Hotărârea nr. 926/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10046 Oradea in suprafata de 2.729 mp. si concesionarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr cadastral 10046 Oradea, situat in Oradea Bld.D

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr.

cadastral 10046 Oradea în suprafață de 2.729 mp. și concesionarea prin licitație publică a terenului identificat cu nr cadastral 10046 Oradea, situat în Oradea Bld.Decebal FN, în vederea edificării unei parcări.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.161.529 din 19.12.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10046 Oradea în suprafață de 2.729 mp. și concesionarea directă a terenului identificat cu nr cadastral 10046 Oradea, situat în Oradea Bld.Decebal FN, în favoarea SC Înfrățirea SA în vederea edificării unei parcări,

Prin P.U.Z.-ul și regulamentul local de urbanism Zona Decebal - Oneștilor, Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/27.01.2005, se propune reorganizarea urbanistică a suprafeței de 2.35 ha teren proprietate a SC Terra Invest SRL a zonei adiacente în vederea realizării unui Supermarket,

Nr. cadastral 10046 Oradea s-a constituit prin dezlipirea suprafeței de 2.729 mp din nr. topo 4758 înscris în CF 3174 Oradea, proprietate a Statului Român,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu art.(15) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor reactualizată și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 10046 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

4758

3174 Oradea

50.058

2.729

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10046 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

10046

2.729

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 10046 Oradea în suprafață de 2.729 mp.

Art.4. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a suprafeței totale de 2.729 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10046 Oradea în vederea realizării unei parcări în condițiile Regulamentului de urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.38/2005.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea,

Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.926.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Florian Dacin