Hotărârea nr. 935/2005

privind atribuirea in conditiile prevazute de lege, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu aflat in incinta institutiei, in favoarea Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina – Filiala Bihor

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind atribuirea în condițiile prevăzute de lege, pentru o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spațiu aflat în incinta instituției, în favoarea Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina - Filiala Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.160.226 din 14 decembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită atribuirea în condițiile prevăzute de lege, pentru o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spațiu aflat în incinta instituției (clădirea Primăriei municipiului Oradea), în favoarea Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina -Filiala Bihor,

Văzând dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a camerei nr. 215, situată la etajul II în clădirea Primăriei municipiului Oradea, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, în favoarea Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina - Filiala Bihor.

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina - Filiala Bihor, pentru spațiul menționat la art. 1.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina - Filiala Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.935.

Florian Dacin