Hotărârea nr. 920/2005

pentru aprobarea revocarii art. 4 din Hotarârea Consiliului Local nr. 514/28.07.2005 privind transmiterea in administrarea R.A.P.A.S. Oradea a suprafetei de 4.872 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 6331/2 si 6332/2 Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea revocării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 514/28.07.2005 privind transmiterea în administrarea R.A.P.A.S. Oradea a suprafeței de 4.872 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 6331/2 și 6332/2 Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.160.809 din 16.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea revocării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 514/28.07.2005 privind transmiterea în administrarea R.A.P.A.S. Oradea a suprafeței de 4.872 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 6331/2 și 6332/2 Oradea,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.514/2005 s-a aprobat transmiterea în administrarea R.A.P.A.S. Oradea a suprafeței de 4.872 mp., teren identificat cu nr cadastrale 6331/2 și 6332/2 Oradea în vederea amenajării unei parcări în Șanțul Cetății limitrof str. Griviței,

Deoarece parcarea menționată se va amenaja din fonduri ale bugetului local se impune revocarea Art. 4 din Hotărârii Consiliului Local nr. 514 / 28.07.2005,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "f" și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă s t e:

Art.1. Se revocă art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 514/28.07.2005 privind transmiterea în administrarea R.A.P.A.S. Oradea a suprafeței de 4.872 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 6331/2 și 6332/2 Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primăria Oradea,

Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, R.A.P.A.S. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ


Nr.920.

SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă