Hotărârea nr. 932/2005

Privind aprobarea Normelor de aplicare a principiului „poluatorul plateste”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Normelor de aplicare a principiului „poluatorul plateste”.

Analizând Raportul de specialitate nr.162.040 din 20 decembrie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Normelor de aplicare a principiului „poluatorul plateste”,

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, Consiliul local al municipiului Oradea a delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizarea către RA Apă-Canal Oradea,

Prin adresa nr. 22060/06.12.2005, RA Apă-Canal solicită aprobarea normelor de aplicare a principiului „poluatorul plateste” conform Aviz ANRSC nr. 649/2005 si HCL nr. 393/31.05.2005 privind aprobarea tarifelor suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandarii Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care sa faca aplicabil principiul „poluatorul plateste”.

Ținând seama de prevederile art. 26 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,

În baza art. 38 alin.2 lit.i și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Normele de aplicare a principiului „poluatorul plătește”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.932.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.932 din 22 decembrie 2005.

NORME DE APLICARE A

PRINCIPIULUI “POLUATORUL PLĂTEȘTE”

Conform HCL 393/31.05.2005

Elaborat: R.A. Apă - Canal Oradea

Comp. Mediu - Calitate

Scop: Prezentul document reglementează modalitatea de aplicare a principiului “poluatorul plătește'”, principiu pus în practică la recomandarea Comisiei Europene, aprobat de ANRSC și Consiliul Local.

1. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică de către Compartiment Mediu - Calitate, Compartiment Contracte, și Compartiment Contorizare - Facturare, spre știință Sector Epurare, Sector Canal și Compartiment Financiar.

2. Definiții și prescurtări

Definiții

Gospodărirea apelor - activități care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice și măsuri legislative, economice și administrative, conduc la cunoașterea, utilizarea, valorificarea rațională, menținerea sau îmbunătățirea calității resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale și economice, la protecția împotriva epuizării și poluării acestor resurse, precum și la prevenirea și combaterea acțiunilor distructive ale apelor.

Starea bună a apelor - acea stare pe care o ating corpurile de apă de suprafață, atunci când parametrii ecologici și chimici ai apei au valori corespunzătoare regimului natural de scurgere, cu impact antropic nesemnificativ.

Serviciul specific de gospodărire a apelor pentru ameliorarea și monitorizarea cantitativă și calitativă a poluanților din apele uzate evacuate și de protecție a calității acestora - totalitatea activităților desfășurate pentru cunoașterea stării și evoluției cantitative și calitative a apelor.

Ape uzate orășenești - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape industriale și/sau meteorice.

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării și servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman și din activități menajere.

Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfășoară activități industriale și/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere și apele meteorice.

Punct de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind:

 • a) în cazul evacuărilor în rețeaua de canalizare a localității a apelor uzate menajere și industriale, ultimul cămin al canalizării interioare a utilizatorului de apă înainte de debușarea în rețeaua de canalizare a localității;

 • b) în cazul efluenților din stațiile de epurare a apelor uzate orășenești, a apelor uzate industriale sau al evacuărilor directe, punctul de evacuare finală a apelor în apa receptoare;

Rețea de canalizare - sistem de conducte și/sau canale care colectează și transportă apele uzate orășenești și/sau industriale.

Aglomerare umană - o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate orășenești și dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare.

Epurare corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice procedeu și/sau sistem prin care la evacuare caracteristicile apelor uzate respectă condițiile de calitate prevăzute în normele tehnice și în avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor în vigoare.

Receptor natural - resursa de apă care primește apele uzate evacuate direct sau epurate.

Prescurtări

ANRSC- Autoritatea Națională de reglementare pt. Servicii publice de gospodărie comunală

ICIM- Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pt. Protecția Mediului

OU- Ordonanță de Urgență

HG- Hotărâre de Guvern

HCL- Hotărâre Consiliu Local

Pag.3 din 10

3. Documente de referință

9

ROF serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Autorizația de Mediu nr. 211/R din 27.10.2005

Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 991/2005

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă

OU nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”

OU 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

107/2002 privind înființarea AN Apele Române

Aviz ANRSC nr. 649/2005

HCL nr. 393/2005 privind aprobarea tarifelor suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandării Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care să facă aplicabil principiul „poluatorul plătește”

PMM - 4.3.1 Aspecte de Mediu

4.Descrierea procedurii

Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale municipiului este permisă numai cu respectarea legislației și normativelor în vigoare, având siguranța că:

 • -  nu se degradează construcțiile și instalațiile rețelelor de canalizare și ale stațiilor de epurare;

 • -  nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

 • -  nu se aduc prejudicii igienei și sănătății publice sau personalului de exploatare;

 • -  nu se perturbă procesele de epurare din stațiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea

acestora;

 • -  nu se creează pericol de explozie;

 • -  nu se afectează calitatea apelor uzate și meteorice din sistemul public de canalizare.

În rețeaua publică de canalizare se admite deversarea următoarelor categorii de ape uzate: ape uzate menajere, ape meteorice, ape uzate provenite din activități economice, ape geotermale uzate termic.

Conform documentelor legislative de referință prestatorii/operatorii de servicii publice care administrează și/sau exploatează rețelele de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate urbane au obligația să efectueze automonitorizarea calității apelor uzate.

Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare precizează condițiile pentru evacuarea/preluarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare, drepturile și obligațiile operatorului și utilizatorului, inclusiv concentrațiile maxime admise ale poluanților în apele uzate evacuate/preluate, conform HG 188/2002, HG 352/2005, respectiv Normativului NTPA-002.

Apele uzate evacuate în rețelele de canalizare sau direct în stațiile de epurare nu trebuie să conțină:

 • -  materii în suspensie care pot genera depuneri, care se pot solidifica și obtura secțiunea canalelor; suspensii dure și abrazive (pulberi metalice, granule de roci) care pot provoca erodarea canalelor; păcură, uleiuri, grăsimi care prin aderență pot crea depuneri pe pereți și obturări ale canalelor

 • -  substanțe cu agresivitate chimică asupra canalelor și echipamentelor de epurare

 • -  substanțe care pot stânjeni exploatarea normală a canalelor și stațiilor de epurare, sau care împreună cu aerul formează amestecuri explozive

 • -  substanțe toxice sau nocive

 • -  substanțe cu grad ridicat de periculozitate: metale grele, compuși organici halogenați sau cu fosfor, substanțe chimice folosite la prelucrarea lemnului, a materialelor textile, a pieilor etc.

 • -  substanțe care în amestec cu apa sau aerul pot degaja mirosuri care poluează mediul

 • -  substanțe colorante care pot modifica culoarea receptorului natural la deversarea apelor epurate

 • -  substanțe inhibitoare ale procesului de epurare

 • -  substanțe organice greu biodegradabile etc.

Apele uzate provenite de la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicală și veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară. Realizarea acestor măsuri se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, buletine care se transmit, la cerere, operatorilor de servicii publice.

Utilizatorul are obligația de a epura local apele uzate și de a controla permanent parametrii apelor deversate, astfel ca în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în contract. Pentru orice modificări privind calitatea apelor uzate, ca urmare a extinderii capacităților de producție, a modificării tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, utilizatorul are obligația de a solicita un nou accept de evacuare.

Operatorul/prestatorul poate efectua în secțiunea de măsură prelevări de probe și controale în prezența utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele deversate în rețeaua publică de canalizare respectă condițiile stabilite conform prescripțiilor tehnice în vigoare și pentru identificarea la sursă a tipurilor de poluanți din apele uzate, care ulterior ajung în Stația de Epurare, influențând fluxul tehnologic într-o măsură mai mică sau mai mare în funcție de toxicitatea lor, de concentrație, de persistență și de posibilitatea de reducere a cestora într-un proces de epurare mecano-biologic.

Conform actelor de regelemetare în domeniul protecției mediului (Autorizația de gospodărire a apelor, Autorizația de Mediu) R.A. Apă - Canal are obligația de a monitoriza calitatea apelor uzate influente în rețeaua de canalizare, respectiv ape uzate evacuate de diverse folosințe racordate la canalizare, precum și calitatea apelor uzate la intrarea în Stația de Epurare, pe tot fluxul de epurare și la evacuarea în emisar (Crișul Repede).

Prezența poluanților în apele uzate care ajung în Stația de Epurare, în cantități ce depășesc limitele maxime admise, fie datorită faptului că apele evacuate de o serie de agenți economici prezintă încărcări cu poluanți peste LMA, fie datorită însumării conținutului de poluanți de la diverse activități în apele uzate din canalizare, duce la creșterea costurilor de exploatare a utilajelor și instalațiilor și la îngreunarea procesului tehnologic de epurare.

Nămolul activ este capabil să epureze o gamă largă de poluanți, dar pentru fiecare poluant există limite maxime, ce diferă în funcție de natura poluantului și de toxicitatea sa, peste care poluantul devine o “otravă” pentru nămol.

În cazul unor șocuri de poluanți, când concentrațiile cresc brusc, activitatea enzimatică a nămolului activ este mult redusă, având loc o degradare a unei părți din masa de nămol, ceea ce duce la defloculare și deci la umflarea nămolului activ.

O acțiune sinergica a mai multor poluanți poate degrada o parte importantă a nămolului activ viabil ce poate duce chiar la dezamorsarea treptei biologice, rezultând incapacitate totală de epurare. Având în vedere importanța deosebită a fluxului de epurare din cadrul Stației de Epurare (volumul populației deservite, agenți economici deserviți, calitatea emisarului, apropierea de graniță, etc), se monitorizează tipurile de poluanți potențial toxici pentru nămolul activ (metale grele, cianuri, fenoli).

Indicatorii toxici deversați în cantități mari și în șocuri constituie un factor nociv pentru microorganismele ce formează nămolul activ. În cadrul Stației de Epurare, vârsta nămolului este cuprinsă între 7 și 10 zile, nămolul fiind biologic adaptat poluanților prezenți în mod uzual în apa uzată, atât ca și tip cât și ca și concentrație. Orice modificare apărută în calitatea apei uzate este sesizată de către nămolul activ, astfel indicele de volum al nămolului activ crește (umflare) datorită degradării unei părți din acesta.

În cazul unor concentrații mai mari de poluanți consumul de oxigen crește, în consecință crește și debitul de aer insuflat în bazinele de aerare, suprasolicitând turbosuflantele, iar în cazul unor avarii/căderi de tensiune în Stația de Epurare, apele uzate trebuiesc dirijate spre bazinul de compensare debite sau spre iazurile biologice, ceea ce duce la poluarea acestora; în cazul unor descărcări în emisar aceste ape sunt incomplet epurate, poluând emisarul.

Variația compoziției apei uzate la intrarea în stație (șocuri, concentrații de poluanți peste capacitatea de epurare) are o deosebită importanță în exploatarea și controlul Stației de Epurare influențând în mod direct parametrii de operare și indicatorii de eficiență, în consecință se impune ca agenții economici (în special la poluanții toxici și mari consumatori de oxigen biochimic) să se încadreze în limitele prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea apelor deversate în rețeaua de canalizare orășenească, respectiv NTPA 002/2002.

Combaterea efectelor negative ale deversărilor de ape uzate cu încărcări mari ale poluanților și activitatea de monitorizare suplimentară necesară în cazul agenților economici cu risc sporit de poluare generează o serie de costuri suplimentare referitoare la cheltuieli materiale și cheltuieli cu munca vie. Cheltuielile materiale se referă la: costuri suplimentare cu energia electrică (utilizată pentru aerarea nămolului și pentru aparatura de laborator); costuri suplimentare cu materialele tehnologice (polielectrolit și substanțe pentru distrugerea grăsimilor); costuri suplimentare cu măsurile de protecția mediului (monitorizarea suplimentară a calității apei uzate și a apei epurate; transport și depozitare nămoluri); totalul acestor cheltuieli de exploatare includ doar costurile direct legate de activitatea suplimentară de monitorizare și înlăturarea efectelor poluanților prezenți în apa uzată, fără să cuprindă cheltuielile generale ale întreprinderii.

