Hotărârea nr. 917/2005

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 1.340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 inscris in CF ndf 3745 Oradea proprietate a d-lui Cristache Constantin, afectat de traseul drumului de centura

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziționării suprafeței de 1.340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 înscris în CF ndf 3745 Oradea proprietate a d-lui Cristache Constantin, afectat de traseul drumului de centură

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.160.880 din 16.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea achiziționării suprafeței de 1.340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 înscris în CF ndf 3745 Oradea proprietate a d-lui Cristache Constantin, afectat de traseul drumului de centură,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 506/28.07.2005 s-a dat acordul pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează:

  • - D-nul Cristache Constantin, oferă Municipiului Oradea terenul în suprafață de 1340 mp identificat cu nr. cadastral 3746 Oradea, înscris în CF ndf 3745 Oradea, în valoare de 58.900 lei RON ( valoare ce nu include TVA ), afectat de traseul drumului de centură a municipiului Oradea și de zona de protecție a acestuia,

  • - Consiliul local al Municipiului Oradea oferă la schimb suprafața de 1340 mp teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea, identificat cu nr. cadastral 3747 Oradea, înscris în CF ndf 3746 Oradea, în valoare de 49.300 lei RON ( valoare ce nu include TVA ).

Având în vedere că terenul din care s-a constituit nr. cadastral 3746 proprietate a Municipiului Oradea, este solicitat în baza Legii 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și că proprietarul, terenului afectat de traseul drumului de centură, solicită despăgubiri

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. f, și art. 46 alin.(2), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă achiziționarea suprafeței de 1.340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 înscris în CF ndf 3745 Oradea proprietate a d-lui Cristache Constantin, afectat de traseul drumului de centură

Art.2. Se aprobă valoarea de achiziționare a imobilului (teren) în valoare de 58.900 lei-RON stabilită prin Raportul de evaluare nr. 13098/Ad. 21/2003 întocmit de Proiect Bihor Oradea.

Art.3. Se aprobă finanțarea achiziției imobilului menționat la art. 1 din creditele bugetare pentru finanțarea obiectivului de investiții ” Drum de centură”.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 1340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 înscris în CF ndf 3745 Oradea.

Art.5. Direcția Economică va cuprinde în bugetul anului 2006 suma de 58.900 lei-RON pentru achiziționarea proprietății menționate la art.1 din prezenta hotărâre de la dl. Cristache Constantin.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Economică,

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Birou Patrimoniu Public Delegare Gestiune,

  • - Dl. Cristache Constantin, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 22 decembrie 2005

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă


Nr.917.

SECRETAR


Florian Dacin