Hotărârea nr. 1023/2008

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru ”Înfiinţarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru "Înființarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea”

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 194491/11.11.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru "Înființarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea”.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale,

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin.(2) lit.b, c, alin.4 lit.a, d și ale art.45 alin.(2) lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art 1. Se aprobă Studiului de Fezabilitate pentru ”Înființarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea”, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a investiției este de 29.444.016 RON (8.276.458EUR) fără TVA din care:

 • - din care: construcții montaj(fără TvA): 28.062.914 RON/7.889.046 EUR

 • - din care utilităti asigurate de Consiliul Local prin fonduri nerambursabile(fără TVA): 26.821.643 RON/ 7.540.100 EUR

 • B. Durata de realizare 3 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale din cadrul:

 • -  Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere - Domeniul major de intervenție 1.1.- Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, pentru lucrările de infrastructură.

 • -  Programului Operațional România Ungaria

 • -  Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, Domeniul de intervenție 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală

 • -   Investiții private

Art. 2. Se autorizează Municipiul Oradea pentru aducerea oricăror modificări, solicitate de către finanțatori, prezentului Studiului de Fezabilitate și realizarea racordului la utilități, așa cum sunt acestea prevăzute în Studiul de Fezabilitate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe si Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 12 noiembrie 2008

Nr.1023

Ionel Vila