Hotărârea nr. 97/2005

privind infiintarea a doua centre sociale multifunctionale pentru persoane varstnice cu denumirea “ Nufarul si Rogerius”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind infiintarea a doua centre sociale multifunctionale pentru persoane varstnice cu denumirea “ Nufarul si Rogerius”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.63.729 din 15 februarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune infiintarea a doua centre sociale multifuncționale pentru persoane varstnice cu denumirea “ Nufarul si Rogerius”

In conditiile prevazute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Vazand dispozitiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand cont de prevederile art. 38 alin.(2) lit. f) si ale art. 46 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă infiintarea Centrului Multifunctional “Nufarul” cu sediul in Oradea, str. Nufarului nr.47 bl. D111, destinat persoanelor varstnice.

Art.2. Se aprobă infiintarea Centrului Multifunctional “Rogerius” cu sediul in Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr.58 bl. C 30 destinat persoanelor varstice.

Art.3. Se aprobă elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare a centrelor sociale multifunctionale “Nufarul” si “Rogerius”, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, prin grija Administratiei Social Comunitare Oradea.

Art.4. Se aprobă suportarea cheltuielilor de functionare ale centrelor sociale multifunctionale “Nufarul” si “Rogerius” constand din utilitati si cheltuieli de personal, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al municipiului Oradea, aprobat în conditiile legii.

Art.5. Se aprobă darea in folosinta a centrelor sociale multifunctionale “Nufarul” si “Rogerius” incepand cu data de 01 mai 2005 prin grija Administratiei Social Comunitare Oradea si a Primariei Municipiului Oradea - Directia Patrimoniu.

Art.6. Se aprobă efectuarea lucrarilor de amenajare pentru centrele sociale asa cum vor fi prevazute in documentatia tehnica de executie si suportarea acestora din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al municipiului Oradea, capitolul 63.02.50 - Alte actiuni si servicii publice de gospodarie comunala, art. 27 - Reparatii Curente, in limita a 350 milioane lei, conditionat de parcurgerea etapelor procedurale prevazute de O.G. nr. 60/2001 prin grija Primariei Municipiului Oradea - Directia Patrimoniu;

Art.7. Se aprobă dotarea cu mobilier a centrelor sociale multifunctionale pentru a corespunde scopului pentru care au fost infiintate, de asigurare de servicii de consiliere, consultanta si activitati de recreere pentru persoane varstnice si suportarea acestora din contul 50.39 “ Disponibil din fondul de rulment ”, in limita a 250 milioane lei, conditionat de parcurgerea etapelor procedurale prevazute de OG nr. 60/2001 prin grija Primariei Municipiului Oradea - Directia Patrimoniu ;

Art.8. Se aproba inscrierea in lista cu obiecte de investitii - Cap. C - Dotari independente -finantate din fondul de rulment a unui nou obiectiv, prin grija Primariei Municipiului Oradea - Directia Economica, intitulat “ Dotare cu mobilier a centrelor sociale multifunctionale - ” Rogerius “ si “ Nufarul “ - 250 milioane lei “ .

Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.97. SECRETAR

Florian Dacin