Hotărârea nr. 1000/2008

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate nr. 194642 din 12.11.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investiții conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba susținerea financiară a Municipiului pentru evenimentul „Concert de binefacere Ansamblu Scaligero - Milano”, organizat la Oradea in data de 5 decembrie 2008, în suma de 58,50 mii lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Economică

Direcția Tehnică

Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 12 noiembrie 2008

Nr.1000


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa

RECTIFICARE BUGET LOCAL

mii lei

Venituri - total

2,000.00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

2,000.00

Cheltuieli-total /din care:

2,000.00

Cap.51.02-Autoritati publice

51.02

-19.63

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

51.02.85

-19.63

Cap.54.02 -Alte servicii publice generale

54.02.

-1.00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

54.02.85

-1.00

Cap.55.02 - Tranzactii privind datoria publica

55.02

-1.00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.02.85

-1.00

Cap.65.02 - Invatamant

65.02

-5.60

- obv inv."Gradinita -constructie noua str.L.Pasteur documentatie th. ec. SF+PT " - ordonator AIO

65.02.03.01

30.00

- obv inv."Amenajare mansarda Gradinita 30 " - ordonator AIO

65.02.03.01

20.00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

65.02.85

-55.60

Cap.66.02 -Sanatate

66.02

132.69

- transferuri Spitalul Municipal

66.02.06.01

136.74

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.02.85

-4.05

Cap.67.02 -Cultura, recreere si religie

67.02.

-54.48

- Program cultural "Concert de binefacere Ansamblu Scaligero -Milano"

58.50

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.02.85

-112.98

Cap.68.02 - Asigurari si asistenta sociala

68.02

-5.00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

68.02.85

-5.00

Cap.70.02 - Locuinte,servicii si dezvoltare publica

70.02

8.84

- obv inv."Achizitie teren str. Campului " - ordonator AIO

70.02.50

20.00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

70.02.85

-11.16

Cap.74.02 - Protectia mediului

74.02

-17.52

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

74.02.85

-17.52

Cap.81.02 - Combustibili si energie

81.02

-31.60

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

81.02.85

-31.60

Cap.84.02 - Transporturi

84.02

1,994.30

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.02.85

-16.20

- transferuri (Curtea de Conturi)

84.02.55

10.50

- bunuri si servicii (reparatii strazi), astfel:

84.02.03

2,000.00

- DC 71 Episcopia - Santaul Mic

1,099.00

- DC 43 Oradea - Podgoria

901.00