• Hotărârea 1032/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie „ConstrucTie sarpantA la Postul de transformare existent in cadrul Uzinei de apA nr.2, Oradea”.
 • Hotărârea 1031/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie „ Reabilitarea reTelei de canalizare menajerA si pluvialA pe str. Menumorut”.
 • Hotărârea 1030/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie „ConstrucTie sarpantA la StaTia de pompare, Post trafo, amenajare camera filtrelor la staTia de pompare nr.5, din cadrul Uzinelor de apA Oradea”
 • Hotărârea 1029/2007 - Municipiul Oradea

  Privind validarea procedurii de delegare a gestiunii pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate a municipiului Oradea
 • Hotărârea 1028/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii al ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, incepand cu data de 1 ianuarie 2008
 • Hotărârea 1027/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu pentru depunerea de catre AdministraTia SocialA ComunitarA Oradea, in cadrul Programului Phare CBC a proiectului de finantare nerambursabila cu titlul „Acces la comunitate”, in parteneriat cu Consiliul Local al Municip
 • Hotărârea 1026/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitATi la transportul public local de cAlAtori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea
 • Hotărârea 1025/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificArii si completArii HotArArii Consiliului Local nr.811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre AdministraTia SocialA ComunitarA Oradea, FundaTia EvanghelicA Alsterdorf si AsociaTia Handicapatilor Psihic Bihor, privind
 • Hotărârea 1024/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu pentru incheierea unui acord de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia de Scleroza Multipla-MS Bihor , in vederea derularii unui proiect prin Programul de finantare nerambursabila Phare 20
 • Hotărârea 1023/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu pentru incheierea unui acord de parteneriat intre AdministraTia SocialA ComunitarA Oradea si AsociaTia Down Oradea Romania, in vederea derulArii unui proiect prin Programul de finanTare nerambursabilA Phare 2006 – Coezi
 • Hotărârea 1022/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificArii bugetului pe anul 2007 alocat Muzeului de Istorie a CetATii Oradea
 • Hotărârea 1021/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participArii AdministraTiei Imobiliare Oradea la implementarea proiectului „ EducaTie prin astronomie”
 • Hotărârea 1020/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei S.C. TECHNO BUILD S.R.L., reprezentAnd suprafaTa de 176 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16682 inscris in C.F. 88122 Oradea, situat in Oradea str. Ep. Ion Alexi, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 1019/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achiziTionarea terenului inscris in CF 76427 Oradea cu nr. topo 7750/17 in suprafaTA de 6.370 mp si nr.topo 7751/3 in suprafaTA de 8.497 mp, afectat de traseul drumului de centurA al Municipiului Oradea – str. O
 • Hotărârea 1018/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei reprezentAnd suprafaTa totalA de 2.199 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5003/11, 5002/8, 14366, 14493, 14311, 14496, 14321, 14373, 14361, 14371, 14473, 14504, 14375, 14502, 14471, 14491, 14498 si 14500 inscrise in CFnd
 • Hotărârea 1017/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Galea Saveta, reprezentAnd suprafaTa de 121 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16197 inscris in C.F. 87238 Oradea, situat in Oradea zona str. Nojoridului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 1016/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Soproni Vasile Darie si soTia Soproni LuminiTa, reprezentAnd suprafaTa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16019 inscris in C.F. 87292 Oradea, situat in Oradea zona str. Rimler Karoly nr.1A, cu destinaTia de “
 • Hotărârea 1015/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Stefanut Cornel si soTia Stefanut Crina, reprezentAnd suprafaTa de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15221 inscris in C.F. ndf 811 Oradea, situat in Oradea str. Merilor nr.4, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 1014/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaTa de 3.863 mp reprezentAnd Cresa Oradea - str. GrAdinarilor nr.8
 • Hotărârea 1013/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 570 mp si darea acordului de principiu pentru vAnzarea prin negociere directA a suprafeTei de 420 mp teren, situat in Oradea str. VAlcelelor nr.13 in favoarea lui Pap
 • Hotărârea 1012/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vAnzarea prin negociere directA a terenului inscris in CF 7351 Oradea cu nr. topo 9703/8, in suprafaTA de 19,77 mp situat in Oradea, Calea Aradului, bl. P60 in favoarea lui PAdurean Adrian Dacian
 • Hotărârea 1011/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil a terenului identificat cu nr.topo 7790/6 si 7797/5 in suprafaTA totalA de 2.962 situat in Municipiul Oradea , zona CET II
 • Hotărârea 1010/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vAnzArii prin licitaTie publicA deschisA a suprafeTei de 4.392 mp, teren identificat cu nr.cadastral 9222, inscris in CF Ndf nr. 9620 Oradea, situat in zona de vest a municipiului - StaTia de Epurare Oradea, pentru construire halA se
 • Hotărârea 1009/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privatA a Municipiului Oradea a suprafeTei de 819 mp. teren identificat cu nr. topo 7406/5 si 7456/8 inscrise in CF 8809 Oradea si nr. topo 7405/1 inscris in CF 845 Oradea
 • Hotărârea 1008/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 132 mp si darea acordului de principiu pentru vAnzarea prin licitaTie publicA a suprafeTei de 132 mp teren, situat in Oradea str. Filatov, FN
 • Hotărârea 1007/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr.cadastral 14051 in suprafaTA de 36 mp si concesionarea directA a suprafeTei de 36 mp. teren situat in Oradea, Str. Doina nr. 21, in favoarea S.C. Guzmania S.R.L.
 • Hotărârea 1006/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Brindas Adrian Sorin reprezentAnd suprafaTa de 20 mp. teren identificat cu nr. cad. 16.572 inscris in CF ndf 87885 Oradea, situat in Oradea str. Izvorului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 1005/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei doamnei CiarnAu Rodica, Tirtea Geza cAsAtorit cu Tirtea Ana si S.C. Dentestet S.R.L. reprezentAnd cotele deTinute din suprafaTa de 491 mp teren identificat cu nr. cadastral 3079 inscris in CF ndf 1849 Oradea, situat in Oradea s
 • Hotărârea 1004/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea constituirii a douA nr. cadastrale noi cu suprafaTa de 5.044 mp si 7.198 mp, situate in Oradea, str. Voltaire nr. 1, reprezentAnd teren ocupat de punctul de lucru al SCM Constructorul Oradea
 • Hotărârea 1003/2007 - Municipiul Oradea

  privind constituirea AsociaTiei de Dezvoltare IntercomunitarA ”APAREGIO”
 • Hotărârea 1002/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuTiei PrimAriei Municipiului Oradea la proiectul “Master Plan pentru Dezvoltarea unui Sistem Multimodal Integrat de Transport la nivelul GrupArii Europene de Cooperare TeritorialA Oradea–Debrecen”
 • Hotărârea 1001/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea lansArii procedurii de achiziTie publicA a serviciului de consultanTA pentru proiectul ”Sistem Informatic Integrat in Zona MetropolitanA Oradea”
 • Hotărârea 1000/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea transferArii unor bunuri din domeniul privat al municipiului Oradea in patrimoniul DirecTiei de EvidenTA a Persoanelor a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 999/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scAderii din evidenTa analiticA pe plAtitor, a sumei de 19.967,65 lei, reprezentAnd majorAri de intArziere datorate de Parohia ReformatA Oradea – Iosia, pentru neplata in termen a facturilor emise in baza Contractului de Concesiune nr
 • Hotărârea 998/2007 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului pe anul 2007
 • Hotărârea 997/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scAderii din evidenTa analiticA pe plAtitor, a sumei de 2,426.44 lei, reprezentAnd majorAri de intArziere aferente facturii emise in luna Iulie 2004, pentru spaTiul situat in Oradea str. Vasile Alecsandri nr. 11, restituit in naturA pro
 • Hotărârea 996/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor mAsuri de funcTionalizare a structurii avAnd denumirea Unitatea pentru Managementul Proiectelor Publice, care a fost constituitA la nivelul asociaTiei de dezvoltare intercomunitarA „Zona MetropolitanA Oradea” in vederea coordonArii
 • Hotărârea 995/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificArii bugetelor de venituri si cheltuieli, a bugetelor de trezorerie si a indicatorilor de performanTA pe anul 2007 la SC Electrocentrale Oradea SA, Regia AutonomA Oradea Transport Local si Regia autonomA de pieTe, agrement si sa
 • Hotărârea 994/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea art.2 din HotArArea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.589/2007, Privind participarea PrimAriei Municipiului Oradea in calitate de aplicant pentru Proiectul ”ReTeaua MetropolitanA de Date si Voce” din cadrul Programului „FONDU
 • Hotărârea 993/2007 - Municipiul Oradea

  Privind anularea creanTelor fiscale restante mai mici de 10 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2007.
 • Hotărârea 992/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donaTiei din partea SMTC - Syndicat Mixte des Transports en Commun, din Ceyrat – FranTa, a trei autobuze de transport in comun de cAlAtori
 • Hotărârea 991/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorArilor si penalitATilor de intArziere, in sumA totalA de 412,56 lei, aferente impozitului pe teren, datorate bugetului local de cAtre d-na Valcan Ana
 • Hotărârea 990/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorArilor si penalitATilor de intArziere, in sumA totalA de 412,56 lei, aferente impozitului pe teren, datorate bugetului local de cAtre d-na MarinAu Ana.
 • Hotărârea 989/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinte familiale tip duplex cu zona de dotarii si servicii, strada Voltaire nr. 2, nr. cad. 2592 - Oradea
 • Hotărârea 988/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan si parcelare teren pentru locuinte, Etapa I- Reglementare accese din drumul judetean Oradea- Santandrei (DJ 797)
 • Hotărârea 987/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte etapa I - Reglementare accese din strada Gh. Doja nr. cad. 7877/1, 7877/2, 7877/3, 7877/4, 7877/5, 7877/7, 7877/8, 7877/9, 7877/10, 7877/11, 7877/12, 7877/13
 • Hotărârea 986/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa - etapa I - Reglementare acces din strada Rimler Karoly nr. 1A, nr.cad. 16019 si 16020 - Oradea
 • Hotărârea 985/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare a doua casa in curte - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr. 103, nr.cad. 16365 si 16366 - Oradea
 • Hotărârea 984/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Imprejmuire incintA Biserica OrtodoxA Str. C. Coposu – Spitalul de copii, Oradea
 • Hotărârea 983/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+1 - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr. 88, nr.cad. 14655 - Oradea
 • Hotărârea 982/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+M - etapa I – Reglementare acces pe strada Viilor in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 2481 - Oradea
 • Hotărârea 981/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Centru comercial – Etapa I – Reglementare acces, amenajarea acces rutier la incinta de clAdiri, str.Ogorului intersecTie cu str.Nojoridului, nr.cad. 2955, 4668, 4940, 5017, 5018, 6789, 6881, 7223, 8687, 8697,
 • Hotărârea 980/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa tip duplex - etapa I - Reglementare acces din strada Piersicilor, nr.cad. 7344 - Oradea
 • Hotărârea 979/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare doua case - etapa I - Reglementare accese din strada Stupilor, nr.cad. 4544 - Oradea
 • Hotărârea 978/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CasA familialA tip duplex P+M Etapa I- Reglementare accese din str.Frunzisului nr.3 in vederea asigurArii accesibilitATii la parcela destinatA locuirii cu nr.cad. 11196.
 • Hotărârea 977/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit D+P+1 – Etapa I - Reglementare acces, str. AdevArului nr.30, nr.cad. 11280 - Oradea
 • Hotărârea 976/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare douA case de locuit P+1 – Etapa I - Reglementare acces, str.Prunilor nr. 6/B, nr. cad. 14786 - Oradea
 • Hotărârea 975/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare, str. Borsului nr. 13 - Oradea
 • Hotărârea 974/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare douA case familiale in curte - Etapa I - Reglementare acces, str.Sofiei nr.36, nr.cad. 15244 - Oradea
 • Hotărârea 973/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinTA colective S+P+3 – Etapa I - Reglementare acces din strada Episcop Ion Alexi in vederea asigurArii accesibilitATii la parcela destinatA locuirii
 • Hotărârea 972/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistice de Detaliu – Amplasare locuinTe bifamiliale, Etapa I – Reglementare accese din str. Valerian Zaharia – Cimbrului in vederea asigurArii accesibilitATii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 971/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare reprezentanTA autoutilitare soseaua Borsului nr.39A, km 635+797, nr.cadastral 7031 - Oradea
 • Hotărârea 970/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hala depozitare materuiale de constructii si birouri, Etapa I- Reglementare accese - str. Calea Santandrei nr. 3
 • Hotărârea 969/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 decembrie 2007, orele 14:15
 • Hotărârea 968/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 decembrie 2007, orele 1200
 • Hotărârea 967/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 6 decembrie 2007
 • Hotărârea 966/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 3 decembrie 2007
 • Hotărârea 965/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 noiembrie 2007
 • Hotărârea 964/2007 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea dlui viceprimar Groza Mihai Dan pentru a exercita atribuTiile conferite prin lege primarului
 • Hotărârea 963/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinTA, pentru sedinTa extraordinara a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 decembrie 2007, orele 14:15
 • Hotărârea 962/2007 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea dlui consilier Lezeu Petru din funcTia de presedinte de sedinTA a Consiliului local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 961/2007 - Municipiul Oradea

  privind constatarea validarii mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui JUDEA IOAN din partea Partidului Social Democrat
 • Hotărârea 960/2007 - Municipiul Oradea

  privind constatarea incetArii de drept a mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al dlui COPIL OVIDIU TRAIAN.
 • Hotărârea 959/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 noiembrie 2007
 • Hotărârea 958/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinTA, pentru sedinTele Consiliului local al municipiului Oradea din data lunile decembrie 2007, ianuarie si februarie 2008.
 • Hotărârea 957/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participArii municipiului Oradea la co-finanTarea proiectului de investiTii „DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER IN REGIUNEA DE NORD-VEST – CENTURA ORADEA” prin sprijin financiar acordat in cadrul Programului OperaTional Regional 2007-201
 • Hotărârea 956/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participArii municipiului Oradea la co-finanTarea proiectului de investiTii „Modernizare strAzi in vederea fluidizArii traficului de acces intre zone rezidenTiale si funcTionale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat in ca
 • Hotărârea 955/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA - strada Bajor Andor – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastr
 • Hotărârea 954/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA - strada Radu Enescu – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastr
 • Hotărârea 953/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA - strada Roman Mottl – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastr
 • Hotărârea 952/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Cartier Matei Corvin - strada Episcop Ion Alexi – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extind
 • Hotărârea 951/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA - strada gen. Eremia Grigorescu – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extinde
 • Hotărârea 950/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA - strada Nicolae Firu – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrast
 • Hotărârea 949/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA - strada Coriolan Pop – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrast
 • Hotărârea 948/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivului de investiTie “ARTERE NOU CREATE - Realizare infrastructurA zona Veterani IOSIA- strada Balogh Istvan – balastare – varianta II”, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrast
 • Hotărârea 947/2007 - Municipiul Oradea

  aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiTie „Reabilitarea termicA a blocurilor de locuit: Bl. Q34, Q35, Q36, str. Penes Curcanu nr .26, Bl. P22, str. Cazaban nr. 12 si Bl. M6, str. Aluminei nr.86”.
 • Hotărârea 946/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea includerii a 58 blocuri de locuit in programul naTional de reabilitare termicA pentru anul 2008 – Faza Audit Energetic
 • Hotărârea 945/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casA si anexe - Etapa II - Reglementare parcelA strada Ep. I. Alexi, nr.cad. 8881/1- Oradea
 • Hotărârea 944/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casA parohialA str.C. Noica nr.27 - Oradea
 • Hotărârea 943/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa unifamiliala nr. cadastral 3258/2 situat in prelungirea strAzii Ion PAun Pincio - Oradea
 • Hotărârea 942/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casA in regim S+P+M – Etapa I - Reglementare acces din strada Branului nr. 2A1 in vederea asigurArii accesibilitATii la parcela cu nr.cad. 14840 destinatA locuirii
 • Hotărârea 941/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Exploatare balastierA str. Valea Trandafirilor, Episcopia Bihor – Oradea
 • Hotărârea 940/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa D+P+M – Etapa II, strada AdevArului nr. 71A, nr.cad. 9479 - Oradea
 • Hotărârea 939/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casA familialA - Etapa II, strada Movilitei nr.21, nr.cad. 14898 - Oradea
 • Hotărârea 938/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Depozit materiale de construcTii, atelier tAmplArie Etapa a II-a – Reglementare incinte industriale, str. sos. Borsului nr.cad. 14530 si 3462/2
 • Hotărârea 937/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare doua case individuale D+P Etapa a-II-a – Reglementare parcelA, str. Vasile CArlova nr.34- Oradea
 • Hotărârea 936/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etapa II - Construire casa de locuit, strada CApsunilor nr. 12, nr. cad. 14419 - Oradea
 • Hotărârea 935/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LocuinTe individuale - Etapa a -II-a Reglementare parcela nr.cad. 13410, str. FAcliei nr.58P
 • Hotărârea 934/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CasA familialA - Etapa I Reglementare acces, str. Sofiei nr.58, nr.cad. 15807 si 15808 - Oradea
 • Hotărârea 933/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II – Parcelare teren si amplasare case, strada Caisilor nr.cad. 15145, 15146, 15147 si 15148 – Oradea
 • Hotărârea 932/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire douA case familiale in curte, str. CrivATului nr.39/A numAr cadastral 14752 - Oradea
 • Hotărârea 931/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construcTii de locuinTe etapa II – Reglementare parcele, strada Stupilor, nr.cad. 14790, 14792, 14810, 14812 – Oradea
 • Hotărârea 930/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare douA case - etapa I - Reglementare accese din strada Stupilor, nr.cad. 8797 – Oradea
 • Hotărârea 929/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CasA familialA - Etapa I Reglementare acces str. Atacului nr.3/A, nr.cad. 15349 si 15350 – Oradea
 • Hotărârea 928/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casA familialA si reglementare acces, str.Viilor nr.20E, nr.cad. 2645/5 si 2645/6 - Oradea
 • Hotărârea 927/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire a douA case in curte, str.Apateului nr.97, nr.cadastral 7784 – Oradea
 • Hotărârea 926/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinTA unifamilialA si reglementare acces – strada Ciresilor nr.28, nr.cad.14453 si 14454 – Oradea.
 • Hotărârea 925/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcTii si a numArului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, incepAnd cu data de 1 DECEMBRIE 2007
 • Hotărârea 924/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HotArArii Consiliului Local nr. 2/2007 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 923/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre AdministraTia SocialA ComunitarA Oradea, AsociaTia Caritas Catolica Oradea, Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – filiala Oradea si Penitenciarul cu Regim de MaximA SiguranTA Oradea in vederea de
 • Hotărârea 922/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificArii si completArii HotArArii Consiliului Local nr. 888/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcTionare a Parcului de vehicule pentru transport accesibilizat, echipamente, accesorii si dispozitive pentru accesi
 • Hotărârea 921/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subvenTionare prioritare in domeniul asistenTei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociaTiilor si fundatiilor care solicitA subvenTie, pe anul 20
 • Hotărârea 920/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 763 mp teren si trecerea in proprietatea privatA a Municipiului Oradea a suprafeTei de 763 mp, teren situat in Municipiul Oradea, str. Barcaului
 • Hotărârea 919/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea parcelArii nr.cadastral 14.510 inscris in C.F. 86.629 Oradea si majorarea suprafeTei de teren transmisA in administrare la S.C. Eco Bihor S.R.L., de la 58.610 mp. la 144.029 mp., pentru extinderea activitATii Depozitului Ecologic de De
 • Hotărârea 918/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Bereczky Maria Etelca si a d-nei Tompa Margareta, reprezentAnd suprafaTa de 262 mp. teren provenit din dezmembrarea nr.cadastral 16011 inscris in C.F.ndf. 87362 Oradea, situat in Oradea str.Cantonului, cu destinaTia de
 • Hotărârea 917/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo 3.920 inscris in CF nr.14.525 Oradea, nr.topo 3.921, 3.922 si 3.923/1 inscris in CF nr. 1.122 Oradea, nr.topo 3.923/2 inscris in CF 1.312 Orade
 • Hotărârea 916/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.topo 7750/3 inscris in CF nr. 14573 Oradea, nr.topo 7783 inscris in CF 17181 Oradea si nr. topo 7777 inscris in CF 10557 Oradea, situat in Oradea zona
 • Hotărârea 915/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 11207 in suprafaTA de 4965 mp situat in Oradea, soseaua Borsului
 • Hotărârea 914/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 4293 mp situat in Oradea, str.Ogorului si darea acordului de principiu pentru vAnzarea prin negociere directA in favoarea S.C. CArmAzan S.R..L.
 • Hotărârea 913/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr topo. 4234/5, 4234/6, 4234/11, 4234/12, 4234/13, 4234/14, 4234/15 inscrise in CF 2 Episcopia Bihor
 • Hotărârea 912/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr topo. 4234/8 inscris in CF 2275 Episcopia Bihor si 4234/9 inscris in CF 2276 Episcopia Bihor
 • Hotărârea 911/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13126 Oradea cu suprafaTa de 44.807 mp si nr. cadastral 13127 Oradea cu suprafaTa 71.327 mp, situate in Oradea, zona Episcopia Bihor - Avicola
 • Hotărârea 910/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 14910 in suprafaTA de 5 mp si concesionarea directA a suprafeTei de 5 mp. teren situat in Oradea, Str. Doina nr.11, in favoarea lui Farcas Ginel – Ioan
 • Hotărârea 909/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 465 mp si darea acordului de principiu pentru vAnzarea prin negociere directA a suprafeTei de 465 mp teren, situat in Oradea str. Filatov, FN in favoarea lui Papp Las
 • Hotărârea 908/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a suprafeTei de 410 mp. teren identificat cu nr.topo 5879/1 inscris in CF 3220 Oradea
 • Hotărârea 907/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directA a terenului in suprafaTA de 813 mp inscris in CF nr.87339 Oradea cu nr.cadastral 14.910, situat in Oradea, Str.Aluminei nr.45, in favoarea S.C. Polster Trading S.R.L.
 • Hotărârea 906/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privatA a Municipiului Oradea a suprafeTei de 132 mp. teren identificat cu nr.topo 1206/1 inscris in CF 6818 Oradea
 • Hotărârea 905/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a suprafeTei totale de 15.472 mp. teren identificat cu nr.topo 7792/2 inscris in CF nr. 56362 Oradea si nr. topo 7784/1 si 7784/2 inscrise in CF 10598 Oradea
 • Hotărârea 904/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea nr. cadastral atribuit suprafeTei de 26.530 mp prin HotArarea Consiliului Local nr. 579/2007, referitor la terenul situat in Oradea, Calea Clujului – zona Uzinei de apA
 • Hotărârea 903/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Urda Gabriel, d-lui LAzAu Ioan, d-lui LAzAu Virginia, d-lui LAzAu Ovidiu Valentin si soTia LAzAu Mihaela reprezentAnd suprafaTa totalA de 54 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 16.464, 16.468, 16.466, 16.460, 16.462
 • Hotărârea 902/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Avram Ioan si soTia Avram Diana Lavinia, reprezentAnd suprafaTa de 39 mp teren identificat cu nr.cadastral 16.592 inscris in CF 86.275 Oradea si a donaTiei d-lui Chereji Ioan Mircea si soTia Chereji Mirela Daniela, repre
 • Hotărârea 901/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui. Caraiman Cornel, reprezentAnd cota de 207/988 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15342 inscris in CF 87258 Oradea, situat in Oradea str. Constantin Nottara, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 900/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr.cadastral 12227 Oradea si darea acordului de principiu pentru vAnzarea prin negociere directA a cotei de 24/202 mp teren din nr.cadastral 12227, situat in Oradea str. Mihai Vit
 • Hotărârea 899/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 17 mp si concesionarea directA a suprafeTei de 17 mp teren situat in Oradea, B-dul Decebal nr.10, in favoarea S.C. Mardor Flor S.R.L.
 • Hotărârea 898/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Vasca Eleonara, reprezentAnd suprafaTa de 18 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15215 inscris in C.F. 86256 Oradea, situat in Oradea str.FAcliei, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 897/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Scorte Teofil Marcel si soTia Scorte Cristina, reprezentAnd suprafaTa de 85 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15336 inscris in C.F. 86564 Oradea, situat in Oradea str.PAdurii, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 896/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei S.C. AVENTURA PARK ORADEA S.R.L., reprezentAnd suprafaTa totalA de 295 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 16410, 16423 si 16449, inscrise in 87248, 87251 si 87249 Oradea, situat in Oradea str.AdevArului si capAtul str.Graur
 • Hotărârea 895/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Radeanu Ion si Radeanu Mariana, reprezentAnd suprafaTa totalA de 53 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15364 inscris in C.F. 86454 Oradea, situat in Oradea str. Piersicilor, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 894/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Rad Iosif si soTia Rad Elena, reprezentAnd suprafaTa totalA de 175 mp teren identificat cu nr.cadastrale 14932 si 14934 inscrise in C.F. 87069 si 87081 Oradea, situat in Oradea str. Bunytai Vince, cu destinaTia de “drum p
 • Hotărârea 893/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui MAnucu Dumitru si soTia MAnucu Eva Elisabeta, reprezentAnd suprafaTa de 25 mp. teren identificat cu nr.cadastral 16017 inscris in C.F. 86774 Oradea, situat in Oradea str.CintareTului nr.11A, cu destinaTia de “drum publi
 • Hotărârea 892/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei DrAgan Maria Cecilia Veturia, d-nei Tebies Emilia, d-lui Urda Gabriel si d-lui MihuT Adrian Florin reprezentAnd suprafaTa totalA de 1091 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16.441, 16.439 si 8064/15 Oradea, situat i
 • Hotărârea 891/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Costa Serban Dan reprezentat prin imputernicit MihAlceanu Viorel Cornel Ananie, reprezentAnd suprafaTa de 211 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16314 Oradea, provenit din nr. cadastral 11593 inscris in CFndf 9598 Ora
 • Hotărârea 890/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei numiTilor Gavrilas Marioara si Cebuc Daniel Dragos reprezentAnd suprafaTa de 1126 mp. teren identificat cu nr.cadastral 7817 inscris in C.F. 9055 Oradea, situat in Oradea, str. Vasile CArlova, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 889/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei numitei Berce Liliana, reprezentAnd suprafaTa de 58 mp. teren identificat cu nr. 16.114 inscris in C.F. 87.168 Oradea, situat in Oradea, str. Dimitrie Anghel nr.10B, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 888/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 730/1, 730/2 si 730/3 in suprafaTA totalA de 7446 mp si acordul de principiu pentru vAnzarea prin negociere directA a suprafeTei de 4.805 mp teren cu
 • Hotărârea 887/2007 - Municipiul Oradea

  privind ajustarea preTurilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de ApA Oradea S.A., pentru serviciile de furnizare apA, canalizare si epurare a apelor uzate, cu aplicabilitate de la 01.12.2007
 • Hotărârea 886/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractArii de cAtre S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. a unui imprumut bancar in sumA de 12.000.000 lei, pentru refinanTarea ratelor restante aferente imprumuturilor externe contractate cu garanTie guvernamentalA si pentru achitarea fact
 • Hotărârea 885/2007 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului pe anul 2007
 • Hotărârea 884/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificArii bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a indicatorilor de performanTA pe anul 2007 la S.C. Compania de ApA S.A. Oradea
 • Hotărârea 883/2007 - Municipiul Oradea

  Privind majorarea cuantumului alocaTiei de hranA privind consumurile colective in grAdiniTele cu program prelungit si sAptAmAnal
 • Hotărârea 882/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii de la plata dobAnzilor si penalitATilor de intArziere aferente impozitului pe clAdire, in sumA de 715,47 lei, datorate de doamna Bohacs Ilonka pentru imobilul din str.Spartacus nr.3 ap.14
 • Hotărârea 881/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuTiei PrimAriei Municipiului Oradea, in valoare de 5.738,727 EURO, suma reprezentAnd co-finanTarea in proiectul “O scoalA pentru toTi”, depus in cadrul Programului Phare 2005, de cAtre Inspectoratul Scolar JudeTean Bihor, program
 • Hotărârea 880/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei, a statului de funcTii si a numArului de personal al DirecTiei de EvidenTA a Persoanelor a Municipiului Oradea, incepAnd cu data de 01. 12. 2007
 • Hotărârea 879/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei cu denumirea: „Bloc nr. 9 si nr.10 din ansamblul de locuinTe din Calea SAntandreiului Oradea”- 136 de apartamente - destinate construcTiei de locuinTe pentru tineri prin AgenTia NaTio
 • Hotărârea 878/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activitATi cultural-artistice ce urmeazA a se desfAsura in OrAselul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2007
 • Hotărârea 877/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcTionare a Centrului InternaTional de Restaurare si Conservare Monumente istorice si culturale infiinTat prin participarea intr-un parteneriat dintre AdministraTia ImobiliarA Oradea si AsociaTia pentru
 • Hotărârea 876/2007 - Municipiul Oradea

  privind demolarea apartamentelor nr.13 si nr.21 amplasate in corpul din spate a imobilului situat in Oradea, str. Avram Iancu nr.1
 • Hotărârea 875/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei cu denumirea: „Bloc nr. 8 din ansamblul de locuinTe din Calea SAntandreiului Oradea”- 68 de apartamente
 • Hotărârea 874/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei cu denumirea: „Bloc nr.7 din ansamblul de locuinTe din Calea SAntandreiului Oradea”- 68 de apartamente
 • Hotărârea 873/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei cu denumirea: SALA DE SPORT LA COLEGIUL NATIONAL ″EMANUIL GOJDU„ ORADEA
 • Hotărârea 872/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizArii unui studiu de fezabilitate avAnd ca obiectiv extindere, modernizare si reparaTii capitale la Colegiul NaTional “Mihai Eminescu”, Oradea
 • Hotărârea 871/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzarea prin negociere directA a suprafeTei de 15 mp teren identificat cu nr.cadastral 14703, situat in Oradea str.Cezar Boliac nr.10, in favoarea d-lui Pantis Marius - Ioan si soTia Pantis Otilia - Simona
 • Hotărârea 870/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directA a terenului cu nr. cadastral 4848 inscris in C.F. ndf. nr.3336 in suprafaTA de 1.314 mp, situat in Oradea, str.Selimbarului, nr.2
 • Hotărârea 869/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directA a terenului cu nr.cadastral 8830 inscris in C.F. ndf. nr.6718 in suprafaTA de 34 mp, situat in Oradea, str.Transilvaniei, nr.6
 • Hotărârea 868/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contribuTiei Municipiului Oradea, prin AdministraTia ImobiliarA Oradea, in valoare de 3.000 CHF (20% din valoarea proiectului), suma reprezentAnd co-finanTarea in proiectul „Oradea - CulturA si Diversitate ”, care va fi depus in cadr
 • Hotărârea 867/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea dArii in administrarea Consiliului Local Osorhei a unor imobile situate pe raza unitATii-administrativ teritoriale a comunei Osorhei
 • Hotărârea 866/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului reprezentAnd locuinTA cu nr.cadastral 13120, constituit din nr.topo 7442/1/b inscris in CF 4040 Oradea
 • Hotărârea 865/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrAinarea cotei - pArTi din dependinTa comunA, uscAtoria, aparTinAnd imobilului situat in Oradea, str.Corneliu Coposu, nr. 13, bl. X 9, sc. C
 • Hotărârea 864/2007 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea HotArArii Consiliului Local nr.318 din data de 24 aprilie 2003 privind aprobarea reabilitArii apartamentului 21 din imobilul situat in Oradea, strada GrAdinarilor nr.70 si tranformarea acestuia in locuinTA din fond locuinTe sociale
 • Hotărârea 863/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordul de desfiinTare a imobilului situat in Oradea, str.Greierului nr.17, de cAtre Biserica PenticostalA “Maranata”, cu condiTia construirii pe acelasi amplasament a unei clAdiri avAnd destinaTia de cantinA socialA
 • Hotărârea 862/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistArii de indiviziune pentru apartamentul nr.1 din imobilul situat in Oradea, Calea Aradului, nr.6
 • Hotărârea 861/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrAinarea cotei-pArTi din dependinTa comunA, acoperisul, aparTinAnd imobilului situat in Oradea, P-Ta Unirii, nr. 5
 • Hotărârea 860/2007 - Municipiul Oradea

  privind revocarea HotArArii Consiliului Local nr.492 din 28 iunie 2007 privind aprobarea inchirierii imobilului, constAnd in construcTie si teren aferent, situat in Oradea, str.ZalAului, nr.13 pentru infiinTarea a douA grupe de copii aparTinAnd GrAdin
 • Hotărârea 859/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Strategiei DezvoltArii Durabile a Zonei Metropolitane Oradea
 • Hotărârea 858/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2007
 • Hotărârea 857/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea introducerii in lista de investiTii si participarea la cofinanTarea proiectului „Amenajarea si modernizarea grAdini zoologice Oradea” din cadrul programelor multianuale prioritare de mediu.
 • Hotărârea 856/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelenTA pentru personalitATile orAdene ale anului, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 879/2004 si modificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 717/2006
 • Hotărârea 855/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru achizitia a 10 tramvaie pentru transportul urban de calatori in municipiul Oradea
 • Hotărârea 854/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea post-mortem a Titlului de ,,Cetatean de Onoare al municipiului Oradea” profesorului Ioan Alexandrescu.
 • Hotărârea 853/2007 - Municipiul Oradea

  Privind numirea Bazinului Olimpic Oradea – Bazinul Olimpic ,,Ioan Alexandrescu’’
 • Hotărârea 852/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcTii si a numArului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepAnd cu data de 01.11.2007
 • Hotărârea 851/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scAderii din evidenTa analiticA pe plAtitor a penalitATilor, in valoare totalA de 24.900,6 RON acumulate pAna la data de 24.09.2007 pentru plata cu intArziere si neplata in termen cAtre SC Electrocentrale Oradea SA a sumelor reprezentAn
 • Hotărârea 850/2007 - Municipiul Oradea

  privind completarea HotArArii Consiliului Local nr. 720/27.09.2007 privind incheierea unei convenTii intre Regia AutonomA Oradea Transport Local si Clubul Sportiv Municipal Oradea avAnd ca obiect punerea la dispoziTia clubului a unui mijloc de transport (
 • Hotărârea 849/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificArii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2007.
 • Hotărârea 848/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HotArArii Consiliului Local nr. 877/2006 privind delegarea serviciului public de producTie, transport, distribuTie si furnizare de energie termicA in sistem centralizat cAtre SC Electrocentrale SA Oradea
 • Hotărârea 847/2007 - Municipiul Oradea

  privind aderarea municipiului Oradea la constituirea unei AsociaTii de Dezvoltare IntercomunitarA la nivelul judeTului Bihor si care va avea ca obiect de activitate administrarea operarArii regionale a serviciilor de utilitATi publice pentru alimentare cu
 • Hotărârea 846/2007 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea indemnizaTiilor membrilor consiliilor de administraTie ale Regiei Autonome de PieTe, Agrement si Salubritate (R.A.P.A.S.) si Regiei Autonome Oradea Transport Local (R.A. OTL)
 • Hotărârea 845/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitATilor fiscale la plata impozitelor pe clAdiri si terenuri pentru persoane juridice, in vederea atragerii de investitii si sustinerii dezvoltarii economice durabile in municipiul Oradea
 • Hotărârea 844/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociaTiilor si fundatiilor care solicita subventie, pe anul 20
 • Hotărârea 843/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre AdministraTia SocialA ComunitarA Oradea, Spitalul de Pneumoftziologie Oradea, Autoritatea de SAnAtate PublicA Bihor, DirecTia de EvidenTA a Persoanelor Oradea, Serviciul JudeTean de AmbulanTA Bihor
 • Hotărârea 842/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 1.000 RON, in favoarea AsociaTiei Pro Christo et Eclesia necesarA achiziTionArii combustibilului folosit la incalzirea imobilului in care functioneaza Centrul de Plasament Julia
 • Hotărârea 841/2007 - Municipiul Oradea

  Privind alocarea sumei de 1.500 lei, in favoarea AsociaTiei Pinochio Oradea, reprezentAnd cota parte din bugetul alocat fondului de premiere al Turneului InternaTional de Baschet in Fotoliu Rulant
 • Hotărârea 840/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Secretariatul General al Guvernului, AgenTia NaTionalA pentru Rromi (A.N.R.) si Consiliul Local al municipiului Oradea reprezentatA prin AdministraTia SocialA ComunitarA Oradea din cadrul proiectului PH
 • Hotărârea 839/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 1.000 lei, in favoarea FundaTiei de Scleroza MultiplA – MS Bihor, necesarA achiziTionArii combustibilului de tip M folosit la incAlzirea imobilului in care funcTioneazA Centrul de zi al fundaTiei
 • Hotărârea 838/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investitie ,,Sistem de climatizare (incAlzire + rAcire) clAdire Primaria Municipiului Oradea” - VARIANTA 1
 • Hotărârea 837/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investitie ,,Sistem de climatizare (incAlzire + rAcire) clAdire Primaria Municipiului Oradea” - VARIANTA 1
 • Hotărârea 836/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie “Amenajarea si recompartimentarea corpurilor A,B,C, din clAdirea existentA in StaTia de epurare Oradea”
 • Hotărârea 835/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie „Adaptarea capacitATii staTiei de pompare apA tehnologicA din staTia de epurare in vederea asigurArii rezervei intangibile de apA pentru incendiu si pentru asigurarea necesarului de
 • Hotărârea 834/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Inchidere Halda de deseuri pentru municipiul Oradea”
 • Hotărârea 833/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie “Descongestionarea traficului rutier in principalii poli economici ai regiunii Nord-Vest-centura orasului Oradea”
 • Hotărârea 832/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie DEVIERE RETEA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CET II - CARTIERUL TINERETULUI.
 • Hotărârea 831/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziTionArii de imobile destinate chiriasilor a cAror locuinTe se aflA in autodemolare si sunt evacuaTi de cAtre fostii proprietari
 • Hotărârea 830/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei cu denumirea „Refacerea si reabilitarea statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul” Oradea
 • Hotărârea 829/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcTii si a numArului de personalpentru AdministraTia ImobiliarA Oradea, incepAnd cu data de 01.11.2007
 • Hotărârea 828/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiTii ,,GradiniTA cu program prelungit nr. 60, situatA in Oradea, str. Liszt Ferencz, FN”
 • Hotărârea 827/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei cu denumirea: „Bloc nr.2 din ansamblul de locuinTe din Calea SAntandreiului Oradea”- 68 de apartamente
 • Hotărârea 826/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiTiei „Bloc nr. 1 din ansamblul de locuinTe din Calea SAntandreiului Oradea”- 68 de apartamente
 • Hotărârea 825/2007 - Municipiul Oradea

  privind scoaterea din exploatare si demolarea bazinului de iniTiere pentru copii si a piscinei exterioare din ansamblul Bazinului „Crisul”, acoperit - Oradea
 • Hotărârea 824/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu al Consiliului Local Oradea si unele mAsuri pentru infiinTarea la Oradea a Centrului Local de ExcelenTA pentru Copii “Iosif Vulcan”
 • Hotărârea 823/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziTionArii de cAtre AdministraTia Imobiliara Oradea a unui trenuleT turistic rutier
 • Hotărârea 822/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii taxelor de acces in vederea utilizArii bazei sportive - terenuri de tenis din Oradea, situate pe strada Splaiul Crisanei nr.87
 • Hotărârea 821/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completArii Regulamentului de Organizare si FuncTionare pentru obiectivul de interes public OrAselul Copiilor din municipiul, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8
 • Hotărârea 820/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificArii HotArArii Consiliului Local nr.317/2007 privind taxele de inchiriere a suprafeTei de joc precum si a suprafeTelor din incinta SALII SPORTURILOR „Antonio Alexe” din Oradea, strada Cazaban, nr.3
 • Hotărârea 819/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii debitelor de apA-canal, in cuantum de 277.233,36 RON asa cum au fost ele dispuse prin sentintele civile nr. 2332/2006, 874/2006, 5310/2005 si deciziile nr. 140/com/2006, 115/AC/2006 din bugetul local
 • Hotărârea 818/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contribuTiei Municipiului Oradea-prin AdministraTia ImobiliarA Oradea, in valoare de 60.000 EUR, ca si co-finanTare la proiectul intitulat „European Defense System”, care va fi depus in cadrul programului Cultura 2007-2013 finanTat de U
 • Hotărârea 817/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea protocolului de predare-primire a imobilului situat in Oradea, str. Matei Corvin, nr.183, inscris in CF nr. 682 Episcopia Bihor, nr. topo 941, 942
 • Hotărârea 816/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea structurii numArului de paturi si schimbarea denumirii unitATii spitalicesti, din Spitalul Clinic de Copii „Dr. Gavril Curteanu” in Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 815/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea post-mortem a Titlului de ,,Cetatean de Onoare al municipiului Oradea” muzicianului ACEL ERVIN (1935-2006)
 • Hotărârea 814/2007 - Municipiul Oradea

  privind participarea Municipiului Oradea in calitate de membru la FundaTia CulturalA pentru regiunea de Nord-Vest a RomAniei
 • Hotărârea 813/2007 - Municipiul Oradea

  privind numirea d-lui NICOLAE POPESCU in Consiliul de administraTie al Regiei Autonome Oradea Transport Local
 • Hotărârea 812/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea acordarii indemnizatiei de dispozitiv in cuantum de 25% din salariul de baza, aferent perioadei 2004, 2005 si 2006 solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primariei municipiului Oradea pentru functionarii publici si personalul
 • Hotărârea 811/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Organigramei si Statului de funcTii pentru Cresa Oradea
 • Hotărârea 810/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Etapa I - Reglementare acces pe strada Dimitrie Anghel, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 7009
 • Hotărârea 809/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare constructie de locuinte colective P+2+M, str. Barierei nr. 25- Oradea
 • Hotărârea 808/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casa de locuit - Etapa II, str. B. Vince – str. M. Corvin nr. cad. 14641, 14643 si 14645 - Oradea
 • Hotărârea 807/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere hala service auto si amplasare parcare, str. Calea Clujului nr. 190, nr.cad. 13055 – Oradea
 • Hotărârea 806/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare bloc locuinte familiale S+P+3+M, str. Biruintei nr. 1 - Oradea
 • Hotărârea 805/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare spalatorie auto, corp administrativ si grup sanitar, str. P-ta Cetatii nr. 26, nr. cad. 4954/2 - Oradea
 • Hotărârea 804/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala, imprejmuire teren si reglementare acces, str. Caisilor nr. cad. 15151 si 15152 – Oradea
 • Hotărârea 803/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa – Etapa I - Reglementare acces pe strada Adevarului nr. 71A, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 9479 - Oradea
 • Hotărârea 802/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru constructii de locuinte etapa I - Reglementare accese din strada Stupilor, nr.cad. 14790, 14791, 14792, 14793, 14810, 14811, 14812, 14813 si 10699/4 - Orade
 • Hotărârea 801/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit P+M – Etapa I Reglementare acces, str. Cantaretului nr. 11/A, nr. cad. 1336 – Oradea
 • Hotărârea 800/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etapa I - Reglementare acces din strada Caisilor in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr.cad. 15144, 15145, 15146, 15147 si 15148
 • Hotărârea 799/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare case familiale – Etapa II , str. Paleului f.n., nr.cad. 14415, 14422, 14390, 14358, 5020/3, 5020/4 si 5020/5 – Oradea
 • Hotărârea 798/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Complex rezidential Ciuperca Etapa I - Reglementare accese din strada Adevarului nr.12-14, Oradea
 • Hotărârea 797/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire depozit produse nealimentare sos. Borsului, nr. cad. 8648 – Oradea
 • Hotărârea 796/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare spalatorie auto P, str. Ciheiului nr. 17, nr. topo 629/73 - Oradea
 • Hotărârea 795/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spatiu comercial P+M- str. Tuberozelor nr.17, Oradea
 • Hotărârea 794/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinte unifamiliale izolate Etapa I – Reglementare accese din strada Piersicilor, Oradea
 • Hotărârea 793/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare doua case individuale D+P Etapa I – Reglementare acces din strada Vasile Carlova nr. 34- Oradea
 • Hotărârea 792/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Etapa I - Reglementare acces, str. Movilitei nr.25 - Oradea
 • Hotărârea 791/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Parcelere teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus-Nufarul nr.cad. 6606, 6607, 6608, 4995 si 4996 – Oradea, zona str. Nuf
 • Hotărârea 790/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa unifamiliala P+M nr.cadastral 3119 situat pe str. Matei Corvin nr. 295, frontul 2 - Oradea
 • Hotărârea 789/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare spalatorie auto in incinta statiei de carburanti OMV de pe str.Ovidiu Densusianu, Oradea nr. cad. 1631/84 si 3788
 • Hotărârea 788/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare anexa – garaj P+M nr.cadastral 4271/2 situat pe str. Constantin Nottara nr.36 - Oradea
 • Hotărârea 787/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cladire birouri D+P+4, hale depozitare parter, imprejmuire si acces teren – Etapa a II-a – Reglementare parcela, str. Nufarului (DN76 km 180 + 250m)
 • Hotărârea 786/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediu administrativ al asociatiilor de proprietari “Flammarion”, “Safla”, ,,Plopul” si “Conul”, str. Camille Flammarion - Oradea
 • Hotărârea 785/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinta unifamiliala in regim P+1 – Etapa II , strada Ciresilor nr. cad. 14700 - Oradea
 • Hotărârea 784/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu denumiri ce urmeazA a fi atribuite unor strAzi nou create in municipiul Oradea
 • Hotărârea 783/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 50 ha teren situat in Municipiul Oradea , zona Calea Aradului
 • Hotărârea 782/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuArii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si FloruTa Ioan si Popovici Ana
 • Hotărârea 781/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuArii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si FloruTa Ioan si Popovici Ana
 • Hotărârea 780/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Rosu Dan Aurelian si sotia Rosu Elisaveta , reprezentAnd suprafaTa de 106 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16411 Oradea, situat in Oradea str. Dimitrie Anghel , cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 779/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 13.888 mp teren situat in Oradea zona Episcopia Bihor, cu destinaTia de ”drum de exploatare”
 • Hotărârea 778/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13114 Oradea cu suprafaTa de 930 mp situat in Oradea, str. Nistrului F.N. si trecerea in proprietatea publicA a Municipiului Oradea a suprafeTei de 930 mp cu nr. cadas
 • Hotărârea 777/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transferArii dreptului de folosinTA gratuitA asupra terenului in suprafaTA de 160 mp situat in Oradea, str. Corneliu Coposu, deTinut de Episcopia OrtodoxA RomAnA a Oradiei, Bihorului si SAlajului, in baza contractului de comodat nr. 114/1
 • Hotărârea 776/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 14273 in suprafaTA de 5 mp si concesionarea directA a suprafeTei de 5 mp. teren situat in Oradea, Str. Corneliu Coposu nr. 7, in favoarea SC Big Perla SRL.
 • Hotărârea 775/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizArii unei licitaTii publice deschise pentru inchirierea suprafeTei de 700 mp in vederea amplasArii unui patinoar artificial demontabil in Oradea, Parcul 1 Decembrie.
 • Hotărârea 774/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13112 Oradea cu suprafaTa de 7.530 mp si nr. cadastral 13113 Oradea cu suprafaTa 1.923 mp, situate in Oradea, str. Henrik Ibsen F.N.
 • Hotărârea 773/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziTionArii terenului in suprafaTA de 2.359 mp inscris in CF nr. 1661 Ep. Bihor cu nr. topo 680 ocupat de GrAdiniTa nr. 19 situatA in Oradea, str. Apelor nr. 5
 • Hotărârea 772/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluArii cotei de 17.975/62.067mp. teren cu nr cadastral 10310/1 inscris in CF ndf 8435 Oradea, situat in Oradea, Str. UniversitATii, nr.1, din proprietatea publicA a JudeTului Bihor si administrarea Consilului JudeTean Bihor, in admi
 • Hotărârea 771/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vAnzArii prin licitaTie publicA deschisA a suprafeTei de 5522 mp, teren identificat cu nr.cadastral 13.069, inscris in CF Ndf nr. 85.207, situat in Oradea, str. Uzinelor FN pentru amplasare platforme si sopron
 • Hotărârea 770/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directA a terenului in suprafaTA de 391 mp inscris in CF nr. 86805 Oradea cu nr. cadastral 14861, situat in Oradea, Str. Fabricilor FN, in favoarea D-lui Bora Alin Viorel
 • Hotărârea 769/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Cipleu Traian si soTia Cipleu Ileana, reprezentAnd suprafaTa totala de 264 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 15992 si 16023 Oradea, situat in Oradea str. Cercului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 768/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Kulcsar Sandor cu soTia Kulcsar Daniela si SC Holrogroup SRL, reprezentAnd cotele deTinute din suprafaTa de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16.060, situat in Oradea Str. Vasile CArlova, cu destinaTia de “drum pu
 • Hotărârea 767/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui BirAu Valentin Marin cu soTia Birau Livia si Dozsa Arpad cu soTia Dozsa Andrea Erika , reprezentAnd suprafaTa de 130 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14.696 si 14657, inscris in CF 85.337 si 86.009 Oradea, situat
 • Hotărârea 766/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Florea Ana, reprezentAnd suprafaTa de 299 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13999, inscris in CF 12226 Oradea, situat in Oradea str. Apateului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 765/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Durgheu Adrian RAzvan si soTia Durgheu Viviana Dorina Anca, reprezentAnd suprafaTa de 40 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15038, inscris in CF 86074 Oradea, situat in Oradea str. Colinelor nr. 35/A, cu destinaTia
 • Hotărârea 764/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directA a terenului in suprafaTA de 41 mp inscris in CF nr. 11023 Seleus cu nr. topo 158/3, situat in Oradea, Str. NufArului nr. 50, in favoarea SC Hovi Trade SRL
 • Hotărârea 763/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului in suprafaTA de 14 mp si concesionarea directA a suprafeTei de 14 mp. teren situat in Oradea, Str. Transilvaniei nr.23, bl.AN51, in favoarea SC Belladona Farm SRL
 • Hotărârea 762/2007 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1000 din 15.02.2006 si aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directA a terenului cu nr. cadastral 9890 inscris in CF ndf 8690 Oradea in suprafaTA de 44 mp, situat in Oradea, B-dul Dacia, nr
 • Hotărârea 761/2007 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 864 din 12.03.2004 si aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directA a terenului cu nr. cadastral 3847 inscris in CF ndf 3805 Oradea in suprafaTA de 23 mp, situat in Oradea, Calea Aradului n
 • Hotărârea 760/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directA a terenului cu nr. cadastral 12768, inscris in CF nr. 86155 Oradea in suprafaTA de 125 mp, situat in Oradea, str. Fabricilor nr.1, in favoarea S.C. PORTAN SERV S.R.L
 • Hotărârea 759/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedinTei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 septembrie 2007.
 • Hotărârea 758/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea CRITERIILOR CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte
 • Hotărârea 757/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.10.2007
 • Hotărârea 756/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie. Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala pe str. Splaiul Crisanei, Oradea zona de blocuri
 • Hotărârea 755/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie Refacerea taluzelor la caminele de dren si protectia acestora cu dale de beton la Uzinele de apa, Oradea
 • Hotărârea 754/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Extinderea retelei de canalizare menajera pe str.M. Corvin, Oradea – zona de blocuri ZP”
 • Hotărârea 753/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Constructie cladire administrativa si magazii materiale inflamabile respectiv magazie pentru depozitare piese auto, utilaje, anvelope, acumulatori la Sectorul Transport Mecanizar
 • Hotărârea 752/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Reabilitarea retelei de apa pe str. Graurilor, Oradea”
 • Hotărârea 751/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Concesionare teren la complex comercial “Perla”- str. Corneliu Coposu nr.7, Oradea
 • Hotărârea 750/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit S+P+M – Etapa I Reglementare acces, str. Adevarului nr. 26, nr. cad. 4936 - Oradea
 • Hotărârea 749/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Extindere intravilan pentru amplasare locuinte Etapa I - Reglementare acces din str. Nojoridului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcele
 • Hotărârea 748/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Complex comercial “Tiago Mall” Calea Aradului - DN 79 Oradea – Arad
 • Hotărârea 747/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu comercial Calea Aradului - DN 79 Oradea – Arad
 • Hotărârea 746/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificator- Extindere spatiu prestari servicii parter str. Doina - Oradea
 • Hotărârea 745/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Depozit utilaje si unelte gospodaresti str. Calea Santandrei nr. cad. 9931 – Oradea
 • Hotărârea 744/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II- Reglementare parcela din zona fermelor Seleus- Nufarul in vederea construirii unei case S+P+M , nr.cad. 6952/3 - Oradea
 • Hotărârea 743/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Parcelere teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul nr.cad. 6606, 6607, 6608, 4995 si 4996 – Oradea, zona str. Nu
 • Hotărârea 742/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa cu doua apartamente - str.Plaiului nr. 3, nr. cad. 6959 si nr. cad. 8445/5- Oradea
 • Hotărârea 741/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – etapa I - Reglementare accese in vederea parcelarii si amplasarii de locuinte in zona strazii Apateului, nr. cad. 9078 - Oradea
 • Hotărârea 740/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru constructii de locuinte etapa I - Reglementare accese din strada Colinelor, nr.cad. 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057 - Oradea
 • Hotărârea 739/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etapa I - Reglementare acces pe strada Colinelor nr. 35/A, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 13548 si 15038 - Oradea
 • Hotărârea 738/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada Facliei, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 15215 si 15214 - Oradea
 • Hotărârea 737/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spalatorie auto si alimentatie publica - str. Onestilor, Oradea
 • Hotărârea 736/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale Etapa I- Reglementare accese din strada Nojoridului
 • Hotărârea 735/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa unifamiliala S+P+M nr.cadastral 3258/2 situat in prelungirea strazii Ion Paun Pincio - Oradea
 • Hotărârea 734/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren – Etapa I Reglementare acces din str. Nojoridului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcele
 • Hotărârea 733/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren – Etapa I Reglementare acces din str. Nojoridului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcele
 • Hotărârea 732/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru constructii de locuinte etapa I - Reglementare accese din strada Adevarului, Oradea
 • Hotărârea 731/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediu firma si depozit materiale electrice str. Ciheiului nr. 55,
 • Hotărârea 730/2007 - Municipiul Oradea

  Privind alocarea sumei de 1.500 lei, in favoarea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi Bihor – filiala Oradea, in vederea acordarii de ajutoare financiare pentru persoane varstnice - veterani de razboi din municipiul Oradea
 • Hotărârea 729/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea sumei de 3.000 lei, in favoarea Uniunii Judetene a Pensionarilor Bihor, in vederea acordarii unui ajutor financiar pentru persoanele varstnice din municipiul Oradea
 • Hotărârea 728/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 95/2007 privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de inhumarea cadavrelor fara apartinatori si a cadavrelor cu identitate necunoscuta
 • Hotărârea 727/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea asigurarii resurselor bugetare pentru sustinerea totala a costurilor de transport pentru prestatia in regim de cursa speciala executata de catre Regia autonoma Oradea transport local pentru Gradinita nr.46 din Oradea, str. Feldioarei, nr
 • Hotărârea 726/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii al ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, incepand cu data de 1 octombrie 2007
 • Hotărârea 725/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea contractarii de servicii de supervizare a lucrarilor de extindere a alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 724/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2007.
 • Hotărârea 723/2007 - Municipiul Oradea

  Privind utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru finantarea a 75% din cheltuielile eligibile aferente programului „Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea in perioada 2006-2009”
 • Hotărârea 722/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii asociatiei de proprietari „PROPLOC” situata in Oradea str.Penes Curcanu nr 6 bl X 10.
 • Hotărârea 721/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de calatori practicate de Regia Autonoma Oradea Transport Local, incepând cu 01.10.2007 in cazul biletelor, respectiv 01.11.2007 in cazul abonamentelor.
 • Hotărârea 720/2007 - Municipiul Oradea

  privind incheierea unei conventii intre Regia Autonoma Oradea Transport Local si Clubul Sportiv Municipal Oradea având ca obiect punerea la dispozitia clubului a unui mijloc de transport (autocar) si prestarea de servicii de transport de catre regie
 • Hotărârea 719/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Filimon Florin Ioan cu sotia Filimon Marcela Olimpia, reprezentând cota de 45/1.750 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 4936, inscris in CF ndf 3254 Oradea, situat in Oradea strada Adevarului nr. 26, cu destinati
 • Hotărârea 718/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15778 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 51 mp teren identificat cu nr. cadastral 15778 situat in Oradea, Calea Aradului nr.23, in favoarea lui Marincas P
 • Hotărârea 717/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Pop Sebastian Vasile, reprezentând suprafata de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8989, inscris in CFndf 11457 Oradea, situat in Oradea strada Vasile Covaci, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 716/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Daraban Dumitru si sotia Daraban Ecaterina, reprezentând suprafata de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14.930, inscris in CF 85.818 Oradea, situat in Oradea str. Piersicilor nr. 1, cu destinatia de “drum public
 • Hotărârea 715/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13086 Oradea in suprafata de 144 mp., situat in Oradea Piata 1 Decembrie
 • Hotărârea 714/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13125 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 16.818 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13125, cu destinatia drum d
 • Hotărârea 713/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului de formular cu regim special: “Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“ pentru sanctionarea faptelor contraventionale savârsite prin utilizarea domeniului public si privat al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 712/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 100 mp, teren identificat cu nr.cadastral 13074, inscris in CF Ndf nr. 85907 Oradea, situat in Oradea, b-dul Stefan cel Mare.
 • Hotărârea 711/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 14848 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 95 mp teren identificat cu nr. cadastral 14848, situat in Oradea str. Ra
 • Hotărârea 710/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Papp Erzsebet Tunde si Papp Szilard, reprezentând suprafata totala de 310 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14.322 si 14.325, inscrise in CF ndf 3159 Oradea - Episcopia Bihor, situat in Oradea str. Aurel Covaci, c
 • Hotărârea 709/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Ilisie Aurel cu sotia Ilisie Floarea, reprezentând suprafata de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15144, inscris in CF ndf 86106 Oradea, situat in Oradea strada Caisilor f.n., cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 708/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC FALOMIR HABITAT SRL , reprezentând suprafata de 1.935 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15248, inscris in CF 86060 Oradea, situat in Oradea str. Ogorului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 707/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 14910 Oradea cu suprafata de 813 mp, situat in Oradea, Str. Aluminei, nr. 45, ocupat de spatiul comercial aflat in proprietatea SC Polster trading SRL
 • Hotărârea 706/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 37 mp inscris in CF ndf nr. 8691 Oradea cu nr. cadastral 9891, situat in Oradea, B-ld. Dacia nr.56, in favoarea S.C Comalim 84 Martin
 • Hotărârea 705/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Dumitras Radu cu sotia Dumitras Cornelia, reprezentând suprafata de 18 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14.841, inscris in CF 85.748 Oradea, situat in Oradea zona str. Ciucasului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 704/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Editura Aquila 93 SRL, reprezentând suprafata de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15070 inscris in CF 86.253 Oradea, situat in Oradea, str. Americii, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 703/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Ross Katalin Agnes, reprezentând suprafata totala de 101 mp. teren identificat cu nr. cadastrale nou formate 15.286 si 15.291, situat in Oradea, str. Adevarului nr.43/A si 43/B, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 702/2007 - Municipiul Oradea

  rivind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 8821 si 8822 Oradea in suprafata totala de 489 mp. si trecerea terenului cu nr. cadastarale 7189, 8821 si 8822 in proprietatea publica a Municipiului Orade
 • Hotărârea 701/2007 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 204/30.03.2006 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 727 mp identificat cu nr. cadastral 7189 inscris in CF ndf 7170 Oradea, situat in Oradea Str. Mezi
 • Hotărârea 700/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15083 Oradea in suprafata de 513 mp., reprezentând prelungirea strazii Cercului in zona str. Jiului
 • Hotărârea 699/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Popute Daniel Ioan cu sotia Popute Daniela Florentina, reprezentând suprafata de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9426, inscris in CF ndf 8639 Oradea, situat in Oradea str. Ion Alexei, cu destinatia de “drum pub
 • Hotărârea 698/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 19 septembrie 2007
 • Hotărârea 697/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 august 2007
 • Hotărârea 696/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. FGG IMOBILIEN S.R.L. prin administrator Draica Cristina, reprezentând suprafata totala de 3.083 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 15870 si 15871 Oradea, constituite din nr. cadastral 14487 inscris in C.F. 85028 Orade
 • Hotărârea 695/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. MLS PROIECT S.R.L. , reprezentând suprafata totala de 4.313 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 15975, 15976, 15978 si 15979 Oradea, constituite din nr. cadastrale 9089 si 9090 inscrise in C.F. 7202 si 7117 Oradea , si
 • Hotărârea 694/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. OMILOS S.R.L., reprezentând suprafata de 722 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15985 Oradea, constituit din nr. cadastral 13817 inscris in C.F. 85212 Oradea, situat in Oradea calea Aradului f.n., cu destinatia de “dru
 • Hotărârea 693/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii <>
 • Hotărârea 692/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 100 mii lei pentru ajutorarea municipiului Tecuci, aflat in situatia de extrema dificultate ca urmare a inundatiilor din 5 si 6 septembrie 2007.
 • Hotărârea 691/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu comercial – Etapa I - Reglementare acces din Calea Aradului - DN 79 Oradea – Arad
 • Hotărârea 690/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Complex comercial – Etapa I - Reglementare acces din Calea Aradului - DN 79 Oradea – Arad
 • Hotărârea 689/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotarârii Consilului Local Oradea nr. 457 din 28 iunie 2007 privind aprobarea documentatiilor de atribuire privind achizitia de catre R.A. O.T.L. a 10 tramvaie si 20 de autobuze de transport urban de calatori in municipiu
 • Hotărârea 688/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru dezvoltarea proiectului de investitiii cu denumirea: ”Producere de monitoare LCD in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 687/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15778 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 51 mp teren identificat cu nr. cadastral 15778 situat in Oradea, Calea Aradului nr.23, in favoarea lui Marincas
 • Hotărârea 686/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Floruta Ioan si Popovici Ana
 • Hotărârea 685/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din data lunile septembrie - noiembrie 2007.
 • Hotărârea 684/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participarii doamnei Viceprimar, Biro Rozalia Ibolya, la Manifestarea Culturala Internationala „Saptamâna prieteniei Oradea – Hiroshima”, Japonia, in perioada 10 – 17 septembrie 2007.
 • Hotărârea 683/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.09.2007
 • Hotărârea 682/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului contractului de vânzare cumparare pentru spatiile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, având destinatia de cabinete medical
 • Hotărârea 681/2007 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.490/2007 si darea acordului de principiu pentru functionarea Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, in imobilul situat in Oradea, str. Jean Calvin, nr. 3, in incinta Liceului Pedagogic Iosif
 • Hotărârea 680/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru imobilul (o sala de clasa si dependinte aferente) situat in Oradea, str. Clujului, nr. 186, apartinând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, in care isi desfasoara activitatea copiii defavorizati
 • Hotărârea 679/2007 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea si completarea HCL nr. 496/2007 privind aprobarea luarii unor masuri administrative pentru rezervoarele de beton din patrimoniul municipiului Oradea, preluate in baza HCL 1056/2004 din patrimoniul RA Apa – Canal Oradea
 • Hotărârea 678/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordarii de pachete scolare pentru elevii clasei I - IV inmatriculati in anul scolar 2007/2008
 • Hotărârea 677/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru intocmirea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii cu denumirea “Tabara pentru Copiii cu Nevoi Sociale si pentru copiii cu rezultate deosebite fara posibilitate financiara la Poiana Florilor”
 • Hotărârea 676/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii si editarii Revistei „Farmecul copilariei”
 • Hotărârea 675/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea instrainarii cotei-parti din dependinta comuna (uscatoria), apartinând imobilului situat in Oradea, str. Onestilor nr. 8, bl. D30
 • Hotărârea 674/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ORasELULUI COPIILOR, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8
 • Hotărârea 673/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de desfiintare a imobilului situat in Oradea, str. Greierului nr. 17, de catre Biserica Penticostala “Maranata”, cu conditia construirii pe acelasi amplasament a unei cantine pentru persoane defavorizate
 • Hotărârea 672/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de repartizare, inchiriere, exploatare si administrare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 671/2007 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea spatiului in care isi desfasoara activitatea Serviciul Administrare Imobile si Compartimentul Verificare Consumuri, situat in Oradea, str. T. Vladimirescu nr.8, cu destinatia de cabinet medical
 • Hotărârea 670/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a cotei parti de 444 mp din imobilul situat in Oradea, str. Clujului nr. 34
 • Hotărârea 669/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri in vederea implementarii proiectului „Cladire multietajata - str. Independentei, Oradea”
 • Hotărârea 668/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal contractual pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepând cu data de 01.09.2007
 • Hotărârea 667/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri in vederea implementarii proiectului „Parcare multifunctionala- Str. Corneliu Coposu, Oradea”
 • Hotărârea 666/2007 - Municipiul Oradea

  PRIVIND APROBAREA FINANtARII ACHIZItIEI UNOR SERVICII DE PROIECTARE LA ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
 • Hotărârea 665/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii unor lucrari de constructii la Colegiul National EMANUIL GOJDU, situat in Oradea, Str. Spiru Haret, nr.3 - 5
 • Hotărârea 664/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a sumei de 119,34 lei calculata cu titlu de penalitati aferente facturii nr. 4500032/05.2005 emisa in sarcina beneficiarului „Gradinita cu program prelungit nr. 48”
 • Hotărârea 663/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, pen
 • Hotărârea 662/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu pentru infiintarea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost
 • Hotărârea 661/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului « Ajuta-ma sa fiu eu ! » depus spre finantare la Ministerul Finantelor PubliceOficiul de Plati si Contractare Phare
 • Hotărârea 660/2007 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea si completarea HCL nr. 719/2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea
 • Hotărârea 659/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 504/2007 privind modificarea Contractului de Parteneriat Public-Privat nr. 122246/23.12.2003 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Keviep Kft
 • Hotărârea 658/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 657/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de plata a impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari PROPLOC situata in Oradea str.PENES CURCANUL NR. 6 BL. X 11 datorita faptului ca au construit acoperisul imobilului, asa cum a fost aprobat i
 • Hotărârea 656/2007 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de acordare a scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intirziere la impozitul pe cladire, datorate de TIPI MARIA str. Bumbacului nr 24 a, Bl.D64, Ap.47
 • Hotărârea 655/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie " Wc - uri publice in Cimitirul Municipal Oradea – 2 bucati "
 • Hotărârea 654/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie "Alei in Cimitirul Municipal Oradea"
 • Hotărârea 653/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie "Solarii pepiniera in gradina Dendrologica Oradea"
 • Hotărârea 652/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie "Cladire depozitare cadavre mici Gradina Dendrologica Oradea"
 • Hotărârea 651/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie "Modernizare CALEA CLUJULUI Varianta B - tronson I, Varianta A- tronson II"
 • Hotărârea 650/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale D+P+1(M) – Etapa II - Reglementare parcele, strada Gh. Doja, nr. cad. 12640
 • Hotărârea 649/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa II - Extindere intravilan pentru constructii de locuinte - Reglementare amplasare case din strada Apateului - nr. cad. 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084,
 • Hotărârea 648/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare platforme si sopron str. Uzinelor - Oradea
 • Hotărârea 647/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Gradinita - str. Liszt Ferencz, Oradea
 • Hotărârea 646/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parc dendrologic Santul Cetatii – Oradea
 • Hotărârea 645/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada Dimitrie Anghel nr. 10B, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 9353
 • Hotărârea 644/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcul verde al copiilor str. Onisifor Ghibu, Oradea
 • Hotărârea 643/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada Ep. I. Alexi, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 8881/1 si 8880
 • Hotărârea 642/2007 - Municipiul Oradea

  privind revocarea pct. (3) de la art.1 din Hotarârea Consiliului Local nr. 540 din 31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modernizare, etajare si mansardare cladire birouri str. Independentei nr. 5 - Oradea si introducerea unui alt
 • Hotărârea 641/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Parcelere teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul nr cad. 6606, 6607, 6608, 4995 si 4996 – Oradea, zona str. Nu
 • Hotărârea 640/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 639/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Depozit materiale de constructii, atelier tâmplarie si hala productie confectii metalice – Etapa I – Reglementare acces din sos. Borsului
 • Hotărârea 638/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte insiruite, Etapa II- Reglementare parcele pe nr. cad. 14267- Oradea, zona Oncea, str. Bihorului – str. Macului
 • Hotărârea 637/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa unifamiliala P+M str. Brandusei, nr.cadastral 3021 - Oradea
 • Hotărârea 636/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa P+M, zona fermelor Seleus- Nufarul, nr.cad. 6111/9 - Oradea
 • Hotărârea 635/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare depozit, salon de prezentare (show-room) str.Calea Santandrei nr. cad. 2963, 7459, 8073, 8074, 8075 si 8076 - Oradea
 • Hotărârea 634/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism Ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare – comert si servicii, str. Tiglarilor – pârâu Peta, Oradea
 • Hotărârea 633/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare centru comercial, hala depozit materiale de constructii cu salon de prezentare (show-room), atelier reparatii auto si spalatorie auto, str. Matei Corvin nr. 2, nr. cad. 15142 - Oradea
 • Hotărârea 632/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale – Etapa II, Reglementare parcele,str. Izvorului front II, nr.cad. 14139, 14138, 14137, 14136, 14135, 14134 si 14132 - Oradea
 • Hotărârea 631/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare spalatorie auto si locuinta P+1+M, str. Ion Bogdan nr. 11, nr. cad. 9654 - Oradea
 • Hotărârea 630/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spatii prestari servicii si productie str. Fabricilor, nr. cad. 5146- Oradea
 • Hotărârea 629/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces din strada Piersicilor in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr.cad. 6046 si 11786
 • Hotărârea 628/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire si amplasare magazin comercial „Penny Market“ str. T. Vladimirescu nr. 68 - Oradea
 • Hotărârea 627/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta P+M - Etapa I - Reglementare acces din strada Capsunilor nr. 12, nr. cad. 14418 si 14419 – Oradea
 • Hotărârea 626/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare spalatorie auto P+1, bvd. Stefan cel Mare nr. 82, nr. cad. 14484, nr. cad. 15352 si nr. topo 5327/56 - Oradea
 • Hotărârea 625/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II – Amplasare locuinte P+1, strada Arinului nr. 4, nr. cad. 15153 - Oradea
 • Hotărârea 624/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala P+M, str. Matei Corvin nr. 212– Oradea, nr. cadastral 8710/2
 • Hotărârea 623/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala atelier de productie P+M - str. Calea Santandrei nr. cadastral 9932 - Oradea
 • Hotărârea 622/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Schimbare functionala din locuinta in birouri - str. Sucevei nr. 63, Oradea
 • Hotărârea 621/2007 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in posesie a parcelelor de teren atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
 • Hotărârea 620/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 4.636 mp, teren identificat cu nr.cadastrale 2375/1, 2375/2 si 2375/3, inscris in CF Ndf nr. 8650 Oradea, situat in Oradea, Splaiul Crisanei, in vederea realizarii a doua blocu
 • Hotărârea 619/2007 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 280/31.03.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 4926/46 in favoarea d-lui Retek Martin, in baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 618/2007 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 413/29.04.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 4925/276 in favoarea d-lui Pustea Dacian, in baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 617/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Zollconst SRL, reprezentând suprafata totala de 918 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14330 si 14332, inscrise in 85261 si 85263 Oradea, situat in Oradea str. Nufarului nr. 128, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 616/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cad. 10905 in suprafata de 934 mp si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 10905 reprezentând “drum de public” in Orad
 • Hotărârea 615/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a suprafetei totale de 4.770 mp. teren identificat cu nr. topo 205/12, 205/15, 212, 206/1, 215, 218 si 219 inscrise in CF 44, 938, 383, 119 si 57 Seleus, situate in Oradea, str
 • Hotărârea 614/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a suprafetei totale de 870 mp., teren identificat cu nr. topo 278/4 si 217 inscrise in CF 1497 si 382 Seleus, situate in Oradea, str. Onisifor Ghibu
 • Hotărârea 613/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Nechita Marius, Dobos Calin si Dobos Gabriela Alina si d-nei Pop Maria, reprezentând cotele detinute din suprafata totala de 219 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14.359, 14.391, 14.416 si 14.423, inscrise in CF
 • Hotărârea 612/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastrale 15740÷15776, constituite prin dezlipirea nr. cadastral 4924 inscris in CF 86064 Oradea situat in Oradea, Calea Clujulu
 • Hotărârea 611/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastrale 15554÷15739, constituite prin dezlipirea nr. cadastral 4925 inscris in CF 86065 Oradea, in suprafata de 130.779 mp, situat in Oradea, Calea Clujului
 • Hotărârea 610/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 2313 Oradea cu suprafata de 42 mp, situat in Oradea, Str. Transilvaniei nr. 35, ocupat de terasa, aflata in proprietatea SC Astor Impex SRL
 • Hotărârea 609/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13123 Oradea cu suprafata de 712 mp si nr. cadastral 13124 Oradea cu suprafata 1.209 mp, situate in Oradea, str. Matei Corvin F.N.
 • Hotărârea 608/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastrale 14861 si 14862 Oradea cu suprafata totala de 751 mp, situat in Oradea, Str. Fabricilor FN
 • Hotărârea 607/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Hodisan Teodor cu sotia Hodisan Ana, reprezentând suprafata de 40 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14699, inscris in CF 85666 Oradea, situat in Oradea zona str. Ciresilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 606/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Popute Daniel Ioan cu sotia Popute Daniela Florentina, Cacuci Floare si Palotas Iuliu, reprezentând cotele detinute din suprafata totala de 1470 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 3258/4 si 10061, inscrise in CF 3282
 • Hotărârea 605/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15403 Oradea in suprafata de 57 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr.cadastral 15403 Oradea, situat in Oradea
 • Hotărârea 604/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastrale 13120 si 13121 Oradea in suprafata totala de 2.250 mp., reprezentând dispensar TBC si locuinta de serviciu situate in Oradea, Aleea strandului, nr.18
 • Hotărârea 603/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii Hotarârii Consiliului Local nr. 434/29.06.2006 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11368 Oradea situat in Oradea, str. Matei Corvin nr.262 si transmiterea suprafet
 • Hotărârea 602/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii Hotarârii Consiliului Local nr. 365/31.05.2007 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14701 si 14702 Oradea situate in Oradea, str. Constantin Noica nr.27 si transmit
 • Hotărârea 601/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 40 mp inscris in CF ndf nr. 6971 Oradea cu nr. cadastral 7044, situat in Oradea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Bl. A1, in favoarea SC Agrement Teddy
 • Hotărârea 600/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 347/31.05.2007 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13092 Oradea in suprafata de 229 mp, situat in Oradea str. Nicolae Bolcas FN
 • Hotărârea 599/2007 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea angajarii de catre Consiliul Local al municipiului Oradea a unui avocat in vederea apararii intereselor acestuia in dosarul nr.3414/111/2007
 • Hotărârea 598/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali si ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • Hotărârea 597/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 13 august 2007.
 • Hotărârea 596/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 iulie 2007.
 • Hotărârea 595/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 13 august 2007
 • Hotărârea 594/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contributiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Oradea, in valoare de 11.000 EUR, reprezentând 10,17 % ca si co-finantare la proiectul intitulat „Centrul Local de Perfectionare Continua a Personalului in Managementul Serviciilor
 • Hotărârea 593/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare Parc dendrologic in santul Cetatii Oradea”
 • Hotărârea 592/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii „infiintare Parc Verde pentru Copii Nufarul - Oradea”
 • Hotărârea 591/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 iulie 2007.
 • Hotărârea 590/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de functii si organigramei Clubului Sportiv Muncipal Oradea
 • Hotărârea 589/2007 - Municipiul Oradea

  Privind participarea Primariei Municipiului Oradea in calitate de aplicant pentru Proiectul”Reteaua Metropolitana de Date si Voce” din cadrul Programului „FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRAtIEI LA NIVEL LOCAL”
 • Hotărârea 588/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii drepturilor banesti reprezentând prime de vacanta pentru anul 2006 aferente functionarilor publici care nu au fost cuprinsi in Sentinta civila nr. 216/CA/2007 a Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 587/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participarii Administratiei Sociale Comunitare Oradea, in calitate de partener activ cu o contributie de 6.000€ la proiectul “Get In…Left Out”, care va fi depus spre finantare de orasul Reggio Calabria la Comisia Europeana, in cadrul Ap
 • Hotărârea 586/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui premiu de fidelitate in suma neta de 3 000 lei doamnei Marian Viorica, referent in cadrul Serviciului Stare Civila
 • Hotărârea 585/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei, statului de functii si al planului de ocupare a functiilor publice al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea incepând cu data de 01. 08. 2007
 • Hotărârea 584/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitii „ORASELUL COPIILOR II - NUFARUL”
 • Hotărârea 583/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru aprobarea participarii Administratiei Imobiliare Oradea intr-un parteneriat cu Asociatia pentru Cooperare Europeana Synton privind infiintarea Centrului Consultativ al Patrimoniului Istoric si Cultural
 • Hotărârea 582/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea administrarii si colaborarii comune intre Consiliul Local al municipiului Oradea si Consiliul Judetean Bihor pentru realizarea obiectivului de investitii: “infiintarea Teatrului de Vara in Bastionul Ciunt al Cetatii Oradea”
 • Hotărârea 581/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru organizarea si functionarea institutiei publice de interes public local Administratia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 580/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui. Chirculescu Dan cu sotia Chirculescu Maria Magdalena, reprezentând suprafata de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6100/7, inscris in CF ndf 7771 Oradea, situat in Oradea zona str. Macului, cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 579/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastrale 13108 Oradea cu suprafata totala de 26530 mp, situat in Oradea, Calea Clujului –zona Uzinei de Apa
 • Hotărârea 578/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de apartamente detinute cu titlu de inchiriere
 • Hotărârea 577/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepând cu data de 01.08.2007
 • Hotărârea 576/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 448/29.06.2005 , rezilierea contractului de comodat incheiat intre Directia Patrimoniu si A.S.C.O. si darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 25 de ani Directiei de Evidenta a Persoanel
 • Hotărârea 575/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15056 Oradea in suprafata de 58 mp. si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr.cadastral 15056 Oradea, situat i
 • Hotărârea 574/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13109 Oradea si majorarea suprafetei de teren detinuta in concesiune de SC Menta SRL, de la 12 mp la 28 mp, teren identificat cu nr. cadastral 13109 situat in Oradea,
 • Hotărârea 573/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea - primirea imobilului situat in Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu nr.2, inscris in coala C.F nr.13028 Oradea, nr.topo. 3736, 3737 si plata retroactiva a chiriei
 • Hotărârea 572/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului de Istorie a Oradiei si a Cetatii Oradea
 • Hotărârea 571/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii drepturilor banesti reprezentând prime de vacanta pentru anul 2006 aferente functionarilor publici care nu au fost cuprinsi in Sentinta Civila nr. 216/CA/2007
 • Hotărârea 570/2007 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului pe anul 2007
 • Hotărârea 569/2007 - Municipiul Oradea

  Privind neacordarea scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de d-na CERNA EVA pentru imobilul situat in Oradea, str. Matei Corvin nr.166
 • Hotărârea 568/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de formulare a plangerii impotriva Deciziei nr.1401/5C5/1848 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in data de 20.07.2007 si de mandatare a Primarului Municipiului Oradea in vederea redactarii si
 • Hotărârea 567/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea obiectivelor de investitii : “Sistem de securizare electronica , management si identificare pentru documente pe suport de hartie”si “Sistem de supraveghere cu camere video in zona Pasajului Vulturul Negru”, precum si includerea acesto
 • Hotărârea 566/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie "Utilizarea energiei geotermale de la forajul 4797 si un foraj nou de apa geotermala in asociatie cu utilizarea gazelor naturale pentru producerea agentului termic de incalzire si p
 • Hotărârea 565/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Bransament apa si racord canal str. HENRIK IBSEN NR.20, Oradea,”
 • Hotărârea 564/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Bransament apa si racord canal str. ROBERT OWEN NR.15, Oradea,”
 • Hotărârea 563/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Bransament apa si racord canal str. GHE. DOJA nr.105, Oradea,”
 • Hotărârea 562/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 561/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: Modernizare strada GHEORGHE DOJA Varianta III aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 560/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Reabilitare retelei de apa pe Calea Clujului, tronsonul cuprins intre str. Dragos Voda si Post control, Oradea”
 • Hotărârea 559/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13107 Oradea in suprafata de 6.109 mp., reprezentând strada Moscovei
 • Hotărârea 558/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Razaseanu Dan - Radu si a d-lui Suciu Onisim - Marius cu sotia Suciu Andreea - Florina, reprezentând suprafata de 53 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2459/6, inscris in CF ndf 84905 Oradea, situat in Oradea stra
 • Hotărârea 557/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinatia de cabinete medicale
 • Hotărârea 556/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Tarau Adrian Coriolan, reprezentând suprafata de 37 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15152, situat in Oradea strada Caisilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 555/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Miklos Istvan cu sotia Miklos Emilia Ecaterina si a d-lui Simut Horea cu sotia Simut Oana Loredana, reprezentând suprafata de 140 mp teren identificat cu nr.cadastral 15154, inscris in C.F. ndf. 85913 Oradea, situat in O
 • Hotărârea 554/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastrale 14804 si 14805 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14805 situat in Oradea, Piata 1 Decembrie, in favoarea S.C. El
 • Hotărârea 553/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 14704 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14704 situat in Oradea, Str. Pitagora FN in favoarea SC Electrica Tran
 • Hotărârea 552/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Fildan Marius Florian cu sotia Fildan Ioana Florentina si a S.C. LITAL DEVELOPMENT S.R.L., reprezentând suprafata totala de 12.064 mp teren identificat cu nr. cadastrale 14021, 14019, 14017, 14015, 14214, 14771, 14821, 1
 • Hotărârea 551/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Derecichei Gavril cu sotia Derecichei Gabriela - Florica, reprezentând suprafata de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14797, inscris in CFndf 85669 Oradea, situat in Oradea str. Bihorului , cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 550/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Nagy Eszter, reprezentând suprafata de 45 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14398, inscris in CFndf 85174 Oradea, situat in Oradea str. Caisilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 549/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Kenyeres Ferenc cu sotia Kenyeres Aniko, reprezentând suprafata de 94 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14897, inscris in CFndf 85741 Oradea, situat in Oradea str. Movilitei, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 548/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. Prima Casa Invest S.R.L. reprezentând suprafata de 166 mp. teren identificat cu nr.cadastral 13885 inscris in CFndf 12002 Oradea, situat in Oradea Piata Nucetului cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 547/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Pantis Aurel cu sotia Pantis Carmen, reprezentând suprafata totala de 130 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14642, 14644 si 14646, inscrise in CFndf 85518, 85520 si 85522 Oradea, situat in Oradea str. Bunyitai Vinc
 • Hotărârea 546/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihalceanu Raul Bogdan Ioan stefan, d-lui Ghender Cristian Luigi cu sotia Tsoumani Aspasia Ghender, d-nei Vass Mihaiela-Mariana si a d-nei Costa Irina Ana reprezentata prin imputernicit Mihalceanu Viorel Cornel Ananie, r
 • Hotărârea 545/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15077 Oradea cu suprafata de 55 mp, situat in Oradea, Str. Alexandru Odobescu nr. 1/A, ocupat de spatiul comercial aflat in proprietatea lui Vilciuc Adrian-Doru si sot
 • Hotărârea 544/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a imobilului cu nr.cadastral 13101 in suprafata de 81 mp teren situat in Oradea, Str. Menumorut, in perimetrul Pietei Agroalimentare Decebal, ocupat de spatiul comercial aflat in proprietatea S.C.
 • Hotărârea 543/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 1314 mp inscris in CF ndf nr. 3336 Oradea cu nr. cadastral 4848, situat in Oradea, Str. selimbarului nr. 2, in favoarea Societatii Coopertiva Mestesug
 • Hotărârea 542/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15078 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 15078, situat in Oradea str. An
 • Hotărârea 541/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale D+P+1(M) – Etapa I - Reglementare accese din str. Gh. Doja, nr. cad. 12640 in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 540/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Modernizare, etajere si mansardare cladire birouri str. Independentei nr.5 -Oradea
 • Hotărârea 539/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sediu reprezentanta R.A.R. Bihor, Calea Santandrei nr. 1 - Oradea
 • Hotărârea 538/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru amplasare locuinte str. Fagetului nr. cad. 10281, 10282, 10283, 10284, 5687 - Oradea
 • Hotărârea 537/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Campus scolar 48 sali de clasa str. Matei Basarab, Oradea
 • Hotărârea 536/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Etapa I Reglementare acces str. Caisilor nr.14A - Oradea
 • Hotărârea 535/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului aditional la “ PROTOCOLUL privind schimbul de date si informatii in vederea standardizarii documentatiilor intocmite si avizate de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea si Oficiul de Cadastru si
 • Hotărârea 534/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru case unifamiliale – Etapa I - Reglementare accese din str. Paleului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 533/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic - depozite, birouri, hala productie, reglementare acces din str.Uzinelor
 • Hotărârea 532/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Salon auto si service auto SUZUKI Calea Aradului - DN 79 Oradea – Arad km 110+500, nr. cadastral 2550 Oradea - etapa II
 • Hotărârea 531/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si supraetajare casa,strada Rozmarinului nr.26, Oradea
 • Hotărârea 530/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces pe strada Ep. I. Alexi si in prelungirea strazilor I. Paun Pincio si Cimbrului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr.cad. 4557/1, 4558/2, 4559/1 si
 • Hotărârea 529/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire locuinte colective str. I. Paun Pincio nr. 9, nr. cad. 14253 si 14254, Oradea
 • Hotărârea 528/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare bloc locuinte familiale D+P+2+M, str. Biruintei nr. 10 - Oradea
 • Hotărârea 527/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex spatii comerciale si birouri Piata Ignatie Dorobanti - str. O. Densuseanu - nr. cad. 391/1, 391/2, 4548/1, 4548/2 - Oradea
 • Hotărârea 526/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala si garaj - nr. cad. 6986, str. Gh. Doja nr.57- Oradea
 • Hotărârea 525/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cladire birouri D+P+4, hale depozitare parter, imprejmuire si acces teren – Etapa I – Reglementare acces, amenajarea acces rutier la incinta de cladiri birouri si depozite din str. Nufarului DN76 km 180 + 25
 • Hotărârea 524/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces, strada Merilor, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr.cad. 1619, 1620/1 si 1620/2 – Oradea
 • Hotărârea 523/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sediu administrativ editura Aquila, depozit, magazin prezentare carte, imprejmuire gard - str. Americii nr. cad. 14538 - Oradea
 • Hotărârea 522/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism – Dezvoltare rezidentiala si servicii , str. Bumbacului – paraul Peta- str. Ogorului - Oradea
 • Hotărârea 521/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala regim P+M- str. Cantacuzino nr.32, nr. cad.3433- Oradea
 • Hotărârea 520/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren – Etapa I Reglementare acces din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 519/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala regim P+M- Etapa I - Reglementare acces din strada Aurel Covaci in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii
 • Hotărârea 518/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala regim P+M- str. Apelor nr.6/A, nr. cad.11375- Oradea
 • Hotărârea 517/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala ,str. Cimbrului, nr. cadastral 9430 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 516/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru constructii de locuinte etapa I Reglementare accese din strada Apateului, Oradea
 • Hotărârea 515/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale str. T. Goga nr. 35 - incinta Fermei Seleus- Nufarul
 • Hotărârea 514/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasarea celei de a doua case in curte, str. Nicolae Filimon nr. 16 – Oradea, nr. cadastral 13962
 • Hotărârea 513/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinta unifamiliala in regim P+1 – Etapa I - Reglementare acces din strada Ciresilor in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela cu nr. cad. 14699 si 14700 destinata locuirii
 • Hotărârea 512/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din strada Izvorului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr. cad. 9584 – Oradea
 • Hotărârea 511/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta unifamiliala parter - Etapa I - Reglementare accese din strada Piersicilor nr. 1L, nr. cad. 3401/2 - Oradea
 • Hotărârea 510/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte colective str. Grigore Moisil, nr. cad. 13042 si 12875 - Oradea
 • Hotărârea 509/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice livrata catre utilizatori de catre S.C. Electrocentrale Oradea S.A.
 • Hotărârea 508/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 iunie 2007.
 • Hotărârea 507/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 506/2007 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Oradea in vederea contractarii imprumutului necesar finalizarii sistemului de distributie in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 505/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru finantarea activitatii CS FC Bihor-Oradea in anul 2007
 • Hotărârea 504/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii contractului nr. 122246/23.12.2003 incheiat intre Consiliul Local Oradea si Keviep Kft
 • Hotărârea 503/2007 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii de modificare a art.30 al contractului de asociere nr.81046/04.08.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si S.C. Drumuri Orasenesti S.A.
 • Hotărârea 502/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei cu denumirea: „Realizarea ansamblului de locuinte sociale din Calea Sântandreiului Oradea”
 • Hotărârea 501/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 iulie 2007.
 • Hotărârea 500/2007 - Municipiul Oradea

  Privind constituirea unei comisii de mediere a propunerilor de modificarea art.30 al contractului de asociere nr.81046/04.08.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si S.C. Drumuri Orasenesti S.A.
 • Hotărârea 499/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de Asistenta la Proiect incheiat intre Municipiul Oradea si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
 • Hotărârea 498/2007 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Regulamentului privind functionarea si utilizarea Bazei Sportive „BAZIN OLIMPIC sI BAZIN ACOPERIT”, aprobat prin Hotarâre a Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 452/2005
 • Hotărârea 497/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului institutiei publice de interes local „Administratia Imobiliara Oradea” pentru anul 2007
 • Hotărârea 496/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea luarii unor masuri administrative pentru rezervoarele de beton din patrimoniul municipiului Oradea, preluate in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1056/2004 din patrimoniul RA Apa – Canal Oradea
 • Hotărârea 495/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de reparatii si investitii pentru anul 2007 la Sala Sporturilor “Antonio Alexe” Oradea privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 390/2007
 • Hotărârea 494/2007 - Municipiul Oradea

  rivind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a grupurilor sanitare situate in Oradea, Parcul Traian, nr. 2
 • Hotărârea 493/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achizitionarea terenului pe care se afla construita Gradinita cu program Prelungit nr. 19 Oradea si terenul de sport al scolii cu clasele I – VIII nr. 5 Oradea, Episcopia Bihor
 • Hotărârea 492/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inchirierii imobilului, constând in constructie si teren aferent, situat in Oradea str. Zalaului, nr. 13 pentru functionarea a doua grupe de copii apartinând Gradinitei nr. 25 Oradea
 • Hotărârea 491/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de proprietati imobiliare
 • Hotărârea 490/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru infiintarea Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, in imobilul situat in Oradea, str. Republicii, nr. 48 - partea din Colegiul Dimitrie Leonida care apartine Episcopiei Ortodoxe Oradea
 • Hotărârea 489/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea intocmirii documentatiei si a studiului de fezabilitate pentru infiintarea in incinta Cetatii Oradea a scolii de mesteri populari si de artisti plastici profesionisti
 • Hotărârea 488/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii si desfasurarii Serbarilor Cetatii Oradea, editia 2007.
 • Hotărârea 487/2007 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru infiintarea Centrului de Excelenta pentru Copiii capabili de performanta si a Centrului de Incubare Afaceri pentru Oradea
 • Hotărârea 486/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinând domeniului public si privat al municipiului Oradea
 • Hotărârea 485/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Nistrului nr. 12 nr. cad. 14221 – Oradea
 • Hotărârea 484/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Extindere intravilan pentru constructii de locuinte, etapa II , strada Piersicilor, Oradea
 • Hotărârea 483/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din strada Izvorului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii.
 • Hotărârea 482/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator – Amenajare parc auto, birou si imprejmuire teren - str. Ogorului nr.67 – nr. cadastral 1053/12 si 1053/13 - Oradea
 • Hotărârea 481/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Apelor nr.48, numar cadastral 4162 - Oradea
 • Hotărârea 480/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu rezidential, Etapa II – Calea Aradului Bloc 1, 2 si 3 - Oradea
 • Hotărârea 479/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cartier locuinte colective si servicii – Etapa I – Reglementare acces, amenajarea retea stradala pentru cerere acces la cartier de locuinte, str. Bumbacului
 • Hotărârea 478/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare “ Incubator de afaceri euroregional “ , str. Armatei Romane nr.1A, Oradea
 • Hotărârea 477/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casa de locuit - Etapa I Reglementare acces, str. B. Vince – str. M. Corvin nr. cad. 2902/2, 5769 si 5771 - Oradea
 • Hotărârea 476/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Salon auto si service auto SUZUKI Calea Aradului - DN 79 Oradea – Arad km 110+500, nr. cadastral 2550 Oradea etapa I- Reglementare acces din Calea Aradului
 • Hotărârea 475/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala, birouri la parterul blocurilor str. Doina – str. Sf. Apostol Andrei - Oradea
 • Hotărârea 474/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator – Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare comerciale si de servicii, P-ta Nucetului nr. 1 - Oradea
 • Hotărârea 473/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces in prelungirea strazii I. Paun Pincio in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr.cad. 12038
 • Hotărârea 472/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere complex hotelier „Elite” str. I.H. Radulescu nr.19 - 21, nr. cadastral 14315 - Oradea
 • Hotărârea 471/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare sediu reprezentanta R.A.R. Bihor, Calea Santandrei nr. 1 - Oradea
 • Hotărârea 470/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale cuplate - str. Bihorului nr. cadastral 3400/2 – Oradea
 • Hotărârea 469/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hala depozite frigorifice, str. Ogorului nr. cad. 4699/3, Oradea
 • Hotărârea 468/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial, DN1 km 633+750 m, sos. Borsului nr. 28/B - Oradea
 • Hotărârea 467/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa bifamiliala tip duplex- str.Facliei nr. 68 , nr.cadastral 5125 – Oradea
 • Hotărârea 466/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinte – str. T.Goga nr. 21/F, nr. cad. 1651, 1260, 1261,1262,1263,1264/1, 1264/3, 1264/4, 1264/5, 1264/6 si 1265 - Oradea
 • Hotărârea 465/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Transilvaniei nr.23 bloc AN51 si AN52 - Oradea
 • Hotărârea 464/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2007, urmare a infiintarii Administratiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 463/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 462/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar in suma de 10.000.000 lei, pentru refinantarea ratelor scadente in luna iunie a anului 2007, aferente imprumuturilor externe contractate cu garantie guvernamentala
 • Hotărârea 461/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor masuri pentru implementarea programului „Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea” in perioada 2006-2009
 • Hotărârea 460/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, in anul 2007, pentru proiecte/programe nonprofit - sesiunea a II-a
 • Hotărârea 459/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii drepturilor banesti reprezentând prime de vacanta pentru anii 2003, 2004 si 2005 cuvenite functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Oradea, care nu au fost cuprinsi in Decizia nr. 167/CA/2007 a Curtii de Apele Orade
 • Hotărârea 457/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiilor de atribuire privind achizitia de catre R.A. O.T.L. a 10 tramvaie si 20 de autobuze de transport urban de calatori in municipiul Oradea precum si a unor masuri privind finantarea achizitiilor de mijloace de transport
 • Hotărârea 456/2007 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea unei societati comerciale pe actiuni având ca asociati Municipiul Oradea si Judetul Bihor.
 • Hotărârea 455/2007 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2006 - aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 873/22.12.2005
 • Hotărârea 454/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii Doamnei Viceprimar Biro Rozalia la Stuttgart-Germania, in perioada 24 – 27 iunie 2007.
 • Hotărârea 453/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Administratie Imobiliare Oradea, valabil incepând cu data de 01.07.2007
 • Hotărârea 452/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.07.2007
 • Hotărârea 451/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 15107 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 11 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15107 situat in Oradea, Str. Corneliu Coposu nr. 2, in favoarea S
 • Hotărârea 450/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 15106 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15106 situat in Oradea, B-dul Dacia nr. 60, in favoarea S.C. Cali
 • Hotărârea 449/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilelor cu nr. cadastral 13104, 13105 si 13106, teren situat in Oradea, intre Lotus Market si str. C. Noica
 • Hotărârea 448/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 447/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de Sarcini si a pretului de vânzare prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 140 mp. teren cu nr. cadastral 11516 situat in Oradea, Str. Fântânilor nr. 2/A
 • Hotărârea 446/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea caietului de sarcini si a pretului de vânzare prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 213 mp. teren cu nr. cadastral 12764 situat in Oradea, Str. Fântânilor nr. 2
 • Hotărârea 445/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13098, 13099, 13100 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 71,5 mp identificat cu nr topo 41/5 insc
 • Hotărârea 444/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13103 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 107 mp teren identificat cu nr. cadastral 13103, si
 • Hotărârea 443/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 12158 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 45 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12158 situat in Oradea, B-dul Decebal nr. 20, in favoarea S.C. Al
 • Hotărârea 442/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 34 mp inscris in CF ndf nr. 6718 Oradea cu nr. cadastral 8330, situat in Oradea, Str. Transilvaniei nr. 6, in favoarea S.C. Comibela S.R.L.
 • Hotărârea 441/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13102 Oradea in suprafata de 5.467 mp., situat in Oradea strada C. Coposu
 • Hotărârea 440/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului pentru exproprierea suprafetei de 210 mp teren identificat cu nr. cad. 12776 si 12777, situat in vecinatatea Statiei electrice Oradea Sud, necesar realizarii stâlpilor nr 1 si 340 ai liniei electrice 400kV Oradea – Bekescsaba
 • Hotărârea 439/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. REDTOR AUTOMOTO S.R.L., reprezentând suprafata de 503 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14730, inscris in C.F.ndf. 85565 Oradea, situat in Oradea zona Aeroport, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 438/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. PIC S.A., reprezentând suprafata de 5.955 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14919, dezmembrat din nr cadastral 12697 inscris in CFndf 11765 Oradea, situat in Oradea soseaua Borsului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 437/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14728 Oradea in suprafata de 1.462 mp si aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 1.462 mp teren identificat cu nr. cadastral 14728 Ora
 • Hotărârea 436/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii terenului inscris in CF ndf 1944 Oradea cu nr. cad. 2592 in suprafata de 4.321 mp, situat in Oradea str. Voltaire nr.2, in folosinta gratuita catre Habitat for Humanity România si Habitat for Humanity România – Beius in vede
 • Hotărârea 435/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13653 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 81 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13653, situat in
 • Hotărârea 434/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii drepturilor banesti reprezentând prime de vacanta pentru anii 2003, 2004 si 2005 cuvenite functionarilor publici din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, care nu au fost cuprinsi in Decizia nr. 167/CA/2007 a Curtii de
 • Hotărârea 433/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Asociatia Deficientilor Locomotori Bihor si Asociatia Handicapatilor Psihic Oradea
 • Hotărârea 432/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Fundatia Consistoria Efrem Benjamin si Fundatia de Scleroza Multipla-MS Bihor
 • Hotărârea 431/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 430/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Bransament apa si racord canal str. HENRIK IBSEN NR.20, Oradea”
 • Hotărârea 429/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Bransament apa si racord canal str. GHE. DOJA nr.105, Oradea,”
 • Hotărârea 428/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Bransament apa si racord canal str.ROBERT OWEN NR.15, Oradea,”
 • Hotărârea 427/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Semaforizarea intersectiei str.Dimitrie Cantemir - str.Muntele Gaina”
 • Hotărârea 426/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Semaforizarea intersectiei B-dul Magheru - str.George Enescu”
 • Hotărârea 425/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Semaforizarea intersectiei B-dul stefan cel Mare - str.Transilvaniei”.
 • Hotărârea 424/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Betonare curte Coloana Auto” apartinând SC Compania de Apa SA Oradea.
 • Hotărârea 423/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Reabilitare retele de apa si extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Argesului, Oradea”
 • Hotărârea 422/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Reabilitare imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la Uzinele de apa Oradea”
 • Hotărârea 421/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Reabilitarea strazilor si retelelor de apa canal din Municipiul Oradea – str. Vasile Alecsandri”
 • Hotărârea 420/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Amenajare garaje pentru Sectorul Transport Mecanizare”
 • Hotărârea 419/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie „Aductiune apa din Priza de captare Fughiu”
 • Hotărârea 418/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Coridoare de dezvoltare - Reabilitare strada Vasile Alecsandri VARIANTA I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 417/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii contractului de concesionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 416/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 mai 2007.
 • Hotărârea 415/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea pe durata lunilor iunie - august 2007
 • Hotărârea 414/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea in valoare de 21680 RON (42%), suma reprezentând cofinantarea in proiectul care va fi depus in cadrul sesiunii de depunere de cereri de finantare pe perioada 01.05 – 31.05.2007 la Adiministratia
 • Hotărârea 413/2007 - Municipiul Oradea

  privind constatarea validarii mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Serb Adrian din partea Partidului Democrat
 • Hotărârea 412/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepând cu data de 01.07.2007
 • Hotărârea 411/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.07.2007
 • Hotărârea 410/2007 - Municipiul Oradea

  privind validarea Concursului National de Idei « Oradea Rebranding » si aprobarea premiilor ce se acorda concurentilor, conform regulamentului si temei concursului publicate in Ziarul Primariei, nr.25 din data de 23.02.07, Anexa nr. I
 • Hotărârea 409/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea incepând cu data de 01. 06. 2007
 • Hotărârea 408/2007 - Municipiul Oradea

  privind suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2007 a cheltuielilor de judecata in suma de 1.000 lei datorata catre S.C. Agromec S.A. Oradea in baza Senintei nr 41/CA/2006
 • Hotărârea 407/2007 - Municipiul Oradea

  privind suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2007 a cheltuielilor de judecata in suma de 900 lei datorata catre Szabo Etelka in baza Sentintei Civile nr. 4528/2006 si a Deciziei Civile nr. 652/R/2006, precum si c
 • Hotărârea 406/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea premierii Echipei de spada a Clubului Sportiv „Crisul”, pentru ocuparea locului II la Cupa Campionilor Europeni
 • Hotărârea 405/2007 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 404/2007 - Municipiul Oradea

  Privind reglementarea unor masuri de impunere fiscala a imobilelor la care s-au efectuat lucrari de consolidare, modernizare, modificare sau extindere
 • Hotărârea 403/2007 - Municipiul Oradea

  privind neacordarea scutirii de la plata de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere aferente impozitului pe cladire datorat de catre d-na GHIURaU ALINA MIHAELA pentru imobilul din Oradea, str.Sovata nr.46,Bl.Q3,Ap.9
 • Hotărârea 402/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie - Modernizare strada Duiliu Zamfirescu Varianta I, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 401/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii lucrarilor cuprinse in obiectivul de investitie " Extinderea punctului termic PT 316 si realizarea retelelor de termoficare pentru ansamblul de locuinte ANL si casele situate in zona strazii Branului din municipiul Oradea "
 • Hotărârea 400/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea C A I E TULUI D E S A R C I N I privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 20.000 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2145/3 si 2145/4, Oradea, inscris in CF ndf 1316 Oradea, situat in Oradea Str. Mate
 • Hotărârea 399/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate (lucrarile S.C TRANSGEX S.A - GEOTERM, complementare cu lucrarile S.C ELECTROCENTRALE S.A) ,, Utilizarea energiei geotermale de la forajul 4797 si un foraj nou de apa geotermala in asociatie cu utilizarea
 • Hotărârea 398/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DN 79 Varianta III aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 397/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada ARGESULUI -varianta II
 • Hotărârea 396/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada ARDEALULUI -varianta II
 • Hotărârea 395/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada GHEORGHE ASACHI -varianta II
 • Hotărârea 394/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada Al. SAHIA –varianta II
 • Hotărârea 393/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada Henrik Ibsen Varianta a III-a aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 392/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reparatii capitale la Capela Oraseneasca din cimitirul municipal Rulikovski Oradea
 • Hotărârea 391/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii institutiei publice de interes local “Administratia Imobiliara Oradea”, ca serviciu public, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 390/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea luarii unor masuri administrative pentru rezervoarele de beton din patrimoniul municipiului Oradea, preluate in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1056/2004 din patrimoniul RA Apa – Canal Oradea
 • Hotărârea 389/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea investitiei „Parcare multietajata Rogerius” in fata Spitalului de Copii Oradea
 • Hotărârea 388/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inregistrarii in evidentele patrimoniale a Directiei Patrimoniu a imobilului situat in Oradea, str. Iuliu Hossu nr. 37 si evidentierea acestuia in domeniul privat al municipiului Oradea
 • Hotărârea 387/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Român si administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzarii in baza prevederilor Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 386/2007 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea termenilor pentru inchirierea proprietatii imobiliare situata in Oradea, Piata Unirii, nr.8 unde isi desfasoara activitatea Centrul Social Multifunctional
 • Hotărârea 385/2007 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 69 din 31 ianuarie 2007 privind valorificarea unor bunuri imobile apartinând municipiului Oradea
 • Hotărârea 384/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a sumei de 5.388,33 RON reprezentând contravaloarea facturilor, aferente perioadei Februarie 2003 – aprilie 2003, emise in baza Contractelor de inchiriere nr. 201103/27.06.2002 si 201104/27.0
 • Hotărârea 383/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru inchirierea imobilului (constând in casa si teren intravilan) situat in Oradea, str. Padisului nr. 27/A de la numitii Szentgyiorgyi Erzsebet Iuliana si Szentgyiorgyi Lajos Yozsef
 • Hotărârea 382/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii in rate a sultei aferente apartamentului nr. 2 din imobilul situat in Oradea, str. Heliade Radulescu nr. 26, ca urmare a sistarii
 • Hotărârea 381/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schitei de defalcare si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de 113/597 mp teren inscris in coala CF 4602 Seleus nr. Top 138/9, in vederea notarii la CF, a cabinetelor medicale de la parterul blocului de locuint
 • Hotărârea 380/2007 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri cu caracter administrativ pentru spatiul situat in Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 51
 • Hotărârea 379/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 378/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor cu energia electrica, aferenta perioadei 12.01.2007-08.02.2007, pentru imobilele sociale situate in Oradea, str. Voltaire nr.2 , aflate in administrarea Directiei Patrimoniu
 • Hotărârea 377/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia de Asistenta Sociala Comunitara “Agape”
 • Hotărârea 376/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bihor - CPECA si Administratia Sociala Comunitara Oradea - ASCO in vederea desfasurarii de actiuni comune pentru prevenirea consumului de tutun, alcool
 • Hotărârea 375/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRAtIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepând cu data de 01.06.2007
 • Hotărârea 374/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 373/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui. Pop Viorel si a S.C. MAVIO INTERNAtIONAL S.R.L., reprezentând suprafata totala de 1.918 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 6100/11 si 6100/18 inscrise in CFndf 4227 si CFndf 10800 Oradea si nr. cadastral 14266 prov
 • Hotărârea 372/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui. Bandici Alin - Cristian cu sotia Filimon Antoneta - Carmen si a d-lui. Bejan Gheorghe cu sotia Bejan Liliana reprezentând suprafata de 222 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9429 inscris in CFndf 8642 Oradea, situ
 • Hotărârea 371/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14750 si 14751 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 9805 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14750 si 14751 cu d
 • Hotărârea 370/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 29/31.01.2007 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13074 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a teren
 • Hotărârea 369/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Andrisca Remus, reprezentând suprafata de 1.585 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14318, constituit din nr. cadastral 2893 inscris in CFndf 1762 Oradea, situat in Oradea str. Cantonului nr.5A, cu destinatia de “dr
 • Hotărârea 368/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13547 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 360 mp teren identificat cu nr. cadastral 13547 situat in Oradea, Str. Menumorut nr.1 in favoarea S.C. Strad
 • Hotărârea 367/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14601 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 10.063 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14601 , cu destinatia d
 • Hotărârea 366/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 287/26.04.2007 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13086 Oradea in suprafata de 2.647 mp, situat in Oradea Piata 1 Decembrie
 • Hotărârea 365/2007 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotarârii Consiliului Local nr .482/2005 , aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14701 si 14702 Oradea., situate in Oradea str. Constantin Noica nr.27si transmiterea suprafetei de 1
 • Hotărârea 364/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii formei si conturului planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5568 Oradea in suprafata de 2582 mp, situat in Oradea B-dul Dacia
 • Hotărârea 363/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui. Fildan Vasile - Emanuil cu sotia Fildan Mihaela - Ioana, reprezentând suprafata de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14418, inscris in CFndf 85033 Oradea, situat in Oradea strada Capsunilor nr. 12, cu destinat
 • Hotărârea 362/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui. Mester Traian cu sotia Mester Lavinia - Eugenia si a S.C. IOMAVI S.R.L., reprezentând suprafata de 1.634 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6111/1, inscris in CFndf 5014 Oradea, situat in Oradea zona fermelor Seleu
 • Hotărârea 361/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 13096 si 13097 Oradea in suprafata totala de 222 mp., situat in Oradea str. Al..Xenopol FN
 • Hotărârea 360/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii formei si conturului planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11058 Oradea in suprafata de 200 mp, situat in Oradea, Str. Nicolae Jiga
 • Hotărârea 359/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii formei si conturului planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9238 Oradea in suprafata de 915 mp, situat in Oradea Piata Devei
 • Hotărârea 358/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Stranici Florian cu sotia Stranici Doina si a d-lui Fazecas Marin cu sotia Fazecas Liana - Daniela, reprezentând suprafata de 880 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9837, inscris in CFndf 9173 Oradea, situat in Orade
 • Hotărârea 357/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Popa Aurel cu sotia Popa Eugenia, reprezentând suprafata de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14140, inscris in C.F.ndf. 12146 Oradea, situat in Oradea zona strazii Izvorului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 356/2007 - Municipiul Oradea

  rivind acceptarea donatiei d-nei Nica Laura reprezentând suprafata de 88 mp teren identificat cu nr. cadastral 12498/2 inscris in C.F.ndf. 11743 Oradea, situat in Oradea str. Caisilor, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 355/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Motrescu Dragos cu sotia Motrescu Maria, reprezentând suprafata de 187 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1119/15, inscris in C.F.ndf. 787 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 354/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Vasilovici Adrian Radu, reprezentând suprafata de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 14234, inscris in C.F.ndf. 84969 Oradea, situat in Oradea strada Apateului nr. 99, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 353/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Covaciu Silviu Olimpiu cu sotia Covaciu Floare, reprezentând suprafata de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 1755/4 inscris in C.F.ndf. 6208 Oradea, situat in Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinatia de ”drum p
 • Hotărârea 352/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Dobos Mihai cu sotia Dobos Nicoleta - Camelia, reprezentând suprafata de 84 mp teren identificat cu nr. cadastral 12038, inscris in CFndf 11220 Oradea, situat in Oradea strada I. Paun Pincio nr. 1A1, cu destinatia de “d
 • Hotărârea 351/2007 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr.619 din 15.05.2000 si aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 382 inscris in C.F. ndf. 345 Oradea in suprafata de 25 mp, situat in Oradea, intersectia Stra
 • Hotărârea 350/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnilor Cozari Gheorghe - Pavel, Goilean Ioan, Goilean Iuliana, Popute Daniel - Ioan, Popute Daniela - Florentina si Cacuci Floare reprezentând cotele de teren detinute din nr. cadastrale 8419, 8421 si 8645 Oradea, inscrise
 • Hotărârea 349/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Lupou Alexandru si sotia Lupou Rodica Costina reprezentând suprafata de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14314 Oradea, situat in Oradea Strada Bihorului cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 348/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 4233 Oradea in suprafata de 1.190 mp, situat in Oradea strada Dimitrie Cantemir ocupat de Banca Comerciala Româna – Sucursala Oradea
 • Hotărârea 347/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13092 Oradea in suprafata de 229 mp, situat in Oradea str. Nicolae Bolcas FN
 • Hotărârea 346/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14703 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 15 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14703, situat in
 • Hotărârea 345/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13094 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 13094 situat in Oradea, Str. Corneliu Coposu FN, in peri
 • Hotărârea 344/2007 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13093 in suprafata de 8.192 mp. situat in Oradea Str. Garii FN reprezentând teren si cladiri proprietate privata a Statului Român aflate in administrarea In
 • Hotărârea 343/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 14510 si 14511 Oradea in suprafata totala de 307.982 mp., reprezentând terenul destinat Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea
 • Hotărârea 342/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 12 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13566 situat in Oradea, str. Cantacuzino nr. 19 – 21, in favoarea Asociatiei de Proprietari ”Zimbrul”
 • Hotărârea 341/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial – Etapa I – Reglementare acces, amenajarea intersectiei giratorii DN1 km 633 + 750m pentru acces la complexul comercial din sos. Borsului
 • Hotărârea 340/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Etapa a-II-a Reglementare parcela str. Episcop Ion Alexi nr. 24, cad. 10168 - Oradea
 • Hotărârea 339/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare teren pentru locuinte si reglementare acces – str. T. Goga, nr. cad. 9265/1, 9265/2 si 1757 - Oradea
 • Hotărârea 338/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Etapa I Reglementare acces, str. Movilitei nr.21 - Oradea
 • Hotărârea 337/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Etapa I Reglementare acces str. Caisilor nr.14B – Oradea
 • Hotărârea 336/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Spital Judetean de Urgenta, str. Decebal intersectie cu str. Vladeasa – Oradea
 • Hotărârea 335/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator – Reamplasare pompe statie carburanti, amplasare boxe si construire spatiu comercial, str. Calea Santandrei nr. 42 - nr. topo 1460/20, 1460/21 si 1497 – Oradea
 • Hotărârea 334/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Etapa I Reglementare acces str. Caisilor nr.14A - Oradea
 • Hotărârea 333/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii bustului “Czárán Gyula” in Parcul Libertatii - Oradea
 • Hotărârea 332/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial, mansardare cladire de locuit si amenajare birouri, str. Primariei nr. 31 – str. S. Barnutiu nr.1 – Oradea
 • Hotărârea 331/2007 - Municipiul Oradea

  rivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare atelier confectionat jaluzele, in frontul II al strazii Matei Corvin nr. 26, nr.cad. 12217 si 12218 – Oradea
 • Hotărârea 330/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Reglementare acces din strada Colinelor si amplasare casa familiala strada Colinelor nr.5 - Oradea
 • Hotărârea 329/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din strada Bihorului – strada Macului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 328/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala nr.cad. 13333 – Oradea, str. Gh. Doja – front 2
 • Hotărârea 327/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din strada Arinului nr. 4 in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 326/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii Regulamentului de functionare al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Oradea
 • Hotărârea 325/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru constructii de locuinte etapa I - Reglementare accese din strada Piersicilor, Oradea
 • Hotărârea 324/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de amplasare a teraselor sezoniere in zona centrala a municipiului Oradea, aprobat prin Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.398/2006.
 • Hotărârea 323/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar pe anul 2006 al municipiului Oradea
 • Hotărârea 322/2007 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 321/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 aprilie 2007.
 • Hotărârea 320/2007 - Municipiul Oradea

  privind suspendrea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 896/2006 privind stabilirea taxelor speciale pentru prestarea unor servicii in interesul persoanelor fizice in anul 2007 si aprobarea initierii unui proiect de act normativ care sa
 • Hotărârea 319/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzarii terenului in suprafata de 191.292 mp situat in Oradea, str. Ogorului FN–str. Universitatii
 • Hotărârea 318/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de achizitionare de pachete cadou pentru copiii prescolari din unitatile de invatamânt ale municipiului Oradea, cu ocazia zilei de 1 Iunie – Ziua Copilului
 • Hotărârea 317/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea taxelor privind inchirierea suprafetei de joc precum si a suprafetelor din incinta SaLII SPORTURILOR „Antonio Alexe” din Oradea, strada Cazaban nr.3.
 • Hotărârea 316/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea darii in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decât cea de locuinta situat in Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 (subsol) catre Directia de Evidenta a Persoanelor a municipiului Oradea
 • Hotărârea 315/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu persoanele care beneficiaza de inchirierea de locuinte, ca urmare a evacuarii acestora din imobilele care au fost restituite catre fostii proprietari in baza Legii 10/2001
 • Hotărârea 314/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Oradea, in colaborare cu Inspectoratul scolar Bihor, la organizarea de activitati instructiv educative (olimpiada nationala la limba maghiara, ceha, sârba si slovaca, si olimpiada de educatie fizica si
 • Hotărârea 313/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr.151 din 28.02.2006 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare, reglementarea acceselor, zona strazii Apateului si Nojoridului, nr.
 • Hotărârea 312/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Depozit materiale veterinare si sediu firma str. Matei Corvin nr.55, nr. cadastral 10557–Oradea
 • Hotărârea 311/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala, nr.cad. 9264 - str. Nojoridului, Oradea
 • Hotărârea 310/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cladire locuinte colective, str. Buzaului nr.2C - Oradea
 • Hotărârea 309/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere si amenajare microcomplex alimentatie publica si agrement str. Menumorut nr.1
 • Hotărârea 308/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Depozit utilaje si unelte gospodaresti str. Calea Sântandrei nr. cad. 1286 si 1287 – Oradea
 • Hotărârea 307/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice pentru inchirierea spatiului publicitar atasat bancilor amplasate pe str Republicii - pietonal
 • Hotărârea 306/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizarii unei licitatii publice pentru inchiriere teren, domeniu public, in vederea amplasarii de panouri publicitare.
 • Hotărârea 305/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 304/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea programului de festivitati derulat de Municipiul Oradea cu ocazia sarbatoririi Zilei Europei
 • Hotărârea 303/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in CFndf 8577 si 8578 cu nr. cadastrale 9219 si 9220 in suprafata totala de 10.791 mp, situat in Oradea , str. Ogorului
 • Hotărârea 302/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea initierii procedurii de emitere a unei hotarâri de guvern, pentru preluarea cu titlu gratuit a cotei de 2830/6663 mp teren din imobilul notat in C.F. ndf. 8928 Oradea cu nr. cadastral 10488 si a constructiilor anexe existente pe teren, s
 • Hotărârea 301/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Malita Mircea Augustin, reprezentând suprafata de 1150 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1264/2 inscris in C.F.ndf 11830 Oradea, situat in Oradea zona str. Traian Goga , cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 300/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13084 Oradea in suprafata de 3.983 mp., reprezentând piata agroalimentara Iosia situata in Oradea str.Al.Cazaban - str.O.Densusianu
 • Hotărârea 299/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 13077 si 13078 Oradea in suprafata totala de 10.397 mp., reprezentând parc si spatiu verde situat in Oradea zona Sala Sporturilor.
 • Hotărârea 298/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren in zona str. Santaului intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si S.C. Samos Prodimpex S.R.L.
 • Hotărârea 297/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 83,65 mp inscris in CF nr. 77219 Oradea cu nr. topo 9703/10 si CF ndf 1291 Oradea cu nr.cadastral 1885, situat in Oradea, Calea Aradului nr.27, bl.P61
 • Hotărârea 296/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a suprafetei totale de 68,57 mp teren identificat cu nr. topo 9703/6 si 9703/9 inscrise in C.F. 7351 Oradea
 • Hotărârea 295/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 6 mp teren public pentru amplasarea unui dulap pentru echipament stradal de telefonie in municipiul Oradea, Piata Independentei nr.51, in favoarea S.C. ROMTELECOM S.A.
 • Hotărârea 294/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Vuscan Doina, reprezentând suprafata de 37 mp. teren identificat cu nr.cadastral 14444, provenit din nr.cadastral 11004 inscris in C.F.ndf. 8820 Oradea, situat in Oradea strada Adevarului f.n., cu destinatia de “drum p
 • Hotărârea 293/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Dorobantu Paul cu sotia Dorobantu Maria, reprezentând suprafata de 51 mp teren identificat cu nr.cadastral 10421/1 inscris in C.F.ndf. 8285 Oradea, situat in Oradea strada Facliei nr. 85A, cu destinatia de “drum pub
 • Hotărârea 292/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Costea Gheorghe, reprezentând suprafata de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 11930 inscris in C.F.ndf 11733 Oradea, situat in Oradea str. Ion Alexei nr. 24, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 291/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Chis Violeta si a domnului Morar Liviu Horea, reprezentând suprafata de 235 mp. teren identificat cu nr.cadastral 5081/1 inscris in C.F.ndf 5234 Oradea, situat in Oradea zona str. Gh. Doja , cu destinatia de “drum pub
 • Hotărârea 290/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Bodiut Ramona Madalina, reprezentând suprafata de 1.969 mp teren identificat cu nr.cadastral 14269 inscris in C.F.ndf 12136 Oradea, situat in Oradea zona str. P. Pincio - str.Macului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 289/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Birau Valentin Marin cu sotia Birau Livia, reprezentând suprafata totala de 505 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 13654 si 13712 inscrise in C.F.ndf 11920 Oradea si C.F.ndf 11923 Oradea, situat in Oradea strada Pie
 • Hotărârea 288/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastrale 13087 si 13088 Oradea in suprafata totala de 5.397 mp., reprezentând scuar in Oradea, zona Piata Unirii
 • Hotărârea 287/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13086 Oradea in suprafata de 2.647 mp., situat in Oradea Piata 1 Decembrie
 • Hotărârea 286/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13085 Oradea in suprafata de 6.445 mp., situat in Oradea strada Dunarii
 • Hotărârea 285/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13089 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 283 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13089, cu destinatia ”drum pu
 • Hotărârea 284/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea, pe anul 2007.
 • Hotărârea 283/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de concesionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 282/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii din surse proprii in anul 2007 de catre S.C. Compania de Apa Oradea S.A. a lucrarilor de investitii la Blocul de locuinte situat pe str. Tudor Vladimirescu nr.1
 • Hotărârea 281/2007 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantilor municipiului Oradea in grupurile de lucru pentru domeniile Mediu si Transport din cadrul Comitetului European al Municipalitatilor si Regiunilor de la Bruxelles
 • Hotărârea 280/2007 - Municipiul Oradea

