Hotărârea nr. 947/2005

privind aprobarea unor masuri de combatere a marginalizarii sociale a persoanelor care se cazeaza in Azilul de Noapte, situat in Oradea, strada Gutemberg nr.8.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea unor masuri de combatere a marginalizarii sociale a persoanelor care se cazeaza în Azilul de Noapte, situat în Oradea, strada Gutemberg nr.8.

Analizând raportul de specialitate nr.227.623 din data de 13 decembrie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor masuri de combatere a marginalizarii sociale a persoanelor care se cazeaza în Azilul de Noapte, situat în oradea, strada Gutemberg nr.8,

In conformitate cu prevederile art.3 si art.24 din Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,

Avand în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost - Azilul de Noapte,

In baza art.38 alin.2 lit.s si art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea cap 6002, subcap.36, titlul 20 a cheltuielilor necesare pentru:

  • a) refacerea actelor de identitate a persoanelor cazate în Azilul de Noapte;

  • b) Achizitionarea lunara a unui numar de zece bilete la spectacole de teatru, filarmonica, respectiv cinematograf;

  • c) Achizitionarea a doua abonamente la presa locala: un cotidian local în limba romana si unul în limba maghiara.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.947.                                                      SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă