Hotărârea nr. 102/2008

privind acordarea scutirii de la plata majorãrilor si penalitaþilor de întârziere aferente impozitului pe clãdire ºi teren, datorate de ILEA OVIDIU CONSTANTIN pentru imobilul situat în Oradea, str.MUªCATEI nr.11

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea scutirii de la plata majorărilor si penalităților de întârziere aferente impozitului pe clădire și teren, datorate de ILEA OVIDIU CONSTANTIN pentru imobilul situat în Oradea, str.MUȘCATEI nr.11

Analizând Raportul de specialitate nr. 174069/03.12.2007, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea scutirii la plata majorărilor și penalităților de intârziere aferente impozitului pe clădire si teren datorat de ILEA OVIDIU CONSTANTIN pentru imobilul situat în Oradea, str.Mușcatei nr. 11.

Analizând cererea nr. 174069/03.12.2007 depusă de domnul Ilea Ovidiu Constantin, prin care solicită scutirea de la plata majorărilor și penalităților de intârziere aferente imobilului situat în Oradea str.Muscatei nr. 11,

În evidențele fiscale figurează impuși Ilea Ovidiu Constantin 1/3 parte, Ilea Dorin Marcel Gheorghe1/3 parte, Ilea Dan Teodor1/3 parte,

Domnul Ilea Ovidiu Constantin figurează la data de 23.01.2008 cu un debit aferent anului 2008 în sumă de 450,97 lei, ramasita ani anteriori- 1222,31 lei si un total dobanda de 389,17 lei,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art.122 din Ordonanața de Guvern nr.92/2003, actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003,

Ținând seama de prevederile Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2007,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă scutirea de la plata sumei de 389,17 lei, reprezentând dobânzi și penalități aferente impozitului pe clădire și teren, datorat de ILEA OVIDIU CONSTANTIN pentru imobilul situat în Oradea str.Mușcatei nr. 11.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Dl. Ilea Ovidiu Constantin, prin grija Directiei Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr. 102


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila