Hotărârea nr. 94/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7039 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7039 Oradea in suprafata de 5857

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7039 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7039 Oradea în suprafață de 5857 mp. situat în Oradea str. Jean Calvin nr.3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64.230 din 16.02.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7039 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7039 Oradea în suprafață de 5857 mp. situat în Oradea str. Jean Calvin nr.3,

Terenul cu nr. cadastral 7039 situat în Oradea str. Jean Calvin nr.3, este ocupat de Liceul Pedagogic Iosif Vulcan,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7039 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr. cadastral

-mp-

8802

3535 Oradea

1488

1488

8801/2384 cal

3535 Oradea

2989

2989

2416/1

3174 Oradea

1717

1102

2416/2

72526 Oradea

2205

278

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7039 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

7039

5857

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7039 Oradea, cu suprafața de 5857 mp., situat în Oradea str.Jean Calvin nr.3, ocupat de Liceul Pedagogic Iosif Vulcan.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

    Oradea, 26 februarie 2005 Nr.94.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\24 feb 2005\h094_05.doc