Compartimentul Mediu-Calitate, în colaborare cu Compartimentul Contracte, a inventariat agenții economici cu care R.A. Apă - Canal a încheiat contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru a identifica principalele domenii generatoare de ape uzate. Gama de activități este extrem de variată: fabricarea produselor farmaceutice de bază; fabricarea produselor chimice, pesticide, vopsele, pigmenți; tăbăcirea și finisarea pieilor; argăsirea pieilor și confecții din blană; producția, prelucrarea și conservarea cărnii; carmangerie; prelucrarea sfeclei de zahăr; fabricarea uleiurilor, grăsimi brute; producere băuturi alcoolice; hotel/restaurant; creșterea puilor; mase plastice; confecții mase plastice; confecții textile; confecții tricotaje; fabricarea articolelor textile; încălțăminte; producție mobilier; prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn; curățătorie, spălătorie; spălătorie covoare; spălătorie auto; benzinărie; întreținere, reparații auto; depozitare/comercializare produse/derivate petroliere; transport rutier de mărfuri; transport marfă/mentenanță; spălare vagoane marfă; fabricarea cimentului; fabricarea produselor din azbociment; fabricarea elementelor din beton; lucrări construcții, inclusiv lucrări de artă; activități de tipărire, lucrări poligrafice; producție piese și accesorii pentru autovehicole și motoare; producere bunuri de consum casnice, electrocasnice, piese de schimb; fabricare echipamente; fabricare articole feronerie; subansamble; mașini unelte; confecții metalice; acoperiri galvanice; acoperiri metalice.

Acești agenți economici au fost verificați în teren de către Comp. Mediu - Calitate în ceea ce privește profilul de activitate declarat, responsabilul de mediu, metodele de tratare/preepurare a apelor uzate, punctele de descărcare în rețeaua de canalizare, secțiunea de control a apelor uzate stipulată în contract. Au fost recoltate probe de apă și efectuate analize fizico-chimice la indicatorii de calitate stabiliți în funcție de activitatea desfășurată.

Ca urmare s-a întocmit Lista agenților economici care cuprinde trei secțiuni:

 • -  secțiunea I - cuprinde agenții economici importanți în ceea ce privește activitatea desfășurată, amploarea activității, tipurile de poluanți caracteristici apelor uzate rezultate, încărcările cu poluanți determinate în apele deversate, debite evacuate; agenți economici monitorizați cu frecvență bilunară/lunară sau conform unui program special de evacuare a apelor uzate

 • -  secțiunea II - cuprinde agenții economici care datorită activității restrânse nu evacuează în mod continuu ape, care au declarat pe proprie răspundere că din procesul tehnologic nu rezultă ape uzate industriale, dar care datorită activității prestate reprezintă un potențial pericol de poluare a canalizării/stației de epurare și deci necesită o supraveghere în privința calității apelor uzate evacuate; monitorizarea se realizează cu frecvență trimestrială sau semestrială

 • -  secțiunea III - cuprinde agenți economici care sunt luați în evidență, au fost verificați și s-a dovedit că activitatea desfășurată nu generează ape uzate; monitorizarea fiind suspendată temporar.

Pe măsură ce Comp. Contracte înaintează către Comp. Mediu - Calitate contractele încheiate cu agenți economici, după verificarea efectuată în teren, lista se completează, noul agent economic fiind încadrat în secțiunea corespunzătoare. Un agent economic poate trece dintr-o secțiune în alta datorită modificării profilului de activitate, procesului tehnologic sau rezultatelor înregistrate în urma analizelor de laborator.

