Hotărârea nr. 949/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepând cu data de 1 ianuarie 2006.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

Analizând raportul de specialitate nr.227.631 din data de 14 decembrie 2006 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 ianuarie 2006,

Ținând seama de prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005,

Conform art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

In conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Avand in vedere prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2005, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24 / 2000 [...], aprobata prin Legea nr. 112/2005;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de functii și numărul de personal al Administratiei Sociale Comunitare Oradea, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr.949.                                                  SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Florian Dacin

Anexa nr. 1 la HCL nr.949 din 22.12.2005


Oganigrama valabila incepand cu data de 1 IANUARIE 2006 ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR

VICEPRIMAR

Director Executiv

Director Exec.Adj.


Serviciul Social

1 2 - 3


Biroul Informatii Publice

1 5 - 6


Director Exec.Adj.


Cantina Municipala

2 3 15 20


Comp.Coordonare Centre Multif.


Comp. Resurse Umane - 5 - 5


Serviciul Operat.Financ. si

Contr.Financ.Prev.


Comp. Ajutor Social

4 - 4


Comp.Pers. cu Handicap

- 4 - 4


Comp.Asist. Sociala la Domiciliu

- 4 - 4

Compartiment Protectia Copilului

- 10 - 10

Comp. Juridic.

- 2 -

2

Comp.Strateg,Programe,Proiect e

Comp. Contab. Publ.-Salarizare

- 4 - 4

Comp . Buget

-

2 -

2

Biroul Locuinte Sociale

1 5 - 6

Serv. Administrativ. - Aproviz.

1 1 11 13


Comp. Prev.,Marg.,Integrare Soc.


Centrul de Ingrijire de Zi

Comp.Gest. Serv.si Prestatii Soc.

- 3 - 3

Conducere

Executie

Deservire

Total

13

79

35

127

din care :

din care :

din care:

Serviciul Administrativ

Anexa nr.2

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.949 din 22 decembrie 2005

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabile incepand cu data de 1 IANUARIE 2006

• FUNCȚIONARI PUBLICI:

Nr. crt

Functia

Nr.posturi

Total

Conducere

Execuție

Ocupate Vacante

Ocupate Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director executiv -

Consilier juridic I superior 1

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct social-consilier I superior 1

1

-

1

-

-

3.

Director executiv adjunct econ.-

consilier I superior 3

1

1

-

-

-

4.

Sef serviciu - consilier I superior 1

1

-

1

-

-

5.

Sef serviciu - consilier I superior 1

1

1

-

-

-

6.

Sef birou -    consilier I superior 1

1

1

-

-

-

7.

Sef birou -    consilier I asistent 3

1

1

-

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic        I superior 1

1

-

-

1

-

2.

Consilier juridic        I superior 2

1

-

-

1

-

3.

Consilier             I superior 2

2

-

-

2

-

4.

Consilier             I superior 3

1

-

-

1

-

5.

Refer. de specialitate II superior 1

1

-

-

1

-

6.

Referent              III superior 1

6

-

-

6

-

7.

Referent             III superior 2

1

-

-

1

-

8.

Referent             III superior 3

4

-

-

3

1

9.

Consilier               I principal 1

4

-

-

4

-

10

Consilier              I principal 3

8

-

-

5

3

11.

Consilier              I asistent 2

2

-

-

1

1

12.

Consilier              I asistent 3

14

-

-

13

1

13.

Refer. de specialitate II asistent 3

2

-

-

2

-

14.

Referent             III asistent 3

2

-

-

2

-

15.

Referent            III debutant

2

-

-

-

2

16.

Consilier             I debutant

7

-

-

3

4

TOTAL

65

5

2

46

12

• ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA:

Nr. crt

Functia

Studii

Grad/ treapta

Nr. posturi aferente

Posturi ocupate

Posturi vacante

Con d

Exec

Des

Con d

Exec

Des

1.

Director

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

2.

Contabil șef

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

3.

Sef

serv.(insp.spec.)

S

I A

1

1

-

-

-

-

-

4.

Inspector spec.

S

I A

2

-

1

-

-

1

-

5.

Inspector spec.

S

III

3

-

2

-

-

1

-

6.

Inspector spec.

S

Deb

3

-

2

-

-

1

-

7.

Referent de spec.

SSD

Deb

1

-

-

-

-

1

-

8.

Șef serviciu

M

I A

1

1

-

-

-

-

-

9.

Inspector

M

I A

3

-

3

-

-

-

-

10.

Inspector

M

II

1

-

1

-

-

-

-

11.

Referent

M

II

5

-

5

-

-

-

-

12.

Referent

M

III

2

-

2

-

-

-

-

13.

Referent

M

deb

1

-

-

-

-

1

-

14.

Administrator

M

I

1

-

-

1

-

-

-

15.

Administrator

M

II

1

-

-

1

-

-

-

16.

Magaziner

M

I

1

-

-

1

-

-

-

17.

Portar

I

7

-

-

7

-

-

1

18.

Îngrijitoare

I

5

-

-

5

-

-

1

19.

Muncitor calificat

I

1

-

-

1

-

-

-

20.

Muncitor calificat

II

1

-

-

1

-

-

-

21.

Muncitor calificat

III

3

-

-

3

-

-

-

22.

Muncitor calificat

IV

1

-

-

1

-

-

-

23.

Muncitor calificat

V

6

-

-

6

-

-

-

24.

Muncitor calificat

VI

4

-

-

4

-

-

-

25.

Muncitor necalificat

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

62

6

16

33

-

5

2

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 127

Oradea, 22 decembrie 2005.