Hotărârea nr. 1016/2008

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 902 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului

Termic 902 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”

Analizând raportul de specialitate nr.194.234 din 11 noiembrie 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 902 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - ”Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”;

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor de modernizare a punctului termic 902 de pe str. Sucevei din municipiul Oradea și a modernizării rețelelor secundare de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la acest punct termic, specificați în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.


Denumirea Punctului Termic


Adresa

Punctului

Termic


Consumatorii deserviți/strada


1. PT 902


Str. Sucevei

SC RER ECOLOGIC SERVICE

MATEI BASARAB

SC SERICICULTURA

RIMANOCZKI KALMAN

SC DIVERTIS A&K SRL

O.GOGA

SC PRODCHIM SRL

RIMANOCZKI KALMAN

RAPAS 2 GRAD.ZOOLOGICA

MATEI BASARAB

SC THE GIANT MARKET SRL

RIMANOCZKI KALMAN

A.I.LIC.SPORTIV INTERNAT

MATEI BASARAB

LPS-CSS BIHORUL ORADEA

MATEI BASARAB

A.I.LICEUL SPORTIV

MATEI BASARAB

LPS-CSS BIHORUL-CANTINA

MATEI BASARAB

SC VIA SENS SRL

SUCEVEI

U.M.02577-BLOC GARSONIERE

MATEI BASARAB

CASA FRANKFURT

RIMANOCZKI KALMAN

RAPAS 2 GRAD.ZOOLOGICA

MATEI BASARAB

AGOSTON PALKO TIMEA

KOGALNICEANU

HERSKOVITS GHEORGHE

KOGALNICEANU

DINULESCU FLOREA

KOGALNICEANU

AGOSTON PALKO IOAN

KOGALNICEANU


Tabel nr.1 - Punctul termic 902 și consumatorii racordați la punctul termic

Art.2. Se aprobă cuprinderea punctului termic 902 de pe str. Sucevei din municipiul Oradea și a rețelelor secundare care deservesc atât blocurile de locuințe cât și alte categorii de consumatori menționate mai sus în cadrul Master Planului de Termoficare a municipiului Oradea și a Conceptului Integrat de Termoficare (C.I.T.) care va sta la baza elaborării documentelor de sinteză ce asigură o viziune integrată asupra modernizării și retehnologizării sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice inclusiv a Centralei Electrotermice de producere a acesteia.

Art.3. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: ”Modernizarea Punctului Termic 902 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic” și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Electrocentrale S.A. a cheltuielilor privind elaborarea studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții "Modernizarea Punctului Termic 902 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”

Art.5. Se împuternicește directorul general al S.C. Electrocentrale S.A. Oradea pentru a întreprinde toate măsurile legale care sunt necesare în vederea contractării studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizarea Punctului Termic 902 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”

Art.6. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru “Modernizarea Punctului Termic 902 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  S.C. Electrocentrale S.A. Oradea;

 • -  Direcția Tehnică;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Ionel Vila


Oradea, 12 noiembrie 2008

Nr.1016

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1016 din 12 noiembrie 2008

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

9                                                   9                                     9

pentru modernizarea Punctului Termic 902 din municipiul Oradea și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic

Date generale:

 • 1.        Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea Punctului Termic 902 din municipiul Oradea și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic.

 • 2.         Faza supusă contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.         Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, str. Sucevei

 • 4.         Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.         Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea și administratorul punctului termic S.C. Electrocentrale S.A.

Informații generale privind proiectul

Punctul termic 902 este situat pe strada Sucevei în municipiul Oradea și este racordat la magistrala nr.2 (M2). La punctul termic sunt racordați un număr de 14 agenți economici și instituții și 45 consumatori persoane fizice, așa cum reiese din tabelul de mai jos. Punctul termic funcționează pe bază de pompe de recirculare manuale, iar rețelele secundare sunt confecționate din țeavă de oțel, izolată clasic cu vată de sticlă și pozată în canale de beton.

Nr.


Denumirea


Adresa


Consumatorii deserviți/strada


Crt. Punctului


Punctului


Termic


Termic


1. PT 902


Str. Sucevei

SC RER ECOLOGIC SERVICE

MATEI BASARAB

SC SERICICULTURA

RIMANOCZKI KALMAN

SC DIVERTIS A&K SRL

O.GOGA

SC PRODCHIM SRL

RIMANOCZKI KALMAN

RAPAS 2 GRAD.ZOOLOGICA

MATEI BASARAB

SC THE GIANT MARKET SRL

RIMANOCZKI KALMAN

A.I.LIC.SPORTIV INTERNAT

MATEI BASARAB

LPS-CSS BIHORUL ORADEA

MATEI BASARAB

A.I.LICEUL SPORTIV

MATEI BASARAB

LPS-CSS BIHORUL-CANTINA

MATEI BASARAB

SC VIA SENS SRL

SUCEVEI

U.M.02577-BLOC GARSONIERE

MATEI BASARAB

CASA FRANKFURT

RIMANOCZKI KALMAN

RAPAS 2 GRAD.ZOOLOGICA

MATEI BASARAB

AGOSTON PALKO TIMEA

KOGALNICEANU


Tabel nr.1 - Punctul termic 902 și consumatorii racordați la punctul termic

Municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - ”Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru modernizarea punctului termic și a rețelelor secundare care sunt aferente punctelor termice conform normelor europene în domeniu referitoare la protecția mediului și conservare energetică.

Cadrul legal: Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3 - ”Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”

Atenție!!!

 • •  HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •  La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •  Cheltuielile eligibile finanțate în cadrul acestui program se regăsesc în Hotărârea de Guvern

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007, și Ordinul comun al MMDD și MEF nr. 1453/1309/2007 pentru aprobarea listei cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013                             ’                              ’

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusă în SF/ documentația tehnică de avizare)

 • •  Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat și bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 20% din costurile eligibile, la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -  Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobândă și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele și documentațiile solicitate a fi realizate:

 • 1.  documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare

 • 2.  studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmări în principal realizarea următoarelor lucrări:

 • -  modernizarea punctului termic prin trecerea de la pompe de recirculare cu comanda manuala la pompe de recirculare automatizate;

 • -  montarea în interiorul punctului termic a calculatoarelor de proces astfel încât temperatura energiei termice să fie reglată automat în funcție de temperatura mediului exterior;

 • -  executarea lucrărilor de reparații curente și reparații capitale care sunt necesare la clădirea fiecărui punct termic, inclusiv la instalațiile tehnologice cuprinse în cadrul clădirii punctului termic;

 • -  înlocuirea actualelor conducte de țeavă din oțel izolată clasic cu vată de sticlă și pozată în canale de beton cu țeavă preizolată pe porțiunea de la ieșirea din punctul termic și până la intrarea în căminul de branșament al fiecărui bloc care este deservit de punctul termic; traseul pentru rețeaua secundară de alimentare cu energie termică poate fi propus de către executant, pe domeniul public, fie pe vechiul amplasament urmat de rețelele de alimentare cu energie termică fie un nou traseu cu respectarea normelor tehnice în vigoare privind protecția mediului și conservarea energiei.

 • -  dimensionarea pompelor de recirculare din punctele termice și a rețelelelor secundare de alimentare cu energie termică care sunt aferente punctului termic va fi realizată astfel încât să fie asigurată presiunea necesară pentru alimentarea cu căldură a blocurilor pe care punctul termic le deservește. La dimensionarea pompelor de recirculare și a rețelelor secundare se va ține seama și de transmiterea căldurii pe care acestea trebuie să le realizeze prin intermediul schimbătoarelor de căldură de la rețeaua primară de alimentare cu energie termică.

 • -  executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acestora pe țeavă preizolată.

Termene și condiții de elaborare și predare :

Documentațiile se vor realiza distinct după cum urmează :

 • -  documentații pentru obținerea de avize și acorduri (conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentația se va preda într-un exemplar și pe suport electronic (CD sau DVD)

Termene de elaborare. Grafic de eșalonare.

Nr. crt.

Documentații/

Termene

60 zile calendaristice de la semnarea contractului și primirea planurilor topo și certificatului de urbanism

Ziua 60 calendaristică de la semnarea contractu-l ui

Conf. prevede-rilo r contrac-tual e

După recepția documenta-țiilor , conform prevederilor contractuale

1

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

2

Studiul de fezabilitate

3

Recepția studiului de fezabilitate de către contractant

4

Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

 • - Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul Local al Municipiului Oradea care este și proprietarul punctelor termice și a rețelei de transport și distribuție a municipiului Oradea;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A. Oradea;

Condiții de eligibilitate a participanților:

 • 1.        Experiență similară - cerință minimă - îndeplinirea și finalizarea în ultimii 3 ani a cel puțin două contracte privind servicii de proiectare la nivel de SF sau PT având ca obiect construcția, modernizarea instalațiilor de producere și distribuție a energiei termice. Dovada experienței similare se va face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii de lucrări sau a oricăror alte documente încheiate în acest sens.

 • 2.        Certificate privind certificarea cf. SR EN ISO 9001 (calitate) și SR EN 14001 (Mediu), ISO 18001:1999;

 • 3. Existența unei asigurări de răspundere profesională de minim 300.000 € și asigurare de răspundere civilă de minim 100.000 €;

 • 4. Existența ca personal angajat sau pe bază de contract a minim 3 ingineri proiectanți pentru instalații de termoficare. Dovada deținerii de personal de specialitate se va face pe bază de contract individual de muncă sau alte documente încheiate în acest sens, la care se va anexa în mod obligatoriu o copie după diploma de studii superioare în domeniu tehnic.

ANEXA I pentru elaborare - Studiu de fezabilitate

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2008.

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1.  Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.  Titularul investiției

 • 4.  Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 6.  Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 7.  Descrierea investiției

 • a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • •   Scenarii propuse (minim două)

 • •    Scenariul recomandat de către elaborator

 • •    Avantajele scenariului recomandat

 • •    Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 8.  Date tehnice ale investiției

 • a) Zona și amplasamentul

 • b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • c)  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • d) Studii de teren:

 • •    studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • •    studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • •    alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • f)  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • •    Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • •    Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 9.  Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 10. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 11. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 12. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 13. Analiza opțiunilor

 • 14. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 15. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 16. Analiza de senzitivitate

 • 17. Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

9                                     9

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 18. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 19. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 20. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = ...lei)

din care:

a) Construcții montaj (C+M)

 • 21. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 22.Durata de realizare (luni)

 • 23. Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 24. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

 • 25. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 26. Certificatul de urbanism

 • 27. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații, etc.)

 • 28. Acordul de mediu

 • 29. Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 30. Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 31. Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 32. Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 33. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

PARTEA a II-a

Studiul de Fezabilitate va avea atașat lista de investiții rezultată în urma prioritizării, precum și Hotărâri ale Consiliilor Locale/Județean privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatoriilor tehnico-economici; de asemenea, vor fi atașate avizele, acordurile și autorizațiile solicitate conform legislației în vigoare.

ANALIZĂ INSTITUȚIONALĂ

9

Scopul analizei instituționale este de a se asigura de existența unui cadru instituțional robust pentru o bună implementare a proiectelor și o bună exploatare a instalațiilor de infrastructură construite cu fonduri UE.

Analiza Instituțională trebuie să furnizeze date privind:

 • -  Definirea structurilor de cooperare dintre autoritățile locale în vederea pregătirii și implementării proiectelor.

 • -  Analiza situației actuale, constând din, dar nu numai, structura instituțională a serviciilor de termoficare din zona cuprinsă de fiecare proiect propus, inclusiv restructurările deja stabilite; analiza competențelor manageriale și operaționale, descrierea formei de proprietate asupra activelor și condițiilor, a stării serviciilor de apă, conceptelor de operare și întreținere, aranjamentelor și obligațiilor contractuale, a mecanismelor de stabilire a tarifelor, analiza financiară a registrelor contabile, evaluarea capacității resurselor umane.

 • -  Analiza Planului de acțiune existent pentru dezvoltarea instituțională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerințele minime din punctul de vedere al conducerii instituției și viabilității financiare.

 • -  Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, aprecierea și aprobarea cererilor de proiecte finanțate din fonduri UE.

 • -  Identificarea necesității de reformare viitoare, de dezvoltare a capacității, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forță de muncă, de echipamente, de exploatare și întreținere etc.).

 • -  Evaluarea conformării cadrului instituțional cu cerințele UE în domeniu și a gradului de funcționalitate a acestuia în faza de implementare a proiectului.

ANALIZA COST-BENEFICIU

Proiectele de mediu susținute de FC generează venituri prin taxele de utilizare plătite de industrie, agenții comerciali și gospodării pentru serviciile oferite.

Cerința minimă este ca proiectele să fie durabile pe durata lor de existență economică, adică să asigure un flux de venituri suficient pentru a acoperi costurile de operare și întreținere. Există, însă, un al doilea aspect al analizei financiare, de importanță critică și anume, estimarea nivelului de studiu necesar pentru ca proiectul să devină viabil din punct de vedere financiar.

Elemente ale unei analize cost -beneficiu pentru un proiect :

 • A) Analiza financiară

 • B) Analiza economică

 • C) Analiza senzitivității și a riscului

 • D) Aspecte specifice

 • A) Analiză financiară

Analiza financiară se realizează pentru a calcula indicatorii de performanță financiară a proiectului. Metodologia recomandată este analiza fluxului de numerar scontat (FNA) care este operaționalizată printr-un model financiar. Modelul se elaborează pentru întreaga durată a existenței economice a proiectului (de obicei 30 de ani) și este utilizat pentru estimarea valorii scontate a viitoarelor venituri nete (respectiv venituri minus costul de exploatare și întreținere) care poate fi comparată cu valoarea scontată a costului capitalului).

 • -  Modelul financiar trebuie să includă toate elementele de cost, costul capitalului și toate costurile de exploatare și întreținere aferente. (Proiectul tehnic al proiectului și evaluarea costului investiției propuse oferă o bună bază pentru determinarea costului capitalului ce se va utiliza în modelul financiar). Trebuie incluse toate costurile necesare pentru realizarea proiectului (studii de fezabilitate, achiziționarea terenurilor, studii tehnice și de proiectare, construcții, echipamente etc. Aceste costuri trebuie înregistrate în anul în care apar și includ toate costurile, chiar dacă nu sunt eligibile pentru cofinanțarea acordată de UE. Amortizarea și fondurile de rezervă nu se includ în analiza fluxului de lichidități scontat. (Amortizarea poate fi inclusă în tarif pentru a permite înlocuirea infrastructurii la un moment dat, în viitor.) Dacă proiectul propus este susținut de o analiză detaliată a riscului, fondurile de rezervă se pot include în costuri eligibile, fără a depăși 10% din costul total de investiție. Costurile de rambursare a împrumutului nu se includ la costurile de exploatare. Pentru a nu folosi factori deflaționiști diferiți pentru diferite variabile, modelul trebuie să fie estimat în termeni reali. Aceasta nu înseamnă că anumite variabile trebuie să rămână fixate la valorile din Anul 1.

 • -  Motivarea ratei de scont utilizată în model. Dacă modelul este estimat în termeni reali, rata de scont trebuie să fie cea reală și nu cea nominală. CE recomandă utilizarea unei rate de scont de 5% în termeni reali.

 • -  Calcularea raportului de suportabilitate a tarifului proiectat.

 • -  Determinarea politicii de tarifare astfel încât să se asigure viabilitatea financiară a operatorului și păstrarea tarifelor în limite suportabile (creșterile de tarif rămânând suportabile în fiecare an). Modelele financiare trebuie să acorde o atenție deosebită necesității de asigura costuri adecvate de personal pentru operatorul serviciilor.

Analiza financiară pentru un proiect major trebuie să furnizeze date despre:

 • 1. Profitabilitatea financiară a investiției și a capitalului propriu (național)

 • 2. Determinarea contribuției corespunzătoare (maxime) din Fonduri

 • 3. Verificarea viabilității financiare a proiectului.

 • 1. Profitabilitatea financiară a investiției se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actuale și a ratei rentabilității financiare a investiției. Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea co-finanțării din Fonduri Europene, valorea financiară netă scontată trebuie să fie negativă și rata de rentabilitate a investiției trebuie să fie așadar mai mici decât rata de actualizare folosită pentru analiză.

 • 2. Stabilirea grantului UE se calculează prin metoda deficitului financiar.

 • 3. Viabilitatea financiară a proiectului ar trebui să fie evaluată verificând dacă fluxurile de numerar net cumulate (care nu s-au scontat sunt pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare. Fluxurile nete de numerar ce trebuie luate în considerare în acest scop ar trebui să aibă în vedere costurile de investiții, toate resursele financiare (naționale și ale UE) și veniturile nete.

 • B) Analiza economică

 • -  Descrierea impactului economic în termeni cantitativi. Trebuie descrise beneficiile economice ca și cele de natură socială, de mediu sau sănătate generate de proiect și vor trebui identificați beneficiarii proiectului. Dacă este posibilă cuantificarea tuturor costurilor relevante, atunci rezultatele analizei vor trebui prezentate cu utilizarea indicatorilor acceptați precum rata venitului economic intern, valoarea netă prezentă și raportul cost-beneficiu

 • -  Elaborarea altor tipuri de analiză cuantificată, precum analiza multicriterială sau a eficienței economice, în cazul în care proiectul reprezintă numai o parte a unei investiții integrate mai mari

 • -  Demonstrarea faptului că opțiunea tehnică aleasă este cea mai rentabilă din punct de vedere economic pentru conformarea cu standardele UE, utilizând și comparații cu proiecte similare.

 • C) Analiza sensibilității și a riscului

 • -  Identificarea variabilelor cheie față de care situația financiară a operatorului este sensibilă

 • -  Elaborarea unei serii de scenarii prin care să se testeze sensibilitatea proiectului față de schimbarea ipotezelor cheie pe care se bazează aceste variabile

 • D) Aspecte specifice

Suportabilitatea pentru categoriile cu venituri mici

Trebuie determinat modul în care schimbările politicii tarifare afectează gospodăriile cu diferite niveluri de venit, mai ales acele gospodării din categoriile cu venituri mici. Trebuie să se aibă în vedere impactul oricărui tip de subvenționări ale grupurilor sociale cu venituri mici (ex. taxe diferențiate în funcție de venit, subvenționarea locuințelor pentru grupurile cu venituri mici etc.)

Toate aceste cerințe diverse (durabilitate, suportabilitate pentru gospodărie și organele de implementare a proiectelor, care determină mărimea subvenției necesare solicitate UE trebuie integrate în modelul financiar. Rezultatele analizei trebuie prezentate utilizând mai mulți indicatori (ex. RIV financiar, Valoarea Netă Prezentă, suportabilitatea exprimată ca procent din venitul pe gospodărie pentru o anumită rată de finanțare nerambursabilă din partea UE.

Modelul trebuie să estimeze finanțarea nerambursabilă necesară pentru ca VNP să fie egală sau puțin mai mare decât zero pe baza aserțiunii că asistența nerambursabilă pentru care VNP este zero, fluxul net de lichidități al agenției de implementare nu va genera nici pierderi nici surplus față de operațiuni, ceea ce se poate considera a fi nivelul optim al finanțării nerambursabile.

Evaluarea performanței operatorului

Trebuie demonstrată viabilitatea operatorilor (organele de implementare) cu ajutorul proiecțiilor financiare pentru durata de existență a proiectului. Proiecțiile financiare ale operatoriilor trebuie să se axeze pe lichidități (cu ajutorul modelului financiar) dar trebuie să cuprindă declarația de venit și fișa de bilanț prognozate. Performanța financiară a organului de implementare trebuie comparată cu performanța altor operatori similari.

Analiza cost-beneficiu este anexată cererii de finanțare. Rezultatele analizei cost-beneficiu se completează în secțiunea E din cererea de finanțare.

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) trebuie să fie în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE amendată prin 97/11/CE (Directiva privind EIM). Agențiile Locale pentru Protecția Mediului (APM) stabilesc dacă investițiile planificate sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Tot APM va determina și gradul și tipul de consultare a publicului, respectiv:

 • a) dacă dezbaterea publică se referă la un studiu adecvat de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv un rezumat concis dar informativ cu caracter netehnic,

 • b) modul în care studiul de impact și rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea acceptului de mediu de către autoritățile responsabile.

Se va căuta în mod proactiv sfatul ONG relevante și interesate pe tot parcursul prezentărilor publice ale EIM.

Autoritatea de mediu competentă va decide dacă trebuie efectuată o EIM (respectiv pentru proiectele incluse în Anexa II a Directivei privind EIM), iar dacă decid să nu se efectueze EIM, justificarea acestei concluzii va trebui să fie explicată în cerere.

Rezultatele analizei sunt includerea costurilor de compensare remediere în devizele de cost preliminare ale proiectelor, cu costurile maxime de remediere și o înțelegere a impactului asupra mediului care să includă posibila identificare a efectelor inacceptabile care nu vor putea fi compensate.

Potrivit legislației naționale în vigoare, studiul impactului asupra mediului trebuie avizat de o firmă românească autorizată.

La EIM va fi atașat un dosar care va contine

 • 1.   sumar privind derularea și justificarea procedurii EIM, rezultatul acesteia (în special privind consultarea publicului).

 • 2.   opis pentru justificarea derulării procedurii de EIM în conformitate cu legislația națională (în special privind consultarea publicului).

 • 3.   documentele care atestă derularea procedurii conform cu legislația națională (în special privind consultarea publicului).

 • a) Cererea de solicitare a Acordului de Mediu (se anexează o copie a cererii)

 • b) Anunțul public privind solicitarea Acordului de Mediu în cotidiane locale și afișarea pe propria pagina de internet de către APM/ARPM privind depunerea solicitării de obținere a Acordului de Mediu (se anexează copii ale anunțului astfel încât să apară denumirea cotidianului și data publicării, precum și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, cu semnătură și ștampila autorității de mediu, menționându-se și durata afișării)

 • c) Afișarea anunțului public privind solicitarea Acordului de Mediu de către beneficiarii proiectului (se anexează copia anunțului și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, la sediul primăriei/consiliului județean; etc., cu semnătura și ștampila autorității publice locale, menționându-se și durata afișării)

 • d) Procesul verbal privind verificarea amplasamentului și lista de control aferentă (se anexează copia documentelor, semnată și având ștampila autorității de mediu)

 • e) Procesul verbal al ședinței Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) pentru etapa de Încadrare (se anexează copia documentului, semnată și având ștampila autorității de mediu)

 • f) Titularul a fost informat de decizia CAT privind încadrarea proiectului (se anexează o copie a adresei)

 • g) Anunțul public privind etapa de Încadrare în cotidiane locale și afișarea pe propria pagina de internet de către APM/ARPM privind depunerea solicitării de obținere a Acordului de Mediu (se anexează copii ale anunțului astfel încât să apară denumirea cotidianului și data publicării, precum și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, cu semnătură și ștampila autorității de mediu, menționându-se și durata afișării)

 • h) Afișarea anunțului public privind etapa de Încadrare de către beneficiarii proiectului (se anexează copia anunțului și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, la sediul primăriei/consiliului județean; etc., cu semnătura și ștampila autorității publice locale, menționându-se și durata afișării)

 • i) Lista de control pentru Definirea domeniului evaluării (se anexează o copie a documentului)

 • j) Titularul a fost informat de decizia CAT privind definirea domeniului evaluării (se anexează o copie a adresei)

 • k) Depunerea la APM/ARPM a Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (realizat de către consultant) la data de ___ (se anexează o copie a documentului); se anexează copia Rezumatului Fără Caracter Tehnic

 • l) Anunțul public privind dezbaterea publică în cotidiane locale și afișarea pe propria pagina de internet de către APM/ARPM privind depunerea solicitării de obținere a Acordului de Mediu (se anexează copii ale anunțului astfel încât să apară denumirea cotidianului și data publicării, precum și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, cu semnătură și ștampila autorității de mediu, menționându-se și durata afișării)

 • m) Afișarea anunțului public privind dezbaterea publică de către beneficiarii proiectului (se anexează copia anunțului și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, la sediul primăriei/consiliului județean; etc., cu semnătura și ștampila autorității publice locale, menționându-se și durata afișării)

 • n) Minuta dezbaterii publice care a avut loc în data de ___, însoțită de lista participanților cu nume, semnaturi și calitatea acestora (se anexează o copie a documentației, datată, cu semnătura și ștampila autorității de mediu)

 • o) Formularul cu observațiile publicului și evaluarea/soluționarea problemelor semnalate (se anexează o copie a documentației referitoare la soluționările observațiilor primite din partea publicului, având semnătura și ștampila autorității de mediu)

 • p) Procesul verbal privind etapa de analiză a calității Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului și lista de control aferentă (se anexează copia documentelor, semnată și având ștampila autorității de mediu)

 • q) Decizia transmisă de APM/ARPM titularului proiectului, însoțită de conținutul deciziei, condițiile și motivele emiterii, descrierea măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a posibilelor efectelor adverse asupra mediului - Art. 46 din OM 860/2002 (se anexează o copie a deciziei, având semnătura și ștampila autorității de mediu)

 • r) Anunțul public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu în cotidiane locale și afișarea pe propria pagina de internet de către APM/ARPM privind depunerea solicitării de obținere a Acordului de Mediu (se anexează copii ale anunțului astfel încât să apară denumirea cotidianului și data publicării, precum și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, cu semnătură și ștampila autorității de mediu, menționându-se și durata afișării)

 • s) Afișarea anunțului public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu de către beneficiarii proiectului (se anexează copia anunțului și declarația de confirmare a afișării pe propria pagină de internet, la sediul primăriei/consiliului județean; etc., cu semnătura și ștampila autorității publice locale, menționându-se și durata afișării)

 • t) Emiterea Acordului de Mediu (se anexează copia documentului)

La dosarul EIMse va atașa și copia după avizul NATURA 2000.

Observație: în elaborarea devizului general de lucrări se va ține cont de Anexa 3 - Lista cheltuielilor eligibile din GHIDUL SOLICITANTULUI - Axa Prioritară 3 POS Mediu - „Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”.

Oradea, 12 noiembrie 2008.