • (3) durata închirierii: 24.10.2008 până la data de 23.10.2009.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Parohia Romano-Catolică Oradea ”Velența” - Episcopia Romano-Catolică Oradea

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Grădinița de copii nr. 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1043

Ionel Vila