Hotărârea nr. 1041/2008

Privind constituirea unei comisii de analiză a importanţei activităţii regiilor autonome/societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este unic acţionar/acţionar majoritar în vederea stabilirii remuneraţii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind constituirea unei comisii de analiză a importanței activității regiilor autonome/societăților comerciale la care Municipiul Oradea este unic acționar/acționar majoritar în vederea stabilirii remunerațiilor directorilor generali

Analizând raportul de specialitate nr.198138 din data de 25.11.2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

Numirea unei comisii care să analizeze aspectele privitoare la importanța activității, responsabilitatea funcției și nivelul subvențiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursărilor de credite acordate, în vederea stabilirii remunerațiilor care se vor acorda directorilor generali ai societăților comerciale și regiilor autonome la care Municipiul Oradea este acționar unic sau majoritar.

Având în vedere O.G. nr. 79 din 18 iunie 2008, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și O.U.G. 135/2008 pentru modificarea și completarea a O.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

În temeiul art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c, art. 45 alin 1 din Legea 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște

Art.1. Se numește comisia de analiză în vederea stabilirii părții variabile din remunerațiile care se vor acorda directorilor generali ai societăților comerciale și regiilor autonome la care Municipiul Oradea este acționar unic sau majoritar în următoarea componență:

 • - Ilie Bolojan - președinte comisie

 • - Pasztor Sandor - membru comisie

 • - Petruț Vasile - membru comisie

 • - Mureșan Ionel Ovidiu - membru comisie

 • - Manea Mihai - membru comisie

Art.2. Comisia nominalizată la art. 1 va analiza, pentru fiecare regie/societate comercială la care Municipiul Oradea este unic acționar/acționar majoritar, aspectele privind importanța activității, responsabilitatea funcției și nivelul subvențiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursărilor de credite acordate.

Art.3. Concluziile comisiei numită la art. 1 vor fi prezentate la următoarea ședință ordinară a consiliului local, ședință în care se vor adopta hotărâri privind nivelul remunerației directorilor generali.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează comisia nominalizată la art. 1.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  membrii comisiei

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •  SC Electrocentrale Oradea SA

 • •  Regia Autonomă Oradea Transport Local

 • •  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1041

Ionel Vila