O dată cu încheierea contractului de prestări servicii, pentru agenții economici s-au stabilit condițiile de evacuare/preluare a apelor uzate, secțiunea de control, frecvența de prelevare a probelor, indicatorii de calitate monitorizați, în funcție de activitatea desfășurată, conform CUI. În baza Listei Agenților Economici a fost întocmit un Program de monitorizare care cuprinde: agenții economici monitorizați, profilul de activitate, indicatorii de calitate, frecvența de monitorizare (zilnic - la descărcare, bilunar, lunar, trimestrial, semestrial).

Pentru stabilirea indicatorilor de calitate ai apei uzate, cu acordul autorităților de mediu s-a utilizat Lista principalilor indicatori de calitate destinați monitorizării apelor uzate, provenite de la diferite tipuri de folosințe, listă recomandată de ICIM. Anexa I a prezentei proceduri prezintă, conform legislației în domeniu, caracteristicile apelor uzate în funcție de originea lor și principalii indicatori de calitate destinați monitorizării, precum și agenții economici corespunzători fiecărei categorii de ape uzate. În Contractul apă - canal, prin anexa II, se stabilesc limitele maxime admise ale poluanților în apa uzată evacuată conform NTPA-002. Pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților, în art. 3.5 din contract este stipulat dreptul operatorului de a aplica penalitățile prevăzute în HG 472/2000, OU 107/2002, OU 73/2005, anexa nr. II precizând cuantumul acestor penalități, conform legii și modalitatea de calcul în funcție de volumul de apă evacuat.

Conform legislației referitoare la protecția calității apelor (HG 472/2000, OU 107/2002, OU 73/2005), indicatorii de calitate ai apelor uzate sunt grupați în mai multe categorii: indicatori fizici, indicatori chimici generali, indicatori chimici specifici, indicatori chimici toxici și foarte toxici: nesintetici și sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoși), indicatori bacteriologici, astfel:

Nr. crt.

Indicatori de calitate

A. Indica

ori fizici

1

Temperatură

2

pH (concentrația ionilor de hidrogen)

B. Indicatori chimici generali

1

Materii totale în suspensie

2

Cloruri, Sulfați

3

Sodiu, Potasiu, Calciu, Magneziu

4

Azotați

5

Clor rezidual liber

6

Amoniu, Azot, Azotiți

7

Amoniac

8

Consum biochimic de oxigen CBO5

9

Consum chimic de oxigen CCOMn - metoda cu permanganat de potasiu

10

Consum chimic de oxigen CCOCr - metoda cu bicromat de potasiu

11

Fosfați

12

Fosfor total

13

Mangan

14

Aluminiu, Fier total ionic

15

Substanțe extractibile cu eter de petrol, Produse petroliere

16

Reziduu filtrabil uscat la 1050C

C. Indica

tori chimici specifici

1

Sulfiți, Fluoruri, Fenoli antrenabili cu vapori de apă

2

Crom trivalent total

3

Bariu, Cobalt

4

Sulfuri, Hidrogen sulfurat

D. Indicatori chimici toxici și foarte toxici

Nesintetici

1

Arsen

2

Cianuri

3

Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili

4

Argint, Zinc, Molibden, Crom hexavalent total, Cupru

5

Plumb și compuși

6

Mercur și compuși

7

Nichel și compuși

Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoși) ....

1

Cadmiu și compuși........

E. Indicai

tori bacteriologici

1

Bacterii coliforme totale

2

Bacterii coliforme fecale

3

Streptococi fecali

În baza HG nr. 188/2002, HG nr. 352/2005, respectiv NTPA 002, R.A. Apă - Canal efectuează determinări pentru următorii parametrii:

Nr. crt.

INDICATORI DE CALITATE

LMA NTPA 002

LMA NTPA 001

A. Indicatori fizici

1

Temperatură

400C

-

2

pH (concentrația ionilor de hidrogen)

6,5-8,5

-

B. Indicatori chimici generali

1

Materii totale în suspensie

350 mg/l

-

2

Cloruri

-

500 mg/l

Sulfați

600 mg/l

-

3

Azotați

-

25 mg/l

4

Amoniu,

30 mg/l

-

Azotiți

-

1

5

Consum biochimic de oxigen CBO5

300 mgO2/l

-

6

Consum chimic de oxigen CCOCr - metoda cu bicromat de potasiu

500 mgO2/l

-

7

Fosfați - fosfor total

5 mg/l

-

8

Substanțe extractibile cu eter de petrol,

30 mg/l

-

Produse petroliere

-

5 mg/l

9

Reziduu filtrabil uscat la 1050C

-

2000 mg/l

C. Indicatori chimici specifici

1

Fenoli antrenabili cu vapori de apă

30 mg/l

-

2

Crom3+total

1,5 mg/l

-

3

Sulfuri, Hidrogen sulfurat

1 mg/l

-

D. Indicatori chimici toxici și foarte toxici

1

Cianuri

1 mg/l

-

2

Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili

25 mg/l

-

Zinc

1 mg/l

-

3

Crom6+

0,2 mg/l

-

Cupru

0,2 mg/l

-

4

Plumb

0,5 mg/l

-

5

Nichel

1 mg/l

-

6

Cadmiu

0,3 mg/l

-

Ținând cont de parametrii monitorizați de RAAC, agenții economici, în funcție de profilul de activitate, generează încărcări cu poluanți cuprinși în categoria indicatorilor fizici, indicatorilor chimici generali, chimici specifici, chimici toxici și foarte toxici.

Luând în considerare toate aceste aspecte, agenții economici cuprinși în Programul de monitorizare al R.A. Apă-Canal au fost împărțiți în două grupe de risc, astfel:

• Grupa I de risc - cuprinde agenții economici poluatori sau potențial poluatori care deversează ape cu conținut de poluanți chimici generali și fizici, după cum urmează:

Nr. crt.

Indicatori de calitate chimici generali și fizici

1

Materii în suspensie

2

CCO-Cr

3

CBO5

4

Azot amoniacal (Amoniu) NH4+

5

Substanțe extractibile cu solvenți organici

6

Produse petroliere

7

Sulfați

8

Cloruri

9

pH

• Grupa II de risc - cuprinde agenții economici poluatori sau potențial poluatori care deversează ape cu conținut de poluanți chimici specifici și poluanți chimici toxici și foarte toxici, după cum urmează:

Nr. crt.

Indicatori de calitate chimici specifici

1

Fenoli antrenabili cu vapori de apă

2

Crom3+

3

Sulfuri, Hidrogen sulfurat

Nr. crt.

Indicatori de calitate chimici toxici și foarte toxici

1

Cianuri

2

Detergenți sintetici biodegradabili

3

Zinc

4

Crom6+

5

Cupru

6

Plumb

7

Nichel

8

Cadmiu

Astfel, în conformitate cu:

 • - Legea nr. 326/2001 privind serviciilor publice de gospodărie comunală;

 • - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 18.12.2002 aprobat de Hotărârea de Guvern nr. 1591/2002;

 • - Procedura de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare din 18.12.2002

 • - Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA) pentru masura «Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate in mun. Oradea», pentru implementarea unui sistem de tarifare care să facă aplicabil principiul „poluatorul plătește”, prevăzut de Memorandumul de Finanțare,

au fost aprobate tarifele suplimentare de facturare a serviciilor de canalizare-epurare apă uzată deversată în sistemul de canalizare de către agenții economici poluatori:

CANAL-EPURARE - Poluatori

cu aplicare din data de 01.06.2005 (aviz ANRSC nr. 649/05.05.2005 si HCL nr. 393/31.01.2005)

Serviciul de gospodărie comunală

Tarif suplimentar

Lei vechi / mc

LEI / MC

Tarif suplimentar

Lei noi / mc

LEI NOI / MC

fara TVA

cu TVA 19%

fara TVA

cu TVA 19%

Canal Poluatori grupa I de risc

3,555

4,230

0.36

0.43

Canal Poluatori grupa II de risc

5,686

6,766

0.57

0.68

Tarifele suplimentare pentru serviciile publice de canalizare-epurare au fost fundamentate potrivit reglementărilor prevăzute de „Procedura de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare” din 18.12.2002, Capitolul IX.

