Hotărârea nr. 92/2005

privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7.460 mp. teren identificat cu nr. topo 685 in suprafata de 2.302 mp., inscris in C.F. 2911 Episcopia Bihor, nr. topo 686 in suprafata de 2.468 mp., inscris in C.F.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TÂ R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 7.460 mp. teren identificat cu nr. topo 685 în suprafață de 2.302 mp., înscris în C.F. 2911 Episcopia Bihor, nr. topo 686 în suprafață de 2.468 mp., înscris în C.F. 4274 Episcopia Bihor, nr. topo 689 în cotă de 1.370/1.957 mp., înscris în C.F. 1533 Episcopia Bihor, nr. topo 693 în suprafață de 288 mp. și nr. topo 694 în suprafață de 1.032 mp., înscrise în C.F. 671 Episcopia Bihor reprezentând incinta Școlii Generale nr. 5 din Oradea, str. Matei Corvin nr.110

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.64.115 din 16.02.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 7.460 mp. teren identificat cu nr. topo 685 în suprafață de 2.302 mp., înscris în C.F. 2911 Episcopia Bihor, nr. topo 686 în suprafață de 2.468 mp., înscris în C.F. 4274 Episcopia Bihor, nr. topo 689 în cotă de 1.370/1.957 mp., înscris în C.F. 1533 Episcopia Bihor, nr. topo 693 în suprafață de 288 mp. și nr. topo 694 în suprafață de 1.032 mp., înscrise în C.F. 671 Episcopia Bihor reprezentând incinta Școlii Generale nr. 5 din Oradea, str. Matei Corvin nr.110.

Conform C.F. 2911 Episcopia Bihor, proprietar asupra terenului identificat cu nr topo. 685 în suprafață de 2.302 mp este Statul Român. Pentru acest teren s-a emis Dispoziția primarului nr. 4528 din 02.12.2004, privind respingerea cererii de restituire în natură a imobilului identificat cu nr topo 685, motivat de faptul că imobilul cu nr topo 685 reprezintă teren ocupat de școală. Pentru acest imobil s-au acordat titluri de valoare nominală, folosite exclusiv în procesul de privatizare.

Conform C.F. 4274 Episcopia Bihor, proprietar asupra terenului identificat cu nr topo. 686 în suprafață de 2.468 mp este CAP Episcopia Bihor. Acest teren a fost solicitat în condițiile Legii 18/1991 republicată și s-a emis titlul de proprietate nr. 2793/1996 pentru cota de 747/3215 mp tern. Suprafața de 2.468 mp. teren nu poate face obiectul punerii în posesie fiind ocupat de construcțiile și curtea Școlii Generale nr. 5.

Conform C.F. 1533 Episcopia Bihor, terenul identificat cu nr topo. 689 în suprafață de 1.957 mp. este deținut de următorii proprietari: d-na Bozsadi Iren cu cota de 187/1957 mp. în baza titlului de proprietate nr. 3643/31.10.2002(intabularea de sub B7) și vechi proprietari CF (Irina Szabo, măritată cu Iosif Nagy în calitate de cumpărători, încheierea nr.2541/12 aprilie 1935). Acest teren a fost solicitat în condițiile Legii 18/1991 republicată și s-au emis titlurile de proprietate nr. 3643/31.10.2002(înscris în CF 1533 Episcopia Bihor) pentru cota de 187/1957 mp tern și titlul nr. 2447(neintabulat) pentru cota de 400/1957 mp tern. Suprafața de 1.370/1.957 mp. teren nu poate face obiectul punerii în posesie fiind ocupat de construcțiile și curtea Școlii Generale nr. 5.

Conform C.F. 671 Episcopia Bihor, terenului identificat cu nr. topo 693 în suprafață de 288 mp. și nr. topo 694 în suprafață de 1.032 mp. este deținut de vechi proprietari CF (Zsidaly Ilona, în calitate de cumpărător, încheierea nr.3566/23 martie 1975). Acest teren nu a fost revendicat în condițiile Legii 18/1991 republicată și Legii 10/2001.

În baza art.18 (3) și art.26(1) din Legea 18/1991 republicată, privind Fondul Funciar și a prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1 Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 7.460 mp. teren, identificat cu nr. topo 685 în suprafață de 2.302 mp., înscris în C.F. 2911 Episcopia Bihor, nr. topo 686 în suprafață de 2.468 mp., înscris în C.F. 4274 Episcopia Bihor, nr. topo 689 în cotă de 1.370/1.957 mp., înscris în C.F. 1533 Episcopia Bihor, nr. topo 693 în suprafață de 288 mp. și nr. topo 694 în suprafață de 1.032 mp., înscrise în C.F. 671 Episcopia Bihor reprezentând incinta Școlii Generale nr. 5 din Oradea, str. Matei Corvin nr.110.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Birou Cadastru Topografi

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Nr.92.

Florian Dacin