Hotărârea nr. 941/2005

privind aprobarea schimbului de proprietati intre Consiliul Local al municipiului Oradea si SC WEST PALACE SRL pentru apartamentul nr. 9 situat in imobilul din str. Iosif Vulcan nr. 9, etaj 3 inscris in CF 3302 Oradea, topo 649/1.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea schimbului de proprietăți între Consiliul Local al municipiului Oradea și SC WEST PALACE SRL pentru apartamentul nr. 9 situat în imobilul din str. Iosif Vulcan nr. 9, etaj 3 înscris în CF 3302 Oradea, topo 649/1.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.160.227 din 14 decembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea schimbului de proprietăți între Consiliul local al municipiului Oradea si SC WEST PALACE SRL pentru apartamentul nr. 9 situat în imobilul din str. Iosif Vulcan nr. 9, etaj 3 înscris în CF 3302 Oradea, topo 649/1,

Ținând cont de prevederile art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă schimbul de proprietăți între Consiliul local al municipiului Oradea și SC WEST PALACE SRL, după cum urmează:

 • •   Consiliul Local al municipiul Oradea, cedează în schimb SC WEST PALACE SRL apartamentul nr.9 compus din una cameră, hol, cămară de alimente, bucătărie, baie și anexe, situat în imobilul din str. Iosif Vulcan nr. 9, etaj 3 înscris în CF 3302 Oradea, topo 649/1, în suprafață de 41,49 mp.

 • •   SC WEST PALACE SRL, cedează în schimb Consiliului Local al municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu apartamentul nr.10 compus dintr-o cameră, bucătărie, antreu și loc sanitar, situat în Oradea, str. Traian Moșoiu nr.19 înscris în CF 69 Oradea, nr. topo 2043/1/X, în suprafață de 59 mp.

Art.2. Schimbul de proprietăți imobiliare menționat la art. 1 este condiționat de probarea prin documente a lipsei de sarcini și a datoriilor pentru aceste proprietăți.

Art.3. Schimbul de proprietăți imobiliare se va efectua pe baza unui raport de evaluare prin care se va determina:

 • -  valoarea de piață a apartamentului cedat de Primăria municipiului Oradea;

 • -  valoarea de piață a apartamentului cedat de SC WEST PALACE SRL.

Art.4. Dacă din raportul de evaluare vor rezulta diferențe valorice în favoarea uneia dintre părți, acestea vor fi achitate de către cealaltă parte, conform contractului de schimb încheiat în formă autentică.

Art.5. Raportul de evaluare se va achita de către Primăria municipiului Oradea și va fi suportat de către SC WEST PALACE SRL odată cu încheierea contractului de schimb.

Art.6. Contractul de schimb va fi încheiat având la bază hotărârea Consiliului Local Oradea prin care se dă acordul privind schimbul de proprietăți.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • - SC WEST PALACE SRL

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei


  Oradea, 22 decembrie 2005

  Nr.941.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin