Hotărârea nr. 943/2005

privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a institutiei publice de interes local Administratia Sociala Comunitara Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.400/2001 si modificat prin Hotarârea Consili

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a institutiei publice de interes local Administratia Sociala Comunitara Oradea, aprobat prin Hotarărea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.400/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului

Oradea nr.645/20 decembrie 2002.

Analizând raportul de specialitate nr.227.628 din data de 14 decembrie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea completării Regulamentului de Organizare si Functionare a institutiei publice de interes local Administratia Sociala Comunitara Oradea, aprobat prin Hotarărea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.400/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.645/20 decembrie 2002,

În baza prevederilor art. 38 alin. (2) lit. f) și i) și ale art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției publice de interes local “Administrația Sociala Comunitara Oradea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.400/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.645/2002 se completează după cum urmează:

 • 1. Articolul 1 se completeaza cu alin.(3), avand urmatorul continut :

(3) Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea sunt:

 • a) respectarea drepturilor si a demnitatii omului ;

 • b) asigurarea autodeterminarii si a intimitatii persoanelor beneficiare ;

 • c) asigurarea dreptului de a alege ;

 • d) abordarea individualizata si centrarea pe persoane ;

 • e) participarea persoanelor beneficiare ;

 • f) cooperarea si parteneriatul ;

 • g) recunoasterea valorii fiecarei pesoane ;

 • h) abordarea comprehensiva, globala si integrata ;

 • i) orientarea pe rezultate ;

 • j) imbunatatirea continua a calitatii ;

 • k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, in cadrul institutiilor.

 • 2. Articolul 2 se completeaza cu alin.(2) avand urmatorul continut :

(2) Atributiile Administratiei Sociale Comunitare Oradea sunt :

 • a) asigura furnizarea serviciilor sociale in interesul beneficiarului si in baza contractului incheiat cu acesta ;

 • b) asigura furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fara gazduire ;

 • c) asigura intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare ;

 • d) intocmeste proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii activitatii, potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale ;

 • e) organizeaza activitati de socializare in vederea relationarii beneficiarilor cu mediul exterior institutiei ;

 • f) acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta beneficiarilor ;

 • g) dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii, institutii si orice forme organizate ale societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii serviciilor sociale furnizate ;

 • h) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat si beneficiarilor si a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare ;

 • i) elaboreaza carta drepturilor, specifica tipurilor de beneficiari carora li se adreseaza ;

 • j) instituie masuri de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri.

3. Articolul 9 se completeaza cu alin.(2) avand urmatorul continut :

(3) Conducatorul institutiei are urmatoarele atributii :

 • a) propune autoritatii administratiei publice locale care asigura administrarea si finantarea institutiei aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal ;

 • b) elaboreaza rapoartele generale privind actvitatea institutiei, stadiul implementarii obiectivelor si intocmeste informari pe care le prezinta autoritatii administratiei publice locale care asigura administrarea si finantarea ;

 • c) elaboreaza si implemteaza proiecte care au ca scop imbunatatirea activitatii de asistenta sociala in institutie ;

 • d) propune participarea personalului de specialitate la programme de instruire si perfectionare ;

 • e) colaboreaza cu formele organizate ale societatii civile la actiuni care vizeaza ameliorarea asistentei sociale a grupurilor vulnerabile ;

 • f) intocmeste raportul anual de activitate ;

 • g) asigura respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale ;

 • h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in sarcina sa.

 • 4. Dupa CAP.III Managementul si organizarea Administratiei Sociale Comunitare Oradea se introduce CAP. IV Drepturile si obligatiile beneficiarilor de servicii sociale avand urmatorul cuprins :

Art.30 (1).Beneficiarii de servicii sociale furnizate de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea au urmatoarele drepturi :

 • a) Sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala ;

 • b) Sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica ;

 • c) Sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite ;

 • d) Sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate ;

 • e) Sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor atunci cand nu au capacitate de decizie ;

 • f) Sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime ;

 • g) Sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite ;

 • h) Sa li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu handicap

(2) Beneficiarii de servicii sociale furnizate de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea au urmatoarele obligatii:

 • a) Sa furnizeze informatii concrete cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicala si economica ;

 • b) Sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale ;

 • c) Sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de tipul serviciului si de situatia lor materiala ;

 • d) Sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala.

5. Ca urmare a introducerii CAP. IV Drepturile si obligatiile beneficiarilor de servicii sociale, capitolul Dispozitii finale si tranzitorii devine CAP. V, dandu-se articolelor o noua numerotare.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația socială comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.943.

SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Florian Dacin