Fundamentarea costurilor s-a făcut pe baza consumurilor normate de materii prime, materiale și energie, calculate pe baza prețurilor în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în procedură.

Precizăm că tarifele suplimentare de mai sus cuprind numai cheltuielile de canalizare-epurare a apelor uzate poluate.

În Anexa I sunt prezentate tipurile de activități și caracteristicile apelor uzate generate cu indicatorii de calitate corespunzători, putându-se face încadrarea agenților economici în grupa de risc corespunzătoare. Anexa I se completează continuu în baza contractelor încheiate de RA Apă - Canal cu agenții economici.

Anexa II cuprinde Programul de monitorizare-Lista agenților economici, cu cele trei secțiuni de monitorizare prezentate mai sus și cu indicatorii de calitate monitorizați. Principiul “poluatorul plătește” se aplică pentru secțiunea I în care sunt cuprinși agenți economici importanți în ceea ce privește activitatea desfășurată, amploarea activității, tipurile de poluanți caracteristici apelor uzate rezultate, încărcările cu poluanți determinate în apele deversate, debite evacuate; agenți economici monitorizați cu frecvență bilunară/lunară sau conform unui program special de evacuare a apelor uzate. Anexa II se modifică permanent în funcție de noii agenți economici cu care s-a încheiat contract de prestări servicii sau în funcție de parametrii de calitate și depășirile LMA ale poluanților determinate în apele uzate evacuate de agenții economici încadrați în alte secțiuni ale Programului de monitorizare.

Anexa III este Lista Agenților Economici “poluatorul plătește”, diferențiați pe grupe de risc. Inițial, Lista “poluatorul plătește” a fost întocmită în baza istoricului RA Apă - Canal legat de monitorizarea evacuărilor de ape uzate la agenții economici. Au fost introduși în listă acei agenți care au înregistrat de-a lungul timpului frecvente și grave depășiri ale LMA, precum și cei care au creat probleme deosebite sistemului de canalizare și Stației de epurare.

Anexa III se actualizează trimestrial. În funcție de rezultatele determinărilor fizico-chimice efectuate ca urmare a monitorizării, în trimestrul precedent, agenții economici care nu au înregistrat depășiri ale LMA la nici unul dintre parametrii de calitate, ies din Lista “poluatorul plătește”, tariful suplimentar nefiind perceput decât în momentul constatării depășirilor la concentrațiile de poluanți în apele uzate evacuate.

Agenții economici cuprinși în Programul de monitorizare care, pe parcursul unui trimestru, înregistrează depășiri ale LMA la poluanții din apele uzate deversate, pentru cel puțin un parametru intră în Lista “poluatorul plătește”, în grupa de risc aferentă profilului său de activitate.

Listele cuprinse în anexele I, II și III ale prezentei proceduri vor fi actualizate permanent, în funcție de rezultatele monitorizării efectuate de RA Apă - Canal Oradea.

5. Anexe

Anexa I - Lista tipurilor de folosințe/indicatorilor de calitate apă uzată; Originea și caracteristicile apelor uzate, principalii indicatori de calitate destinați monitorizării, agenții economici aferenți Anexa II - Program de monitorizare apă uzată - Lista agenților economici

Anexa III - Lista Agenților Economici “poluatorul plătește”

Anexa IV - Lista principalilor indicatori de calitate destinați monitorizării apelor uzate, provenite de la diferite tipuri de folosințe.

Anexele actualizate sunt disponibile la Comp. Mediu - Calitate al RA Apa - Canal Oradea.