  Privind suplimentarea numarului si modificarea structurii personalului nedidactic din invatamântul de stat din Municipiul Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 279/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
 • Hotărârea 278/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii la plata dobânzilor si penalitatilor de intârziere datorate de OBERMAJER MARIA pentru imobilul situat in Oradea, str.Gheorghe Sincai nr.8,
 • Hotărârea 277/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate prezentate in anexa, din cadrul programului de “ Reabilitare a retelelor de apa si canal pe strazile din Municipiul Oradea pentru anul 2007-2008”
 • Hotărârea 276/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „ Artere principale de legatura - Reabilitare strada Pescarusului intre str. Republicii si Parcul Petõfi Varianta I aferent programului - Reabilitare, modernizare, extindere infrastr
 • Hotărârea 275/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie - Artere principale de legatura - Reabilitare strada Bumbacului Varianta I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 274/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie artere principale de legatura - Reabilitare strada Muzeului Varianta I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 273/2007 - Municipiul Oradea

  privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al dlui CAPOTA MARIUS.
 • Hotărârea 272/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanturilor contabile, a conturilor de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exercitiului financiar al anului 2006, la R.A. Oradea Transport Local si R.A. Piete, Agrement si Salubritate Oradea.
 • Hotărârea 271/2007 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu pentru concesionarea Depozitului de zguri si cenusi din Santaul Mic, aflat in proprietatea Municipiului Oradea si in administrarea SC Electrocentrale SA Oradea
 • Hotărârea 270/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanturilor contabile, a conturilor de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exercitiului financiar al anului 2006, la S.C. Electrocentrale S.A. Oradea si la S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 269/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 martie 2007.
 • Hotărârea 268/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de modificare a articolului 3, respectiv articolul 5 din Hotarârea Consiliului Local nr.68/2007 privind utilizarea spatiului situat in Oradea, str. Miron Pompiliu, nr.5
 • Hotărârea 267/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2007
 • Hotărârea 266/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Oradea Transport Local
 • Hotărârea 265/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2007
 • Hotărârea 264/2007 - Municipiul Oradea

  pentru darea avizului de principiu in vederea asocierii Municipiului Oradea cu Judetul Bihor in vederea infiintarii unei societati comerciale pe actiuni.
 • Hotărârea 263/2007 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului pe anul 2007
 • Hotărârea 262/2007 - Municipiul Oradea

  privind insusirea raportului de evaluare a CS FC Bihor-Oradea si stabilirea valorii minime a ofertei publice de vânzare a participatiei detinute de Municipiul Oradea
 • Hotărârea 261/2007 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 873/22.12.2005
 • Hotărârea 260/2007 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din municipiul Oradea
 • Hotărârea 259/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru achizitionarea si implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management in Primaria Municipiului Oradea
 • Hotărârea 258/2007 - Municipiul Oradea

  privind mentinerea de catre Directia de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea a Hotarârii Consiliului Local nr. 896/21.12.2006 privind stabilirea taxelor speciale pentru prestarea unor servicii in interesul persoanelor fizice in anul 2007, de catr
 • Hotărârea 257/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie MODERNIZARE strada MICSANDRELOR
 • Hotărârea 256/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie MODERNIZARE strada ADEVARULUI
 • Hotărârea 255/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate din cadrul Programului de reabilitare a retelelor de apa si canal pe strazile din Municipiul Oradea pentru anul 2007
 • Hotărârea 254/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie "Reabilitare retea termica primara de pe str. Muzeului la PT. 217 pe str. Izvorului"
 • Hotărârea 253/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea sumei de 1.000 lei, in favoarea Asociatiei Pinochio Oradea, necesara deplasarii echipei de baschet in fotoliu rulant la turneul international de la Banja-Luka – Bosnia Hertegovina
 • Hotărârea 252/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii al ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 aprilie 2007
 • Hotărârea 251/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Fundatia Ruhama si Administratia Sociala Comunitara Oradea (ASCO) in vederea dezvoltarii serviciilor Biroului de Consiliere pentru Cetateni Oradea
 • Hotărârea 250/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia Crestina de Asistenta Sociala “Casa” in vederea acordarii de servicii sociale pentru familiile in dificultate din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 249/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.931/2006, pentru infiintarea Caminului pentru Persoane Vârstnice in subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administratia Sociala Comunitara Oradea
 • Hotărârea 248/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Habitat for Humanity Romania si Habitat for Humanity Romania – Beius, pentru conceperea, dezvoltarea si implementarea unui proiect pilot de dezvoltare comunitara.
 • Hotărârea 247/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 246/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea (ASCO) si Asociatia Handicapatilor Psihic Bihor (AHP) in vederea derularii proiectului „Initiative comunitare informale in sanatate mintala”
 • Hotărârea 245/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local nr.888/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Parcului de vehicule pentru transport accesibilizat, echipamente, accesorii si dispozitive, pentru accesib
 • Hotărârea 244/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii cheltuielilor cu energia termica, energie electrica, apa-canal, salubrizare aferente unitatilor de invatamânt preuniversitar finantate din bugetul local pentru Gradinita cu program prelungit cu 3 grupe, din cadrul Liceului Teo
 • Hotărârea 243/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii in incinta parterului Spitalului de Copii Oradea “dr. Gavril Curteanu” a unui Centru de Endoscopie digestiva si a unui Departament de Medicina Nucleara, prin grija directa a SC Eurorad SRL Oradea
 • Hotărârea 242/2007 - Municipiul Oradea

  Privind punerea in executare a deciziei nr. 25/CA/2007-R pronuntate de Curtea de Apel Oradea in dosarul nr. 3478/35/2006
 • Hotărârea 241/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare a proprietatii imobiliare reprezentand apartamentul 47, situat in Oradea, str. Nufarului nr. 60, bl. AN60 catre d-nul Popescu Florin
 • Hotărârea 240/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului evaluat pentru suprafeta de 210 mp teren identificat cu nr. cad. 12776 si 12777, propus pentru expropriere in vederea realizarii stâlpilor nr 1 si 340 ai liniei electrice 400kV Oradea – Bekescsaba
 • Hotărârea 239/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea, a imobilului situat in Oradea, str. Republicii, nr. 59
 • Hotărârea 238/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu persoanele care beneficiaza de inchirierea de locuinte, ca urmare a evacuarii acestora din imobilele care au fost restituite catre fostii proprietari in baza Legii 10/2001
 • Hotărârea 237/2007 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea in dosarul nr. 491/35/2007 aflat pe rolul Curtii de Apel Oradea
 • Hotărârea 236/2007 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea in dosarul nr. 3715/111/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 235/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate intocmite in vederea executarii lucrarilor de reparatii capitale si investitii la cladirile unitatilor de invatamânt din municipiul Oradea, pe parcursul anului 2007
 • Hotărârea 234/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea protocolului de predare – primire a cinematografului „Transilvania” situat in Oradea, Piata Regele Ferdinand, nr. 2 intocmit conform Hotarârii Guvernului nr.1792 din 13 decembrie 2006
 • Hotărârea 233/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri in vederea realizarii unor investitii pe terenul situat in Oradea, Piata Cetatii, amplasamentul fostei piete agroalimentare, teren inscris in CF NDF nr.1926 Oradea, având nr. cadastral 889
 • Hotărârea 232/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri in vederea implementarii proiectului „Centrului Expozitional Multifunctional Oradea”
 • Hotărârea 231/2007 - Municipiul Oradea

  privind modificarea articolului 5 lit.c) din Hotarârea Consiliului Local nr.552/2002 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietatatea privata a statului si a celor de prest
 • Hotărârea 230/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea oportunitatii scoaterii din functiune a unor instalatii electrice de la Uzinele de Apa, exploatate de S.C. ELECTRICA S.A., apartinând domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 229/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 546/2006 privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea imobilului situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, in care isi desfasoara activitatea Gradinita nr. 26
 • Hotărârea 228/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 227/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru revocarea art. 4 si art. 5 din Hotarârea Consiliului Local nr. 262/27.04.2005 - privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 10834 - 10837, trecerea in proprietatea publica a Municipiului
 • Hotărârea 226/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 529 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9678 Oradea inscris in CF ndf 11531 Oradea, situat in Oradea str. Bihorului, nr.14
 • Hotărârea 225/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14300 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 698 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14300, situat in O
 • Hotărârea 224/2007 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 788/2006 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12764 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin licitatie publica deschisa a supra
 • Hotărârea 223/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Gaspar Andrei cu sotia Gaspar Floare si Burdescu Mihai Aurelian Nicolae reprezentând suprafata totala de 3.017 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 3564/16 si 3565/24 inscrise in CFndf 6447 Oradea, situat in Orade
 • Hotărârea 222/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13083 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13083 situat in Oradea, Str. Menumorut nr. 12, in favoarea Cent
 • Hotărârea 221/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 14316 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 14316 situat in Oradea, strada Seleusului nr.29, in favoarea lui Saba
 • Hotărârea 220/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 6 mp teren public pentru amplasarea unui dulap pentru echipament stradal de telefonie in municipiul Oradea, str. Alexandru Vlahuta, in favoarea S.C. ROMTELECOM S.A.
 • Hotărârea 219/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei domnului Veres Calin Petru cu sotia Veres Liliana reprezentând suprafata de 2.322 mp teren identificat cu nr.cadastral 10812 inscris in C.F.ndf. 8480 Oradea, situat in Oradea zona I. Paun Pincio, cu destinatia de ”drum publi
 • Hotărârea 218/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat prin negocierea directa a terenului situat in Oradea, str. Dunaevsky identificat cu nr.cadastral 13082 provenit din nr.topo 1061/1 inscris in CF 4409 Episcopia Bihor in suprafata de 22 mp
 • Hotărârea 217/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13082 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului cu nr. cad. 13082 Oradea, situat in Oradea str. Isak Dunaevski FN
 • Hotărârea 216/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13081 Oradea in suprafata de 935 mp. si vânzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 935 mp. teren cu nr. cadastral 13081 situat in Oradea , s
 • Hotărârea 215/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. PIATRACOOP S.R.L., reprezentând suprafata de 180 mp teren identificat cu nr. cadastral 12859 inscris in C.F.ndf. 11850 Oradea, situat in Oradea Piata Nucetului nr. 1, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 214/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si garaj - strada Crangului nr. cadastral 12521- Oradea
 • Hotărârea 213/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare cabinet medical prin extindere apartament la parterul blocului D48, str. Seleusului - Oradea
 • Hotărârea 212/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Complex comercial si office center str. Piata Cetatii – str. Sucevei – str. D. Cantemir, nr.cad. 889 , Oradea
 • Hotărârea 211/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din strada Facliei in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 210/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu - Reglementare acces din strada T. Goga in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 209/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Complex comercial si servicii str. Ogorului – str. Universitatii, Oradea
 • Hotărârea 208/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire birouri si spatii comerciale str. Vavilov nr. 2 - Oradea
 • Hotărârea 207/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala, str.Crângului nr. 29/A, nr. cadastral 6106/1 – Oradea
 • Hotărârea 206/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din strada Episcop Ion Alexi in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii
 • Hotărârea 205/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial si birouri, nr. cad. 11006, str. Mestesugarilor nr. 96 – Oradea
 • Hotărârea 204/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala, strada Dornei f.n. – Oradea, nr.cadastral 10961
 • Hotărârea 203/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea strategiei bugetare a municipiului Oradea pe perioada 2008 – 2013 si a creditelor de angajament pentru exercitiul bugetar 2008
 • Hotărârea 202/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 februarie 2007.
 • Hotărârea 201/2007 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din data lunile martie - mai 2007.
 • Hotărârea 200/2007 - Municipiul Oradea

  Privind numirea reprezentantilor administratiei publice locale in comisiile de concurs/examen desemnate pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice
 • Hotărârea 199/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de informatizare a Asociatilor de Proprietari din municipiul Oradea
 • Hotărârea 198/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea identificarii un teren de sport, proprietatea Municipiului Oradea, din apropierea Liceului Reformat Loranffy Zsuzsanna si elaborarea unei propuneri cu privire la modificarea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotarârea Consi
 • Hotărârea 197/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea conditiilor de participare a Municipiului Oradea ca si partener in cadrul proiectului "Histurban-European Cultural Identity", proiect finantat de Ministerul Integrarii Europene prin programul Phare 2004/016-772.05.02;
 • Hotărârea 196/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, in valoare de 25.000 EURO (5,95 %), suma reprezentând co-finantarea in proiectul „C.OF FE.E NET : CITIES OF FESTIVALS EUROPEAN NETWORK” care urmeaza a fi depus in c
 • Hotărârea 195/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.02.2007
 • Hotărârea 194/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri pentru implementarea programului „Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea”, in perioada 2006-2009
 • Hotărârea 193/2007 - Municipiul Oradea

  privind incheiere unui act aditional la contractul de parteneriat public-privat pentru lucrarile de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai in municipiul Oradea
 • Hotărârea 192/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii „Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile Hidiselu de Sus, HIdiselu de Jos, Mierlau, Dragesti, Tasad, Ceica si Bucium” ce urmeaza a fi incheiat intre
 • Hotărârea 191/2007 - Municipiul Oradea

  privind achizitia de tramvaie si autobuze de transport urban de calatori si contractarea unui imprumut bancar pentru realizarea acestei investitii
 • Hotărârea 190/2007 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de rectificare a bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 189/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificarii listei cu obiectivele de investitii la Regia autonoma Oradea transport local
 • Hotărârea 188/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 la Societatea comerciala Electrocentrale SA Oradea
 • Hotărârea 187/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii SC Compania de Apa Oradea SA la licitatia organizata de Consiliul Local al municipiului Salonta pentru delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa, canalizare menajera si epurare ape uzate in municipiul Salo
 • Hotărârea 186/2007 - Municipiul Oradea

  Privind neacordarea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere, in suma de 25.419 lei, aferente chirii spatii comerciale, datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre SC CONSTARCO SRL Oradea.
 • Hotărârea 185/2007 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea drepturilor si obligatiilor presedintelui Consiliului de Administratie si respectiv, Director General al SC Compania de Apa SA.
 • Hotărârea 184/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladire datorat de AVRAM DOINA pentru imobilul situat in Oradea str.Stefan cel Mare nr.126, Bl. C62, Ap.20
 • Hotărârea 183/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de restructurare al S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 182/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura - Reabilitare strada Ion Bogdan Varianta I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 181/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie : „Asigurarea utilitatilor apa canal pentru Cartierul Tineretului - Oradea,”
 • Hotărârea 180/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DN19 Varianta I”
 • Hotărârea 179/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DN76 Varianta I”
 • Hotărârea 178/2007 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Oradea in Comisia Tehnica de elaborarea si implementarea planurilor si programelor gestionare a calitatii aerului
 • Hotărârea 177/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate din cadrul programului de “Reabilitare a retelelor de apa si canal pe strazile din Municipiul Oradea pentru anul 2007”
 • Hotărârea 176/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura B-dul Decebal tronson str. Matei Basarab- str. Iuliu Maniu si tronson str. Sf. Apostol Andrei - B-dul Dacia Varianta I aferent programului “Reabilitare,
 • Hotărârea 175/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada MARGARETEI –VARIANTA II aferent programului reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea
 • Hotărârea 174/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada CRIVatULUI-VARIANTA II, aferent programului reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea
 • Hotărârea 173/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada AVIATORILOR – tronson III, VARIANTA II aferent programului Reabilitare, modernizare, extindetre infrastructura in municipiul Oradea
 • Hotărârea 172/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Modernizare strada CRÂNGULUI – VARIANTA II, aferent programului Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 171/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura - Reabilitare strada Tudor Vladimirescu Varianta a II-a, aferent programului Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea
 • Hotărârea 170/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura - Reabilitare strada Nicolae Jiga Varianta I, aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 169/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura – Reabilitare str. Horea Varianta I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 168/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura - Reabilitare strada Morii Varianta I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 167/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Artere principale de legatura - Reabilitare strada Iuliu Maniu Varianta I aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 166/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 de ani, a spatiilor in care isi desfasoara activitatea filialele Bibliotecii Judetene “Gheorghe sincai” Oradea
 • Hotărârea 165/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative referitoare la corpul de cladire „Anexe gospodaresti ”, situat in Oradea, str. Clujului nr.229, apartinând Grupului scolar „Andrei saguna”
 • Hotărârea 164/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru imobilul situat in Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.13, in care isi desfasoara activitatea Gradinita nr.36
 • Hotărârea 163/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vânzarea terasei de pe blocul D30 situat in Oradea, str. Traian Lalescu nr.29, in vederea mansardarii acesteia
 • Hotărârea 162/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 3004 inscris in C.F. ndf. 2364 Oradea in suprafata de 369 mp, situat in Oradea, zona strazii 1848
 • Hotărârea 161/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 6361 inscris in C.F. ndf. 7117 Oradea in suprafata de 36 mp, situat in Oradea, str. Sportului nr. 5
 • Hotărârea 160/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat prin negocierea directa a terenului identificat cu nr. cadastral 2532 inscris in C.F. ndf. 11445 Oradea in suprafata de 283 mp, situat in Oradea, str. Bartok Bela nr. 1/A
 • Hotărârea 159/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat prin negocierea directa a terenului identificat cu nr.topo 1662/47 inscris in C.F. 2299 Sântandrei in suprafata de 1850 mp, situat in Oradea, str. C.Hora in favoarea S.C. Redan S.R.L. in cota de 447/1850 mp,
 • Hotărârea 158/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat prin negocierea directa a terenului identificat cu nr.cadastral 10086 inscris in C.F. ndf. 10817 Oradea in suprafata de 79 mp, situat in Oradea, Parcul I.C. Bratianu nr.54
 • Hotărârea 157/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat prin negocierea directa a terenului identificat cu nr.cadastral 9249 inscris in C.F. ndf. 7668 Oradea in suprafata de 1.319 mp, situat in Oradea, str. Ogorului FN
 • Hotărârea 156/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea pretului de achizitie a imobilului situat in Oradea, strada Digului, nr.6, inscris in C.F. 11138 cu nr.topo 7483/5
 • Hotărârea 155/2007 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.108/28 februarie 2006 referitoare la aparitia revistei „Cetatea Oradea. Revista de patrimoniu si turism”
 • Hotărârea 154/2007 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea in dosarele nr.3546/35/2006, respectiv 3548/35/2006 aflate pe rolul Curtii de Apel Oradea
 • Hotărârea 153/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2007 la Stadionul Municipal Oradea si suplimentarea fondurilor de la bugetul local pentru finalizarea investitiilor propuse
 • Hotărârea 152/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei cu denumirea: „Amenajare teren de antrenament cu gazon natural la Stadionul Municipal Oradea”
 • Hotărârea 151/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri pentru modernizarea unor parcari publice cu plata din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 150/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei cu denumirea: „TEREN DE ANTRENAMENT CU GAZON ARTIFICIAL LA STADIONUL MUNICIPAL ”ORADEA .
 • Hotărârea 149/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei cu denumirea: „Amplasarea de panouri si platforme de street-ball in zonele libere ale municipiului Oradea, in vederea asigurarii unor locuri de joaca si recreare pentru toti cetatenii oras
 • Hotărârea 148/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri pentru stabilirea Programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica, precum si a celor destinate recreerii si divertismentului, amplasate pe raza municipiului Oradea.
 • Hotărârea 147/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.03.2007
 • Hotărârea 146/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 13762 si 14165 Oradea situate in Oradea, Zona Piata de Vest
 • Hotărârea 145/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si FLORUtA IOAN sI POPOVICI ANA
 • Hotărârea 144/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Szucs Andrei cu sotia Szucs Elisabeta, reprezentând suprafata totala de 2.008 mp teren identificat cu nr.cadastrale 6425/6 si 1664/21 inscrise in C.F.ndf. 9369 Oradea si respectiv C.F.ndf.1598 Oradea, situat in Oradea
 • Hotărârea 143/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14235 Oradea in suprafata de 1745 mp, situat in Oradea str. Graurilor F.N.
 • Hotărârea 142/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Gligor Vasile Cristian cu sotia Gligor Alina Elena, a domnului Matei Cristian cu sotia Matei Cornelia Iuliana si a domnului Ladanyi sandor, reprezentând suprafata totala de 5.271 mp teren identificat cu nr.cadastrale
 • Hotărârea 141/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a suprafetei totale de 612 mp teren identificat cu nr.topo 4915/2 si 4915/3 inscrise in C.F.10688 Oradea si respectiv C.F. 9154 Oradea
 • Hotărârea 140/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 14238 si 14239 Oradea si transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 3.122 mp teren identificat cu nr.cadastral 14239 Oradea, in favoarea Fundatie
 • Hotărârea 139/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.6623 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 30 mp teren identificat cu nr.cadastral 6623 situat in Oradea, str. Macinului nr.27, in favoarea domnului Murasa
 • Hotărârea 138/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Mag Stelian - Florin prin imputernicit domnul Mag Nistor si a domnului Mag Nistor cu sotia Mag Aurelia, reprezentând suprafata totala de 340 mp teren identificat cu nr. cadastral 4557/1, 4558/2, 4559/1 si 4559/4 in
 • Hotărârea 137/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Arhip Dorel si sotia Arhip Rodica reprezentând suprafata de 94 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13076, situat in Oradea str. Dimitrie Cantemir nr.44, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 136/2007 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr.738/2006 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit in administrarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. a terenului destinat etapei a II-a de dezvoltare a Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea
 • Hotărârea 135/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Gorbe Radu cu sotia Gorbe Mariana - Angela, reprezentând suprafata de 38 mp teren identificat cu nr.cadastral 11343/2 inscris in C.F.ndf. 9601 Oradea, situat in Oradea strada Prunilor nr.21B, cu destinatia de “drum p
 • Hotărârea 134/2007 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.180 din 26 august 1999 privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 977 mp., situat in Oradea str. Ogorului, in favoarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Bihor.
 • Hotărârea 133/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13.860 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 35 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13.860 situat in Oradea, Str. Doina nr.15, in favoarea lui Bele Ni
 • Hotărârea 132/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii Hotarârii Consiliului Local nr.25/31.01.2007, privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 14011 Oradea cu suprafata de 421 mp. si transmiterea in folosinta gratuita a supra
 • Hotărârea 131/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13544 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13544, situat in O
 • Hotărârea 130/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului inscris in C.F. ndf. 3805 Oradea cu nr.cadastal 3847, in suprafata de 23 mp situat in Oradea, Calea Aradului nr. 129, bl. M1 catre S.C. Maia Duc Impex S.R.L.
 • Hotărârea 129/2007 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr.375/31.05.2006 privind trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. topo 2016/2 inscris in C.F. nr. 629 Sântandrei in suprafata de 753 mp si aprobarea planului de
 • Hotărârea 128/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 10544 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 102 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10544 situat in Oradea, Str. Eftimie Murgu nr. 71, in favoarea lui
 • Hotărârea 127/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 12245 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12245 situat in Oradea, Str. Al. Andritoiu nr. 17, in favoarea lui
 • Hotărârea 126/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in CF ndf 11175 cu nr. cadastral 13056 si vânzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 508 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13056 Oradea inscr
 • Hotărârea 125/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului inscris in CFndf 8690 Oradea cu nr. cad. 9890 in suprafata de 44 mp, situat in Oradea B-dul Dacia nr. 58-bl. U3, in favoarea S.C. ADRIAN S.R.L.
 • Hotărârea 124/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare amfiteatru in aer liber – teatru de vara in Cetatea Oradea – Piata Independentei nr.39.
 • Hotărârea 123/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala strada Gh.Doja nr.141 nr. cad. 6667/25 – Oradea
 • Hotărârea 122/2007 - Municipiul Oradea

  privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative pe fatada cladirii situate pe strada Mihai Eminescu nr.15 – Oradea
 • Hotărârea 121/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare si construire casa - strada Iasomiei nr. 29, Oradea
 • Hotărârea 120/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa familiala in frontul II al strazii Visinilor nr. 10 , nr. cadastral 5217 – Oradea
 • Hotărârea 119/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces in prelungirea strazii I. Paun Pincio in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 118/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare acces din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus – Nufarul, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 117/2007 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea si aprobarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu, pentru reglementarea tehnica a parcelarilor, organizarea retelei stradale si dezvoltarea
 • Hotărârea 116/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare platforme de parcare str. Borsului nr. 19 - Oradea
 • Hotărârea 115/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea a unor pachete cu produse alimentare de baza pentru persoanele din municipiul Oradea, aflate in zona de risc social, in cursul anului 2007 cu ocazia Sfintelor Sarbatori a Invierii Domnulu
 • Hotărârea 114/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia Deficientilor Locomotori Bihor, pentru deschiderea unui punct de lucru al Administratiei Sociale Comunitare Oradea in incinta sediului ADL, in
 • Hotărârea 113/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.719/2005, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori, pentru categoriile de persoane benficiare din munic
 • Hotărârea 112/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu pentru incheierea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia “CIORE ROMA” in vederea derularii proiectului “Centru multifunctional pentru rromi”
 • Hotărârea 111/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun, in municipiul Oradea
 • Hotărârea 110/2007 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subventii de la bugetul local al Municipiului Oradea pentru anul 2007, asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 109/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor ocazionate de participarea la activitatile European Social Network - ESN in anul 2007
 • Hotărârea 108/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Politiei Comunitare Oradea, incepând cu data de 01.03.2007
 • Hotărârea 107/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 ianuarie 2007.
 • Hotărârea 106/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.02.2007
 • Hotărârea 105/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.02.2007
 • Hotărârea 104/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii si completarii contractului de asociere in participatiune nr.81046/1999 incheiat cu S.C. Drumuri Orasenesti S.A.
 • Hotărârea 103/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indreptarii erorii materiale strecurate in continutul Anexei nr.3 din Hotarârea Consiliului Local nr.927/2006
 • Hotărârea 102/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea mecanismului financiar de organizare si functionare a activitatii cu caracter economic din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 101/2007 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de efectuare a platii retroactive a drepturilor banesti reprezentand primele de vacanta, pentru perioada 2003-2004-2005 in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 republicata, privind Statutul functionari
 • Hotărârea 100/2007 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 806 din 31.10.2006, Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 890 din 30.11.2006, Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.929 din 21.12.2006, Hotarârii C
 • Hotărârea 99/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de principiu pentru incheierea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Habitat for Humanity Romania – Beius pentru conceperea, dezvoltarea si implementarea unui proiect pilot de dezvoltare co
 • Hotărârea 98/2007 - Municipiul Oradea

  Priivind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.505/31 iulie 2006, privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia Ramiluck in vederea acordarii de servicii de ing
 • Hotărârea 97/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 01.02.2007
 • Hotărârea 96/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor administrative ocazionate de plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni combustibili petrolieri conform O.U.G. nr.107/2006 pentru modificarea O.U.G nr.5/2003 privind acord
 • Hotărârea 95/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de inhumarea cadavrelor fara apartinatori si a cadavrelor cu identitate necunoscuta
 • Hotărârea 94/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listelor de prioritati In vederea inchirierii locuintelor sociale, sesiunea 2006
 • Hotărârea 93/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.248/2003 privind aprobarea listelor de prioritati in vederea inchirierii locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, sesiunea 2003
 • Hotărârea 92/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 91/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa pe nr. cadastral 6485/1 si deschidere strada pe nr.cad.10911 in zona strazii Apateului–Oradea
 • Hotărârea 90/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare case si reglementare acces str.Paun Pincio - str.Aurel Covaci, nr.cadastral 3188 si 7983 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 89/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa, str. Muntele Gaina nr.65, nr. cad. 11841, Oradea
 • Hotărârea 88/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte, reglementarea acceselor, zona strazii I. Paun Pincio - nr. cad. 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803, 10804, 10805, 10806,108
 • Hotărârea 87/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Casa familiala - str. Merilor nr.15 nr. cad. 9655- Oradea
 • Hotărârea 86/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa unifamiliala str.Facliei nr. 85 A nr. cadastral 10421 – Oradea
 • Hotărârea 85/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare rezervor subteran si statie de pompare, remodelare piateta din fata magazinului Crisul Supermarket - str. Republicii nr.30 - Oradea
 • Hotărârea 84/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala si imprejmuire teren - str.Plaiului nr. 3, nr. cad. 12686 si nr. cad. 8445/5- Oradea
 • Hotărârea 83/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren - strada Vântului, numar cadastral 1664/11 - Oradea
 • Hotărârea 82/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa unifamiliala strada Facliei nr. cadastral 9421 – Oradea
 • Hotărârea 81/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire doua case familiale - str. Merilor nr.4, nr. cad. 4680/7- Oradea
 • Hotărârea 80/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare case si reglementare acces str. Cimbrului, nr. cadastral 9428 si 9429 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 79/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala, str. Dornei nr. 50A – Oradea, nr. cadastral 11758
 • Hotărârea 78/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spalatorie auto si birouri strada Muntele Gaina nr.1 Oradea
 • Hotărârea 77/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detatiu - Casa familiala si imprejmuire teren, strada Caisilor nr.4/M, nr.cad. topo 5826/24 – Oradea
 • Hotărârea 76/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala, str. Marin Preda - str. Paltinului - nr. cadastral 11141 – Oradea
 • Hotărârea 75/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Imobil de locuinte si spatii comerciale, strada Razboieni nr.1 Oradea
 • Hotărârea 74/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Utilizarea energiei geotermale de la forajul 4797 si un foraj nou de apa geotermala in asociatie cu utilizarea gazelor naturale pentru producerea agentului termic de incalzire si prep
 • Hotărârea 73/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a traficului greu si de avizare a parcarii autovehiculelor care efectueaza transport de marfa si persoane in municipiul Oradea, aprobat prin Hotarârea Consiliului local al mu
 • Hotărârea 72/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare Calea Clujului Varianta a II-a”.
 • Hotărârea 71/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Roman care fac obiectul vânzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 70/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico si economici ai investitiei cu denumirea: Realizarea ansamblului de locuinte din Calea Sântandreiului Oradea
 • Hotărârea 69/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinând municipiului Oradea
 • Hotărârea 68/2007 - Municipiul Oradea

  Privind utilizarea spatiului situat în Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5
 • Hotărârea 67/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea înfiintarii Centrului Expozitional Multifunctional, în Oradea, fosta locatie a poligonului auto, în str. Octavian Goga
 • Hotărârea 66/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a sumei de 976,20 RON reprezentând contravaloarea facturilor, aferente perioadei iunie 2003 - mai 2005,emise în baza Contractului de Închiriere nr. 115094/08.07.1997, având ca obiect spasiul
 • Hotărârea 65/2007 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri cu caracter administrativ pentru spatiul situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 4
 • Hotărârea 64/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei cu denumirea: Realizarea Centrul de Informare turistica al municipiului Oradea pe amplasamentul din P-ta 1 Decembrie
 • Hotărârea 63/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri pentru înfiintarea unei Parcari Multifunctionale în municipiul Oradea, P-ta Independentei, pe terenul în suprafata de 3.465mp
 • Hotărârea 62/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii SEDIU ADMINISTRATIV MULTIFUNCTIONAL EPISCOPIA BIHOR - ORADEA str. Ciucasului nr.11
 • Hotărârea 61/2007 - Municipiul Oradea

  Privind unele masuri pentru înfiintarea Parcului Industrial Oradea
 • Hotărârea 60/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea construirii unei gradinite în cartierul Nufarul, pe str. Liszt Ferencz, pe amplasamentul terenului având nr. cadastral 13068, în suprafata de 2328 mp
 • Hotărârea 59/2007 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea pretului de vanzare prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 3004 inscris in CF ndf 2364 Oradea în suprafata de 369 mp, situat în Oradea, zona strazii 1848
 • Hotărârea 58/2007 - Municipiul Oradea

  Privind resingerea pretului de vanzare rezultat prin negocierea directa a terenului identificat cu nr. topo 1662/47 inscris in CF 2299 Santandrei în suprafata de 1850 mp, situat în Oradea, str. C. Hora în favoarea S.C. Redan S.R.L. în cota de 447/1850 mp,
 • Hotărârea 57/2007 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii de vanzare prin negocierea directa a terenului identificat cu nr. cadastral 10086 inscris in CF ndf 10817 Oradea în suprafata de 79 mp, situat în Oradea, P-cul I.C. Bratianunr. 54.
 • Hotărârea 56/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea în folosinta gratuita pe o perioada de 10 de ani, a imobilului situat în Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 64, în favoarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane
 • Hotărârea 55/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea protocolului de predare primire a Salii Sporturilor Antonio Alexe întocmit conform Hotarârii Guvernului României nr.1559/2006
 • Hotărârea 54/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea instrainarii cotei-parti din dependinta comuna (uscatoria), apartinând imobilului situat in Oradea, str. Sovata nr. 57, bl. PB 36
 • Hotărârea 53/2007 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in anul 2007
 • Hotărârea 52/2007 - Municipiul Oradea

  Privind preluarea în administrarea Primariei Municipiului Oradea - Directia Patrimoniu a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. HENRI COANDA nr. 15 bloc PB 22 ap. 17
 • Hotărârea 51/2007 - Municipiul Oradea

  Privind scoaterea din inventar si patrimoniu a imobilului situat în Oradea, str. Santului nr. 10 înscris în CF initial 3438 Oradea numar top 6429/2 transcris în CF individual 77602 Oradea
 • Hotărârea 50/2007 - Municipiul Oradea

  privind scoaterea din patrimoniu si sistarea chiriei pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 6, 7 si 8 din imobilul situat în Oradea, str. Cuza Voda nr. 66 înscris în CF 192 Oradea numar topo 2216 Si 2217
 • Hotărârea 49/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri, incepand cu 01.01.2007, a proprietarilor Asociatiei de Proprietari POENITA , situata în Oradea str. SPL.CRISANEI nr. 9 BL. A - 3,
 • Hotărârea 48/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru punerea în aplicare a Hotarârii Consiliului Local nr. 738/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit în administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea
 • Hotărârea 47/2007 - Municipiul Oradea

  Privind suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2007 a cheltuielilor de judecata în suma de 1.676 lei datorate catre Vajna Clementina Iuliana în baza Sentintei Civile nr. 163/CA/2006-R si a Deciziei nr 243/CA/2006-R
 • Hotărârea 46/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru mandatarea Primarului municipiului Oradea in vederea stabilirii indemnizatiei lunare a presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Directorului General de la Societatea Comerciala Compania de Apa Oradea SA Si Societatea comer
 • Hotărârea 45/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea platii esalonate pe o durata de doi ani a pretului de vânzare de 5.000 EURO (fara tva) al terenului identificat cu nr. cadastal 4926/2 în suprafata de 250 mp situat în Oradea, Calea Clujului în vecinatatea Uzinei de apa, de catre Dl. C
 • Hotărârea 44/2007 - Municipiul Oradea

  Privind suplimentarea numarului si modificarea structurii personalului nedidactic din învatamântul de stat din Municipiul Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 43/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice pe anul 2007
 • Hotărârea 42/2007 - Municipiul Oradea

  Privind suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2007, a cheltuielilor de judecata în suma de 1.110,3 lei, datorate catre SC Calcis Impex SRL, în baza Sentintei Civile nr. 5683/2005
 • Hotărârea 41/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Cresa Oradea
 • Hotărârea 40/2007 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, in valoare de 9240EURO (55,00 %), suma reprezentând co-finantarea in proiectul „ADDED VALUE” depus in cadrul Programului IEEA STEER VKA 9 2006, de catre Ageneal, Port
 • Hotărârea 39/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, în valoare de 8030 EURO (55,00 %), suma reprezentând co-finantarea în proiectul ,,TRENDY TRAVEL depus în cadrul Programului IEEA STEER VKA 9 2006, de catre Sarah Dana
 • Hotărârea 38/2007 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, în valoare de 5995 EURO (55,00%), suma reprezentând co-finantarea în proiectul ,,PRO MOTIONE depus în cadrul Programului IEEA STEER VKA 9 2006, de catre De Gronne Hus,
 • Hotărârea 37/2007 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian Florin, a d-lui Gavrilas Gheorghe – Florin cu sotia Gavrilas Florica – Dana, a d-nei Maticas Florica – Marinela, a d-lui Sebesan Calin – Ovidiu cu sotia Sebesan Monica – Mirela si a d-lui Gut Ioan – Florin cu
 • Hotărârea 36/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 1645 Oradea si trecerea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 1645 situat în Oradea, Str. Cazaban nr.3, reprezentând Sa
 • Hotărârea 35/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Mudura Traian, reprezentând suprafata de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13388 înscris în C.F.ndf 11537 Oradea, situat în Oradea strada Renasterii nr. 1F, cu destinatia de drum publica
 • Hotărârea 34/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Szucs Andrei si sotiei Szucs Elisabeta, reprezentând suprafata de 1727 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1664/1 înscris în C.F.ndf 1578 Oradea, situat în Oradea str. Vîntului f.n., cu destinatia de drum public
 • Hotărârea 33/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Popus Ioan cu sotia Popus Leontina, reprezentând suprafata de 106 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1450/1 înscris în C.F.ndf 11511 Oradea, situat în Oradea strada Dimitrie Angel f.n., cu destinatia de drum publ
 • Hotărârea 32/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Bohus Gheorghi - Ovidiu si a d-lui Lucaci Ioan Adrian cu sotia Lucaci Anca, reprezentând suprafata de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10072 înscris în C.F.ndf 8171 Oradea, situat în Oradea strada Bunyitai Vi
 • Hotărârea 31/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Jurjut Ovidiu - Dorel cu sotia Jurjut Anca - Gabriela, reprezentând suprafata de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 767/1 înscris în C.F.ndf 617 Oradea, situat în Oradea strada Strugurilor nr. 32 , cu destinat
 • Hotărârea 30/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Corb Florian cu sotia Corb Florica si a d-lui Sabau Emil - Dumitru cu sotia Sabau Sorina - Ancuta, reprezentând suprafata totala de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3825/4 înscris în C.F.ndf 11662 Oradea, situat
 • Hotărârea 29/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13074 Oradea si trecerea în proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului cu nr. cad. 13074, situat în Oradea, B-dul Stefan Cel Mare nr.32
 • Hotărârea 28/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 667/28.09.2006 privind planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10909 Oradea si trecerea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu
 • Hotărârea 27/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii conturului si suprafetei nr. cadastral 1002 Oradea si concesionarea directa a cotei de 150/300 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1002 situat în Oradea, Str. Republicii nr.30 în favoarea SC Crisul Supermarket SA
 • Hotărârea 26/2007 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13075 Oradea si trecerea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 13075 situat în Oradea, Str. Ciucasului FN, reprezentand
 • Hotărârea 25/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14011 Oradea cu suprafata de 421 mp. si transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 421 mp teren in favoarea Episcopiei Greco-Catolice Oradea in ved
 • Hotărârea 24/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 13071,
 • Hotărârea 23/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11938 situat în Oradea, Str. Rosiorilor nr. 11A, în favoarea SC Krizolitus Impex SRL
 • Hotărârea 22/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-nei Sere Simona Anca, reprezentând suprafata de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6471/2 înscris în C.F.ndf 11524 Oradea, situat în Oradea strada Renasterii f.n., cu destinatia de drum publica
 • Hotărârea 21/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Ardelean Horia Simion, reprezentând suprafata de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13692 înscris în C.F.ndf 11480 Oradea, situat în Oradea strada Facliei f.n., cu destinatia de drum publica
 • Hotărârea 20/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13570 Oradea si trecerea în proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului cu nr. cad. 13570 Oradea reprezentând drumul de exploatare nr.3463 situ
 • Hotărârea 19/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13570 Oradea si trecerea în proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului cu nr. cad. 13570 Oradea reprezentând drumul de exploatare nr.3463 situ
 • Hotărârea 18/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 600 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11072 Oradea înscris în CF ndf 10835 Oradea, situat în Oradea str. Cerntutiului nr.3/B Privind aprobarea vânzarii prin licitatie pub
 • Hotărârea 17/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12508 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 97/460 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12508, situat în O
 • Hotărârea 16/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Ivan Nicolae cu sotia Ivan Florentina, reprezentând suprafata de 163 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11415 înscris în C.F.ndf 9505 Oradea, situat în Oradea strada Traian Goga f.n., cu destinatia de drum public
 • Hotărârea 15/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 2053 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2053 situat în Oradea, Str. Nojoridului nr. 2/A în favoarea d-lui P
 • Hotărârea 14/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13566 si 13567 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 81 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13567 situat în Oradea, Str. Cantacuzino nr. 19 - 21 în fa
 • Hotărârea 13/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 12776 si 12777 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 12776 si 12777 Oradea, situat in Oradea in vecin
 • Hotărârea 12/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 12776 si 12777 Oradea si trecerea în proprietatea privata a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 12776 si 12777 Oradea, situat în Oradea În vecin
 • Hotărârea 11/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Dudas Marinel, reprezentând suprafata de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2898/1 înscris în C.F.ndf 11478 Oradea, situat în Oradea str. Ciresilor f.n., cu destinatia de drum publica
 • Hotărârea 10/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 11978 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11978 situat în Oradea, Str. Aluminei nr. 7 în favoarea lui Indrei
 • Hotărârea 9/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 4 mp teren public pentru amplasarea unui dulap pentru echipament stradal de telefonie, in P-ta taranilor intersectie cu str. Stefan Zweig , in favoarea SC ROMTELECOM S.A. - Unitatea Regionala Timi
 • Hotărârea 8/2007 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Szilagyi Iosif cu sotia Szilagyi Ileana, reprezentând suprafata totala de 89 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 2659/3 si 2695/5 înscrise în C.F.ndf 2410 si respectiv 11504 Oradea, situat în Oradea strada Valea Frum
 • Hotărârea 7/2007 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12699 Oradea cu suprafata de 14.733 mp., si acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren , între Consiliu Local al municipiului Oradea si S.C
 • Hotărârea 6/2007 - Municipiul Oradea

  Privind neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA propus pentru anul 2007
 • Hotărârea 5/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 la Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea.
 • Hotărârea 4/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 la Societatea Comerciala Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 3/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 la Regia autonoma Oradea transport local.
 • Hotărârea 2/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2007
 • Hotărârea 1/2007 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 decembrie 2006