Hotărârea nr. 1029/2008

privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008

Analizând raportul de specialitate nr. 194463 din data de 11.11.2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ajustarea tarifelor practicate de SC RER Ecologic Service SA,

In baza Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008 pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradală, menajeră și deszăpezire,

Având în vedere solicitarea de ajustare înaintată de SC RER Ecologic Service SA sub nr. 192587/05.11.2008,

Având în vedere Procesul Verbal nr. 194460/11.11.2008 încheiat de Comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr. 5939/21.10.2008, comisie care a fost mandatată să analizeze tarifele propuse de operator,

In baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit b, d, alin.(4) lit.c, alin.(6) lit.a pct.14 și art. 45 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor practicate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008 pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradală, menajeră și deszăpezire conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Tarifele menționate la art. 1 se vor practica începând cu data de 01.11.2008, dată până la care sunt valabile tarifele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 933/2005, prevederi care vor fi asumate de părți prin semnarea unui act adițional în acest sens.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC RER Ecologic Service SA, Direcția Economică, Direcția Juridică și Direcția Tehnică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Direcția Juridică

  • •    SC RER Ecologic Service SA, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 12 noiembrie 2008

Nr.1029


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi ,,pentru”și 4 voturi „abținere”..