Hotărârea nr. 950/2005

Privind aprobarea statului de functii si organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții și organigramei Clubului Sportiv Muncipal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr. 627 din data de 15 decembrie 2005, întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei și a statului de funcții de la Clubul Sportiv Municipal Oradea, valabil începând de la data de 1 ianuarie 2006,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;

În conformitate cu art. 7 alin. 2 din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin H.G. nr. 775/1998, completată cu H.G. nr. 157/1999, care prevede aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal de către Consiliul Local;

Luând în considerare faptul că antrenorul principal și antrenorul secund de la secția de handbal sunt persoane fizice autorizate care prestează servicii către Clubul Sportiv Municipal Oradea, avand in vedere creșterea volumului de muncă, datorită evoluării în primul eșalon a echipei de baschet și în același timp ținând cont de creșterea volumului de muncă din cadrul compartimentului financiar - contabil,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Clubului Sportiv Municipal Oradea, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Clubul Sportiv Municipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.950.                                                      SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Anexa 2
ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST 2004
CONSILIUL LOCAL
Conducere3
PRIMARExecuţie10
Total13
COMITET DIRECTOR
DIRECTOR1-
DIRECTOR SPORTIV19COMPARTIMENT ECONOMICO - FINANCIAR11
1
SECŢIA POLOSECŢIA HANDBALSECŢIA JUDOSECŢIA BACHET
-2-3-2-2
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 1
ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2006
Anexa nr.1
la HCL nr. 950 din 22.12.2005
CONSILIUL LOCAL
Conducere3
PRIMARExecuţie12
Total15
COMITET DIRECTOR
DIRECTOR1-
DIRECTOR SPORTIV110COMPARTIMENT ECONOMICO - FINANCIAR12
1
SECŢIA POLOSECŢIA HANDBALSECŢIA JUDOSECŢIA BACHET
-2-1-2-3

Anexa nr.2

La HCL nr. 950 din 22 decembrie 2005.

STAT DE FUNCȚII

9

și număr de personal al Clubului Sportiv Municipal Oradea valabil începând cu 1 ianuarie 2006

Nr. Crt.

Funcția

9

Studii

Grad /categori e

Total

din care de conducer e

1

Director (consilier)

S

IA

1

1

2

Contabil șef (consilier)

S

IA

1

1

3

Director sportiv (consilier)

S

IA

1

1

4

Contabil

S

I

1

5

Antrenor

S

I

1

6

Antrenor

S

II

2

7

Antrenor

S

III

1

8

Instructor (expert sportiv)

M

I

3

9

Instructor (expert sportiv)

M

III

1

10

Secretar - dactilograf

M

I

1

11

Maseur (referent sportiv)

M

III

2

Total

15

3

Oradea, 22 decembrie 2005.