Hotărârea nr. 1027/2008

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA prin emisiune de acţiuni noi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA prin emisiune de acțiuni noi

Analizând raportul de specialitate nr.193750 din data de 10.11.2008, întocmit de Direcția Economică -Biroul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA prin emisiune de acțiuni noi,

Având în vedere faptul că Municipiul Oradea are calitatea de acționar la SC Distrigaz Vest SA Oradea, deținând 19,47 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor :

  • •   art. 18 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Distrigaz Vest SA Oradea

  • •  art. 210 alin 1, art. 216, alin 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată,

În conformitate cu art 36, alin 2, lit. a, b, d, alin. 3 lit. c, alin.4 lit.a, b, alin.6 lit.a pct.14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al SC Distrigaz Vest SA Oradea cu 15.300.000 lei, prin emisiune de noi acțiuni la valoarea nominală de 90 lei/acțiune.

Art. 2. Se aprobă neexercitarea de către municipiul Oradea, în calitate de acționar, a dreptului de preemțiune la cumpărarea noilor acțiuni, în situația prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire se încredințează d-l Horia Jarca, reprezentantul municipiului Oradea în AGA SC Distrigaz Vest SA Oradea.

Art. 4. Prezenta se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - d-l Horia Jarca, reprezentantul municipiului Oradea în AGA SC Distrigaz Vest SA Oradea

  • - SC Distrigaz Vest SA Oradea, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 12 noiembrie 2008

Nr.1027


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila