Hotărârea nr. 1024/2008

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 1”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 1”

Analizând raportul de specialitate nr.194.551 din 11 noiembrie 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr.

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile prin Mecanismul Financiar SEE și Programele de Cooperare Norvegiene, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru reabilitarea și modernizarea Centrului de Cazare Temporară nr.1, cu accent pe reabilitarea clădirii din punct de vedere energetic, urmărind utilizarea tehnologiilor pentru asigurarea la nivel superior a eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile;

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Centrului de Cazare Temporară nr. 1 de pe str. Octavian Goga din municipiul Oradea

Art.2 Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: “Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 1” și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezentul raport de specialitate.

Art.3 Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.4 Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru “Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 1”.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  Direcția Economică;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 12 noiembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.1024

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1024 din 12 noiembrie 2008

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

5                                           9                               9

Date generale

 • 1.         Denumirea obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare temporară nr. 1 ” situat în Oradea, str. O. Goga, nr. 4

 • 2.         Faza supusă contractării: expertiza tehnică, audit energetic, documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate, PAC, PT, CS, DDE

 • 3.         Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, str. O Goga, nr. 4

 • 4.         Titularul investiției: municipiul Oradea

 • 5.         Beneficiarul investiției: municipiul Oradea

Informații generale privind proiectul

Centrul de Cazare temporară nr. 1 (cunoscut și sub denumirea de Căminul Cominca) situat în Oradea str. Octavian Goga nr.4 este un așezământ de protecție socială destinat persoanelor singure și familiilor din municipiul Oradea care se află în situații locative deosebit de grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de risc social, având o capacitate de 52 de camere, acestea fiind gestionate în regim tranzitoriu. Pentru cazarea în centru se întocmește fiecărei persoane un contract de închiriere de către Primăria Municipiului Oradea numai în baza repartiției eliberată de către Administrația Social Comunitară Oradea și o fișă de observație.

Blocul existent este o construcție cu regim de înălțime P+3E, subsol tehnic, cu o structură de rezistență cu pereți portanți din diafragme din beton armat, clădirea fiind edificata în anul 1980, având ca proiectant IPJ BIHOR, și executant fostul TRCL Oradea. Aria construită este de 750 mp. Imobilul se află în zona ABATORULUI, zona I1, zona cu funcțiuni manufacturiere/comerciale, ce permite un număr limitat de locuințe de tip multifamilial. Vecinătățile se constituie din imobile cu destinația de locuințe multifamiliale și imobile cu destinație industrială. Blocul de locuințe este racordat la rețelele orășenești de apă, canal, electricitate, termoficare.

Fostul cămin Cominca se găsește într-o stare tehnică precară, municipalitatea finanțând în limita posibilităților existente lucrări de întreținere și reparații pentru a asigura un minim de condiții pentru exploatarea căminului de locuințe. Cu toate acestea imobilul nu corespunde standardelor cerute pentru un așezământ social, fiind nevoie de investiții care nu pot fi incluse în acest moment în bugetul local.

Din această cauză municipalitatea orădeană dorește să fructifice oportunitățile de finanțare oferite de Mecanismul Financiar SEE și Programele de Cooperare Norvegiene, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru reabilitarea și modernizarea Centrului de Cazare Temporară, cu accent pe reabilitarea clădirii din punct de vedere energetic, urmărind utilizarea tehnologiilor pentru asigurarea la nivel superior a eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile. Investiția este necesară pentru a asigura condiții minime de cazare și locuire pentru beneficiarii direcți și a acoperi necesitățile crescânde de solicitări de spații de cazare la nivelul municipiului.

Atenție!!!

 • •  HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea documentațiilor solicitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •  La solicitarea de completări de către avizatori sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentațiilor, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusa în SF/ documentația tehnică de avizare)

 • •  Valoarea totală a proiectului va fi de maxim 5.000.000 Euro. Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile, inclusiv a TVA aferentă.

 • •  Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor din cadrul Mecanismul Financiar SEE și Programele de Cooperare Norvegiene.

TEMA DE PROIECTARE

Blocul existent este o construcție cu regim de înălțime P+3E, subsol tehnic, cu o structură de rezistență cu pereți portanți din diafragme din beton armat, clădirea fiind edificata în anul 1980, având ca proiectant IPJ BIHOR, și executant fostul TRCL Oradea. Aria construită este de 750 mp. Blocul existent este o construcție cu regim de înălțime P+3E, subsol tehnic, cu o structură de rezistență cu pereți portanți din diafragme din beton armat, clădirea fiind edificata în anul 1980, având ca proiectant IPJ BIHOR, și executant fostul TRCL Oradea. Aria construită este de 750 mp. Imobilul se află în zona ABATORULUI, zona I1, zona cu funcțiuni manufacturiere/comerciale, ce permite un număr limitat de locuințe de tip multifamilial. Vecinătățile se constituie din imobile cu destinația de locuințe multifamiliale și imobile cu destinație industrială. Blocul de locuințe este racordat la rețelele orășenești de apă, canal, electricitate, termoficare.

Documentațiile se vor realiza distinct, după cum urmează:

 • 1.  expertiza tehnica a clădirii

 • 2.  auditul energetic a clădirii

 • 3.  documentația pentru obținerea avizelor si acordurilor necesare

 • 4.  studiul de fezabilitate

 • 5. PT, CS, DDE (se va întocmi numai după aprobarea finanțării investiției)

Obiectivele la care va trebuii sa răspundă studiul de fezabilitate și proiectul tehnic vor fi:

 • -  consolidarea clădirii sau elementelor acesteia (dacă este cazul)

 • -  remodelarea spațiului fiecărei locuințe existente astfel încât acestea să fie dotate cu grup sanitar propriu (cadă duș, wc și lavoar) și loc pentru preparat masa (chicineta cu mașină de gătit și spălător de vase)

 • -  schimbarea destinației spălătoriilor și grupurilor sanitare comune, în microgarsoniere sociale cu grup sanitar propriu și chicinetă

 • -  finisajele vor fi de nivel mediu și vor cuprinde: zugrăveli lavabile, pardoseli calde din parchet laminat în camerele de locuit, pardoseli din placaje de gresie în hol, grupurile sanitare și în chicinete, placaje cu faianță în grupurile sanitare și deasupra blatului din chicinetă.

 • -  înlocuirea și redimensionarea instalațiilor interioare ale microgarsonierei și dotarea cu corpuri aferente: sanitare, electrice, încălzire

 • -  se vor înlocui ferestrele și ușile exterioare cu altele din profile PVC și geam termopan

 • -  ușile de acces în microgarsoniere se vor înlocui cu altele, metalice.

 • -  reabilitarea spațiilor comune (casa scării, holuri, uscătorii de rufe): vopsitorii în culori de ulei pe înălțimea de 1,00 m în holuri și casa scării, în rest zugrăveli lavabile, pardoseli din gresie antiderapantă pe casa scării și în uscătoriile de rufe, placaje cu faianță în uscătoriile de rufe.

 • -  Se vor asigura toate instalațiile și măsurile de stingere a incendiilor și evacuare în caz de necesitate

 • -  Extinderea blocului de locuit cu o anexă cu destinația de uscătorie de rufe (o încăpere pentru fiecare nivel locuibil), dacă este posibil, în caz contrar pe fiecare nivel locuibil se va păstra o încăpere cu destinația de uscătorie de rufe.

 • -  facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor în/la microgarsonierele de la parterul blocului

 • -  reabilitarea termică a fațadelor blocului de locuințe (termosisteme pentru fațade)

 • -  studiu de soluții pentru implementarea unor sisteme alternative de alimentare cu energie

Termene și condiții de elaborare și predare:

Documentațiile se vor realiza distinct după cum urmează:

 • -  documentații pt obținerea de avize și acorduri (conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentație)

 • -  expertiza tehnică: 6 exemplare

 • -  auditul energetic: 6 exemplare

 • -  studiul de fezabilitate: 7 exemplare

 • - PAC: 3 exemplare

 • -  PT, CS, DE - 5 exemplare pentru licitație

 • -  PT, CS, DE - 1 exemplar confidențial

 • -  Documentația se va preda intr-un exemplar și pe suport electronic (CD sau DVD)

Termene de elaborare.

30 de zile de la contractarea lucrării.

Condiționări:

Documentațiile se vor elabora conform: Ghidului solicitantului pentru Mecanismul Financiar SEE și Programele de Cooperare Norvegiene (http://www.norwaygrants.org/upload/IP_ApplicationFormUserGuide.pdf) și a altor documente relevante

Oradea, 12 noiembrie 2008.