Hotărârea nr. 924/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9232 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 9232 Oradea, in suprafata de 100 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9232 Oradea și aprobarea trecerii în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 9232 Oradea, în suprafață de 100 mp., situat în Oradea, zona dealul “Ciuperca”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.160.810 din 16.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobrea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9232 Oradea și aprobarea trecerii în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 9232 Oradea, în suprafață de 100 mp., situat în Oradea, zona dealul “Ciuperca”,

Nr. cadastral 9232 Oradea s-a constituit din nr. topo 6544/5 înscris în CF 11110 Oradea.

Conform CF 11110 Oradea, proprietar asupra suprafeței de 100 mp din nr topo. 6544/5 este Statul Român,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de

100/8320 mp teren din nr. Topo 6544/5 înscris în CF nr. 11110 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9232 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F..în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

6544/5

11110 Oradea

8320

100

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 9232 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

9232

100

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 9232 în suprafață de 100 mp., situat în Oradea zona dealul “Ciuperca”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.924.

Florian Dacin