Hotărârea nr. 95/2005

privind derularea programului „Reabilitare puncte trafo la unitatile sanitare din municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind derularea programului „Reabilitare puncte trafo la unitățile sanitare din municipiul Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.63.732 din 15 februarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune derularea programului „Reabilitare puncte trafo la unitățile sanitare din municipiul Oradea”

Ținând cont de prevederile Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea clădirilor unităților sanitare, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozițiile Legii spitalelor nr.270/2003,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă derularea programului „Reabilitare puncte trafo la unitățile sanitare din municipiul Oradea”, condiționat de parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă executarea lucrărilor de reabilitare a punctelor trafo prin intermediul SC Electrica SA - Oradea ca executant autorizat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.3.(1) Se aprobă suportarea lucrărilor de reabilitare a punctelor trafo din contul 50.39 - „Disponibil din fondul de rulment” prin transferul sumelor aferente executării lucrărilor în contul 21.46.02 - „Împrumuturi temporare din fondul de rulment” și cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea cap. 58.02 - „Sănătate” a două obiective de lucrări intitulate: „Reabilitare punct trafo la Spitalul de Obstetrică Ginecologie în limita a 1,2 mld lei” și „Reabilitare punct trafo la Spitalul de Copii în limita a 0,8 mld lei”. Ordonatorul de credite pentru executarea lucrărilor de reabilitare este Primăria municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu.

(2) Modificările vor fi introduse în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea cu suma de plus 2 mld lei la cheltuieli privind sănătatea și plus 2 mld lei la venituri - Cote defalcate din impozitul pe venit prin grija Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.5. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Spitalul de Copii Oradea,

  • -  Spitalul de Obstretică-Ginecologie Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.95.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin