Hotărârea nr. 914/2005

privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 5207 si 5208 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 133 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5208 Oradea in favoarea SC Agentia imobiliara Still SRL in

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de ampasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. 5207 și 5208 Oradea și concesionarea directă a suprafeței de 133 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5208 Oradea în favoarea SC Agentia imobiliara Still SRL în vederea amenajării și extinderii clădirii situate în Oradea, Str. Piata Independentei nr.51

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.611 din 13.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de ampasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. 5207 și 5208 Oradea și concesionarea directă a suprafeței de 133 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5208 Oradea în favoarea SC Agentia imobiliara Still SRL în vederea amenajării și extinderii clădirii de birouri situate în Oradea, Str. Piata Independentei nr.51,

Nr. cadastral 5207 se constituie din suprafața de 293 mp teren cu nr. topo 3517/10 înscris în CF 68613 Oradea aflat în proprietatea SC Agentia imobiliara Still SA.

Nr. cadastrale 5208 se constituie din cotele părti: de 38/975 mp teren din nr. topo 3517/7 înscris în CF 932 Oradea aflat în proprietatea Statului Roman, cota de 72/469 mp teren din nr. topo 3517/11 și cota de 23/76 mp teren din nr. topo 3517/12 înscrise în CF 76086 Oradea aflate în proprietatea Municipiului Oradea,

SC Agentia imobiliara Still SA solicită realizarea unor spații birouri prin reamanajarea și extinderea spațiului comercial în condițiile stabilite de Hotărârea Consiliului Local nr.706/29.09.2005,

În conformitate cu alin. (16) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 975 mp teren

identificat cu nr. topo 3517/7 înscris în CF 932 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 5207 și 5208 Oradea astfel:

Nr. cadastrale nou constituite

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

5207

3517/10

68613 Oradea

293

293

5208

3517/7

932 Oradea

975

38

3517/11

76086 Oradea

469

72

3517/12

76

23

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale nr. 5207 și 5208 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

5207

293

SC Agentia imobiliara Still SRL

Prin cumpărare, teren și construcții

5208

133

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 133 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5208 Oradea.

Art.5. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 133 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5208 Oradea în favoarea SC Agentia imobiliara Still SRL în vederea extinderii clădirii.

Art.6. Durata concesionării pe o perioada de 49 ani începând cu data 01.02.2006.

Art.7. Se aprobă redevența de 27.50 lei RON/mp/an care se va achita începând cu 01.02.2006.

Art.8. Redevența se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna decembrie 2005.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primăria municipiului Oradea,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

  • -  SC Agentia imobiliara Still SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.914.

SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: 18 voturi „pentru”, 5 voturi „abțineri”, 2 „voturi”împotrivă

Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\22 decembrie 2005\h914_05.doc