Hotărârea nr. 1037/2008

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 57.264,66 lei, datorat bugetului local de către S.C.TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 57.264,66 lei, datorat bugetului local de către S.C.TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.179964 din data de 25 septembrie 2008, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor în sumă de 57.264,66 lei, datorat bugetului local pe anul 2008 de către SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea.

Având în vedere adresa nr.179964/24.09.2008 prin care S.C.TRANS WORLD TRADING 2 SRL solicită aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția efectuată și recepționată pe strada Lăpușului nr.5, constând în “construcție locuințe colective regim de înălțime D +P+11 E cu parcare subterană”, cu o valoare de înregistrare în contabilitate de 14.316.164,41 lei.

SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL are sediul social în Oradea, str.Ion Vidu nr.26 și este reprezentată legal de d-nul Tincău Tibor în calitate de administrator.

Întrucât investiția de locuințe este în valoare de 4.026.484,15 euro, se îndeplinește condiția de acordare a scutirii la plată, a impozitului pe clădiri de natura locuințelor, prevăzută de art.6 lit.c) din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale.

Conform Declarației de impunere pentru clădirea cu destinația de locuințe situată în Oradea, str.Lăpușului nr.5 (lama 1 spate) scara B, impozitul pe clădiri datorat de către societate pe anul 2008 , pe perioada 01.10.2008 - 31.12.2008, este în sumă de 57.264,66 lei.

Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.845/31.10.2007, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în sumă de 57.264,66 lei, datorat bugetului local pe anul 2008, de către S.C.TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani de la recepția investiției, respectiv data de 04.09.2008, pentru imobilul situat în Oradea, str.Lăpușului nr.5 lama 1 (spate) scara B .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică. Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C.TRANS WORLD TRADING 2 S.R.L. Oradea, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1037

Ionel Vila