Hotărârea nr. 922/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 1438/1, 1438/2 si 9210 Oradea, trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1438/2 si in proprietatea publica a Mu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 1438/1, 1438/2 și 9210 Oradea, trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1438/2 și în proprietatea publică a Municipiului Oradea a nr. cadastrale 1438/1 și 9210 reprezentand “drum de acces” din str. Morii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.160.819 din 16.12.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 1438/1, 1438/2 și 9210 Oradea, trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1438/2 și în proprietatea publică a Municipiului Oradea a nr. cadastrale 1438/1 și 9210 reprezentand “drum de acces” din str. Morii,

Nr. cadastrale 1438/1, 1438/2 Oradea s-au constituit din nr. cadastral 1438 înscris în CFNDF 7900 Oradea, aflat în proprietatea Municipiului Oradea,

Nr. cadastral 9210 s-a constituit din cota de 146/97.623 mp. teren identificat cu nr. topo 390/5 înscris în CF 9895 Seleuș, teren aflat în proprietatea Statului Român,

Constituirea drumului de acces pe terenul identificat cu nr. cadastrale 1438/1 și 9210 Oradea, este necesar pentru accesul la proprietățile private din zona str. Morii,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1 Se aprobă constituirea nr. cadastrale 1438/1, 1438/2 și 9210 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral -mp-

Nr. cadastral (topo) din care se constituie nr. Cadastral

C.F.(n.d.f.) in care este inscris nr. topo (cadastral)

Suprafata de teren inscrisa in C.F.(n.d.f.) mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. topo (cadastral) si se constituuie in nr. Cadastral

-mp.-

1438/1

168

1438

7900 Oradea

463

168

1438/2

295

295

9210

146

390/5

9895 Seleuș

15.106

146

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 1438/1, 1438/2 și 9210 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

1438/1

168

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

1438/2

295

9210

146

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 314 mp. teren identificat cu nr. cadastale 1438/1, 9210 Oradea, reprezentând ”drum de acces”din str. Morii.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 295 mp. teren identificat cu nr. cadastal 1438/2 Oradea.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.922.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin